Деловодна информация
937Управление
ОП-К-444-93 13/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
937-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Топлофикация - Бургас ЕАД 102011085
Северна промишлена зона, кв.Лозово
Бургас BG341 8000 България
инж. Николай Батлев +359 56871109
office@toplo-bs.com +359 56871101

Интернет адрес/и

https://toplo-bs.com

https://sop.bg/toplo-bs-216/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/toplo-bs-216/proceduri-20-2-zop/#h
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на резервни части при планово техническо обслужване и аварийни ремонти на турбокомпресори VTR 254-11 произведени от ABB Group монтирани на двигатели Вартсила 16V25SG
42113000      
Доставки

Доставка на резервни части за планово техническо обслужване и аварийни ремонти на турбокомпресори VTR 254-11 произведени от ABB Group монтирани на двигатели Вартсила 16V25SG в Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Извършване на постоянни доставки на резервни части по каталог на производителя, срещу заявки на Възложителя предназначени за планово техническо обслужване и при аварийни ремонти на 12 броя турбокомпресори.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42113000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

град Бургас, склад на Топлофикация –Бургас

Доставка на резервни части за планово техническо обслужване и аварийни ремонти на турбокомпресори VTR 254-11 произведени от ABB Group монтирани на двигатели Вартсила 16V25SG в Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Извършване на постоянни доставки на резервни части по каталог на производителя, срещу заявки на Възложителя предназначени за планово техническо обслужване и при аварийни ремонти на 12 броя турбокомпресори. При планово техническо обслужване срокът за доставка на резервните части е до 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на подаване на заявка от Възложителя. При аварийни ремонти срокът за доставка на резервните части е до 5 (пет) календарни дни от датата на подаване на заявка от Възложителя. Доставката се счита за изпълнена след подписване на двустранен протокол и при условие на липса на забележки по отношение на видими недостатъци/дефекти, издадена фактура от страна на Изпълнителя, представена на Възложителя. Всяка доставена част трябва да е нова, неизползвана до датата на доставката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
180000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Следващо обявление през 2020 г. съобразно стойностните прагове определени в ЗОП и въз основа на извършените доставки предмет на настоящата поръчка през текущия период.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Общи изисквания за изпълнение на поръчката:
- Всяка доставена част трябва да е нова, неизползвана до датата на доставката.
- Участниците трябва да предложат гаранционен срок за доставяните от тях части.
- Всяка доставка на части, се изпълнява от Изпълнителя до адрес на Възложителя.
- Доставката се извърша, срещу заявка на Възложителя – изпратена от електронна поща от посочени в договора лица представители на Възложителя.


III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Възложителят поставя изискване при участниците да не са налице основанията за задължително отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП. Основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП във вр. с чл.40 от ППЗОП. (Лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, включително собствениците). Неспазване на чл.101, ал.8 -11 от ЗОП. Наличие на обстоятелство по чл.107 от ЗОП. Наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако за участника са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Определеният за изпълнител представя гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 2% (две на сто) от стойността му. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение, като тя се предоставя в една от следните форми:
- Парична сума по сметка в Инвест банк АД - клон Бургас, ВІС IORT BGSF, IBAN BG 86 IORT 7378 1009 6156 00.
- Банкова гаранция, издадена от банка, имаща офис в България, по избор на участника;
- Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя към Възложителя (за конкретния договор в полза на „Топлофикация - Бургас ” ЕАД).
2. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
3. Възложителят не дължи лихви за периода, в който средствата са престояли законно при него.
III.1.7)
Плащане 100% авансово при издаване на проформа фактура;
III.1.8)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя посочени в обявлението и документацията за обществена поръчка.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя посочени в обявлението и документацията за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/09/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/09/2019 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

Отварянето на офертите в процедурата е публично, по реда на чл.54, ал. 1-3 от ППЗОП и ще се извърши от комисия назначена със заповед на Възложителя, в деня следващ крайния срок за получаване на оферти – в 11.30 ч. в град Бургас, СПЗ, кв.Лозово, административна сграда, етаж 2, стая 201.

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представя се документ за самоличност, и/или документ удостоверяващ представителството.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Следващо обявление през 2020 г. съобразно стойностните прагове определени в ЗОП и въз основа на извършените доставки предмет на настоящата поръчка през текущия период.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл.32, ал.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка на електронната страница на Възложителя, раздел „Профил на купувача“: https://sop.bg/toplo-bs-216/proceduri-20-2-zop/#h от датата на публикуването на обявлението в РОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
- изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
- жалба по чл.196, ал.5 от ЗОП (дейстивия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятстват достъпът или участието на лица в процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва