Деловодна информация
01158ДП "Пристанищна инфраструктура" - Главно управление
05-11-25 16/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
16/09/2019 (дд/мм/гггг)
01158-2019-0035 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
инж. Венцислав Кръстев- експерт в дирекция СРПУЕ +359 28079999
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/318
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас по четири обособени позиции
90000000      AB06, AB18, AB21, FC02, KA07, FC03
Услуги

Предмет на настоящата поръчка е предоставянето на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас по четири обособени позиции. Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере/рат изпълнител/и на услугите и да се сключи/чат договор/и за приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност по Анекси I, IV и V от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (МАРПОЛ 73/78) в двете най-големи български морски пристанища.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Варна 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90000000      KA07, FC03
II.2.3) Място на изпълнение
BG331
BG332

пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, включващо пристанищни терминали: Варна-изток, Варна-запад, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс–Варна и Балчик, обл. Варна и Добрич

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, представляващи отпадъци от нефтопродукти и отпадъци, съдържащи нефтопродукти по Анекс I от МАРПОЛ 73/78 и битово-отпадни води по Анекс IV от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна.Обем на обособена позиция № 1: „Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Варна”: 19 965,00 куб.м.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател (ТП), с три подпоказателя, съгласно посоченото в р. II.2.14 . Допълнителна информация    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
2595450      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Срокът на договора за изпълнение може да бъде удължен, в случай че след изтичането му не е сключен нов договор с пристанищен оператор за услугите по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна д-ст в съответствие с действащото законодателство и не е достигнато прогнозното количество отпадъци по обособ. позиция или не е достигната максималната стойност на договора по позицията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена. Подпоказатели на ТП: Организация и технология за изпълнение на услугите, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката - макс. 60 т.; Управление на риска - макс. 30 т. и Система от действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи - макс. 10 т.

II.2) Описание 1

Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Варна 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90000000      FC02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331
BG332

пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, което включва пристанищни терминали: Варна-изток, Варна-запад, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс–Варна и Балчик, обл. Варна и Добрич

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, представляващи твърди отпадъци по Анекс V от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Обем на обособена позиция № 2: „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Варна”: 3 690,00 куб.м.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател (ТП), с три подпоказателя, съгласно посоченото в раздел II.2.14. Допълнителна информация    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
811800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Срокът на договора за изпълнение може да бъде удължен, в случай че след изтичането му не е сключен нов договор с пристанищен оператор за услугите по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна д-ст в съответствие с действащото законодателство и не е достигнато прогнозното количество отпадъци по обособ. позиция или не е достигната максималната стойност на договора по позицията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена. Подпоказатели на ТП: Организация и технология за изпълнение на услугите, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката - макс. 60 т.; Управление на риска - макс. 30 т. и Система от действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи - макс. 10 т.

II.2) Описание 1

Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Бургас 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90000000      FC03, KA07
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, което включва пристанищни терминали: Бургас-изток - 1, Бургас-изток - 2, Бургас-запад, Росенец и Несебър, попадащи в област Бургас

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, представляващи отпадъци от нефтопродукти и отпадъци, съдържащи нефтопродукти по Анекс I от МАРПОЛ 73/78 и битово-отпадни води по Анекс IV от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Обем на обособена позиция № 3: „Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Бургас”: 7 020,00 куб.м.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател (ТП), с три подпоказателя, съгласно посоченото в раздел II.2. 14. Допълнителна информация    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
912600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Срокът на договора за изпълнение може да бъде удължен, в случай че след изтичането му не е сключен нов договор с пристанищен оператор за услугите по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна д-ст в съответствие с действащото законодателство и не е достигнато прогнозното количество отпадъци по обособ. позиция или не е достигната максималната стойност на договора по позицията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена. подпоказатели на ТП: Организация и технология за изпълнение на услугите, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката - макс. 60 т.; Управление на риска - макс. 30 т. и Система от действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи - макс. 10 т.

II.2) Описание 1

Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Бургас 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90000000      FC02
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, което включва пристанищни терминали: Бургас-изток - 1, Бургас-изток - 2, Бургас-запад, Росенец и Несебър, попадащи в област Бургас

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, представляващи твърди отпадъци по Анекс V от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Обем на обособена позиция № 4: „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Бургас”: 2 730,00 куб.м.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател (ТП), с три подпоказателя, съгласно посоченото в раздел II.2.14. Допълнителна информация    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
791700      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Срокът на договора за изпълнение може да бъде удължен, в случай че след изтичането му не е сключен нов договор с пристанищен оператор за услугите по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна д-ст в съответствие с действащото законодателство и не е достигнато прогнозното количество отпадъци по обособ. позиция или не е достигната максималната стойност на договора по позицията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена. Подпоказатели на ТП: Организация и технология за изпълнение на услугите, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката - макс. 60 т.; Управление на риска - макс. 30 т. и Система от действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи - макс. 10 т.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За всички обособени позиции от № 1 до № 4, включително:
За да се осигури законосъобразно приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност в български пристанища за обществен транспорт с национално значение, участниците трябва да са вписани в регистъра на пристанищните оператори за извършването на пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, в съответствие с предвиденото в чл.117 от ЗМПВВППРБ и Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България или да са вписани в еквивалентен регистър, или да притежават еквивалентни документи, доказващи, че имат право да осъществяват пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, или да са придобили право да извършват пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискването за годност за упражняване на професионална дейност чрез попълване на номер, дата, срок на валидност, предмет и издател на Удостоверението за вписване в регистъра на пристанищните оператори/документа, доказващ вписването в еквивалентния регистър или на еквивалентните документи или посочване на конкретните разпоредби от законодателството на съответната държава, по силата на които са придобили право да осъществяват пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, или посочване на безплатен публичен регистър, от който горните обстоятелствата могат да се установят, в Част IV Критерии за подбор, раздел „А” на ЕЕДОП.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя Удостоверението за вписване в регистъра на пристанищните оператори за предоставянето на морско-технически пристанищните услуги по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност за съответното пристанище, за което се отнася обособената позиция.
В случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, придобило право да извършва пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установено или е вписано в еквивалентен регистър на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, преди сключването на договора за възлагане изпълнението на съответната обособена позиция, следва да бъде вписан в българския регистър на пристанищните оператори за предоставянето на морско-технически пристанищните услуги по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност за съответното пристанище, за което се отнася обособената позиция.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За всички обособени позиции от № 1 до № 4, включително:
Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция, изчислен на база на годишните обороти.
За доказване на финансовото и икономическото си състояние по съответната обособена позиция участниците при подаване на офертата попълват поле Конкретен годишен оборот (т. 2а), раздел „Б” на Част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител представя справка за оборота в сферата, попадаща в областта на поръчката, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си или завeрени копия от отчетите за приходите и разходите и балансите от годишните финансови отчети, когато публикуването им се изисква.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


За Обособена позиция № 1: Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2016, 2017 и 2018 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 2 595 450 лв. (два милиона петстотин деветдесет и пет хиляди четиристотин и петдесет лева).
За Обособена позиция № 2: Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2016, 2017 и 2018 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 811 800 лв. (осемстотин и единадесет хиляди и осемстотин лева).
За Обособена позиция № 3:Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2016, 2017 и 2018 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 912 600 лв. (деветстотин и дванадесет хиляди и шестстотин лева).
За Обособена позиция № 4: Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2016, 2017 и 2018 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 791 700 лв. (седемстотин деветдесет и една хиляди и седемстотин лева).
Съгласно § 2, т. 67 от ДР на ЗОП: "Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка.
Под „сферата, попадаща в областта на поръчката“ за всяка обособена позиция от № 1 до № 4, включително, възложителят разбира: услуги по управление на отпадъци.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За всички обособени позиции от № 1 до № 4, включително, участниците да:
1. Са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката по съответната обособена позиция, за последните (най-много) 3 год. от датата на подаване на офертата. Доказване: при подаване на офертата за съответната обособ. позиция участниците попълват поле „За поръчки за услуги: извършени услуги за конкретния вид“ (т. 1а), раздел В, Част IV Критерии за подбор на ЕЕДОП с посочване на стойност, вид на изпълнените дейности, количества на отпадъците в куб. м, кодовете и наименованията на отпадъците, дата, на която е приключило изпълнението на услугата, получател на услугата, място на изпълнение, както и №, дата на издаване и издател на документите, които доказват извършените услуги.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител на съответната обособена позиция, представя Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съгласно списъка в ЕЕДОП, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените услуги.
2. Разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, представляващи подходящи за отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, предмет на обособената позиция, мобилни приемни съоръжения с общ капацитет, позволяващ извършването на услугите без необосновано забавяне на корабите. Доказване: Участниците попълват в т. 9, раздел В, Част IV Критерии за подбор на ЕЕДОП за предлаганите мобилни приемни съоръжения конкретни: вид, наименование, количество, товароподемност и максимален капацитет в куб. м на количеството отпадъци, което съответното съоръжение може да приеме и транспортира едновременно (на един курс), както и данни за номерата, датите на издаване и издателите на документите, удостоверяващи годността на предложените мобилните приемни съоръжения да бъдат използвани за приемане и обработване на съответните отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност (актове за националност, свидетелства за годност, позволителни за плаване, свидетелства за регистрация и др.п.) по съответната обособена позиция, за която подават оферта.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител на съответната обособена позиция, представя декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, съобразно посоченото в ЕЕДОП.
3. Прилагат система за управление на качеството, както системи или стандарти за опазване на околната среда. Доказване: при подаване на офертата участниците декларират номер, дата на издаване, срок на валидност, издател на съответния сертификат/еквивалентен документ и обхват на системата (сертификацията) в раздел Г, Част IV Критерии за подбор на ЕЕДОП за всяка обособена позиция, за която подават оферта.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя валидни сертификати ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен и ЕN ISO 14001:2015 или еквивалентен, издадени от акредитирани лица, с обхват на системата/сертификацията, включващ дейности по управление на отпадъци или еквивалентните документи, съответно доказателства за еквивалентните мерки за осигуряване на качество и за опазване на околната среда.Сертификатите да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.


1. Участниците да са изпълнили дейности (поне 1 услуга) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката по съответната обособена позиция, за последните (най-много) 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Под „дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката по обособена позиция № 1” се има предвид: услуги по управление на отпадъци, представляващи нефтосъдържащи отпадъци и битово-отпадни води, с обем не по-малък от 17 968,5 куб. м.
Под „дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката по обособена позиция № 2” се има предвид: услуги по управление на твърди отпадъци с обем не по-малък от 3 321 куб. м.
Под „дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката по обособена позиция № 3” се има предвид: услуги по управление на отпадъци, представляващи нефтосъдържащи отпадъци и битово-отпадни води, с обем не по-малък от 6 318 куб. м.
Под „дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката по обособена позиция № 4” се има предвид: услуги по управление на твърди отпадъци с обем не по-малък от 2 457 куб. м.
2. Участниците да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, представляващи подходящи за отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, предмет на съответната обособена позиция, мобилни приемни съоръжения с общ капацитет, позволяващ извършването на услугите без необосновано забавяне на корабите, както следва:
- По обособена позиция № 1 (за пристанище Варна по Анекси I и IV от МАРПОЛ 73/78) – не по-малък от 536 куб.м;
- По обособена позиция № 2 (за пристанище Варна по Анекс V от МАРПОЛ 73/78) – не по-малък от 33.5 куб.м;
- По обособена позиция № 3 (за пристанище Бургас по Анекси I и IV от МАРПОЛ 73/78) - не по-малък от 426 куб.м;
- По обособена позиция № 4 (за пристанище Бургас по Анекс V от МАРПОЛ 73/78) - не по-малък от 65 куб.м.
Забележка: Кошовете и контейнерите не представляват самостоятелни мобилни приемни съоръжения, тъй като не разполагат със система за придвижването им на собствен ход и техният капацитет не се взема предвид при определяне на общия капацитет на предлаганите от участника мобилни приемни съоръжения.
3. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, както и да прилагат системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO 14001:2015 или еквивалентен, или еквивалентни мерки за опазване на околната среда с обхват на системите (сертификациите/мерките), включващ услуги по управление на отпадъците.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора по съответната обособена позиция е в размер на 4% (четири процента) от неговата обща стойност без ДДС, определена въз основа на предложената единична цена от избрания Изпълнител за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък - резултат от корабоплавателна дейност и прогнозното количество отпадъци за тази обособена позиция. Представя се в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на действие на договора и до изтичане на 30 (тридесет) дни след това.
III.1.7)
Реално приетите и обработени отпадъци по конкретния Анекс на МАРПОЛ 73/78, в съответното пристанище с кодове, посочени в Техническите спецификации по съответната обособена позиция – част III, раздел 2, точки от 2.1 до 2.4, вкл., от документацията за поръчката се заплащат до максимално допустимото количество за индиректна система на заплащане, регламентирано в Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и сдадени в рамките на часовете, съгласно предвиденото в Тарифата. Плащанията са месечни и се извършват въз основа на приемо-предавателни протоколи за приемане на услугите за съответния предходен месец, към които се прилагат: Месечен отчет на Изпълнителя, към който се прилагат справките, подписани от капитаните на обслужените кораби и представител на Изпълнителя за реално приетите видове и обеми отпадъци и Документите, издадени от крайното приемно съоръжение, че отпадъцитеса предадени за третиране.
III.1.8)
Няма изискване обединенията да имат правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението й. Документът за създаване на обединение да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението (вкл. задължение на членовете на обединението да не извършват промени в състава му след подаването на офертата, както и задължение на членовете на обединението в него да не го прекратяват до приключване изпълнението на поръчката); б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа страните да са определили партньор, който представлява обединението за целите на поръчката и да са уговорили солидарна отговорност на членовете му, когато такава не се предвижда съгласно приложимото законодателство.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

14/03/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/10/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Главно управление на ДП "Пристанищна инфраструктура", гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4, заседателна зала

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 ЗОП е основание за отстраняване. При подаване на офертата липсата на тези обстоятелства се доказва чрез попълване на р. А-Г от ч.т III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП, както следва: - обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията участие в престъпна организация (чл. 321 и чл. 321а НК), корупция (чл. 301-307 НК), измама (чл. 209-213 НК), терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности (чл. 108а, ал. 1 НК), изпиране на пари или финансиране на тероризъм (чл. 253-253б и чл. 108а, ал. 2 НК), детски труд и други форми на трафик на хора (чл. 192а и чл. 159а-159г НК), както и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна - в раздел А; - обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията по чл. 172, чл. 255б и чл. 352-353е НК, както и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна - в раздел В, - обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 НК и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, както и обстоятелствата относно наказателни постановления или съдебни решения за нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държава, в която участникът е установен - в раздел Г,- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП - в раздел Б;- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4-7 ЗОП (с изключение на тези, които се декларират в р. Г) - в раздел В.
2. Не могат да участват пряко или косвено в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице някое отизключенията по чл. 4 от горепосочения закон.
3. Не могат да участват или да представляват физически или юридически лица в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Освен на горните основания, Възложителят отстранява също:
- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката,
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;
- участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 ЗОП;
- участници, които са свързани лица;
- участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок;
- участник, в чието ценово предложение единичната цена за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък надвишава максималната прогнозна стойност за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък по съответната обособена позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на 14-дневен срок от публикуването в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
Когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва