Деловодна информация
01158
05-05-10-2 05/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
05/08/2019 (дд/мм/гггг)
01158-2019-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/ 130316140
ул. Княз Ал. Батенберг № 1
Бургас BG341 8000 България
Димитър Николов +359 056876880
office.bourgas@bgports.bg +359 056876881

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/308


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/308
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка, монтаж и инсталиране на дигитална 3D планетариумна проекторна система
48520000      
Доставки

Предмет на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на доставка, монтаж и инсталиране на дигитална 3D планетариумна проекторна система. Предмета на обществената поръчка включва следните основни видове дейности:
Изпълнителят следва да изпълни доставките и последващите монтаж, инсталиране и тестване на технологично оборудване, представляващо по своята техническа същност и предназначение Планетариумна проекторна система с възможност за дигитално излъчване на изображения на небето, вкл. на Земята, Марс, Луната и др. За целта на разполагането на технологичното оборудване ще бъде изградена специална конструкция. Обхватът на обществената поръчка предвижда: доставка, монтаж, инсталиране и тестване, обучение на персонал на Възложителя за работа със системата и пускане в режим на реална експлоатация на дигитална планетариумна проекторна система, съгласно Техническата спецификация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Пристанище Бургас - Изток 1

Изпълнителят следва да изпълни доставките и последващите монтаж, инсталиране и тестване на технологично оборудване, представляващо по своята техническа същност и предназначение Планетариумна проекторна система с възможност за дигитално излъчване на изображения на небето, вкл. на Земята, Марс, Луната и др. За целта на разполагането на технологичното оборудване ще бъде изградена специална конструкция. Обхватът на поръчката предвижда доставка, монтаж, инсталиране и тестване, обучение на персонал на Възложителя за работа със системата и пускане в режим на реална експлоатация на дигитална планетариумна проекторна система, съгласно Техническата спецификация.Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да изпълни доставка, последващ монтаж, инсталиране и тестване на най-малко следното технологично оборудване по представената техническа спецификация: 8-метров полусферичен купол; 3D, 120 херцова, стерео активна двуканална мултимедийна система за прожекция върху 8-метров полусферичен купол; Хардуерни компоненти, вкл. 3D инфрачервен предавател и 70 бр. 3D стерео активни очила с честота на опресняване 120Hz включена резервна батерия; Хардуер за генериране на изображения-Компютърната система, следва да съдържа минимум един компютър, чрез който да може да се управлява потребителския интерфейс и по един компютър с графичен процесор, които да управлява видео данните, подавани към прожекторите, т.е. един хост компютър и четири компютъра, които ще обработват графичните файлове; Обектив за мултимедиен проектор – 2 бр.; Съраунд система; Физическа или виртуална светлина - зарево за хоризонта на Планетариума; Професионален софтуер за управление на планетaриум за двуканална прожекционна система, с възможност за прожектиране в реално време и на предварително зададено съдържание (легално копие с пълен постоянен лиценз);Интегрирани в софтуера за планетариума приложения, бази данни и научно съдържание – легални копия с пълен перманентен лиценз:Приложение към софтуера за създаване на шоу програми с помощта на база данни на софтуера на планетариума без необходимостта от допълнително програмиране; База данни, включваща 3D изображения на Вселената (легално копие с пълен перманентен лиценз);
Приложение за достъп до електронна библиотека тип "Cloud"; Научно съдържание, което да бъде достъпно в реално време или чрез запис, включено в софтуера на планетариума;
Освен всичко гореизброено, избраният за изпълнител на обществената поръчка, следва да осигури и най-малко осем готови мултимедийни шоу програми за планетариум с дължина поне 20 минути всяка. Предоставените програми следва да притежава лиценз за най-малко 5 години, с дължина поне 20 минути; разделителна способност, съответстваща на тази на прожекционната система; стерео звук подходящ за аудио системата на планетариума с отделни канали за говора и музиката (позволяващи подмяна на езика на програмата). Минимум една от мултимедийните шоу програми трябва да бъде годна за прожектиране в режим 3D стерео 120 Hz. Специфичните харектеристики на компонентите на дигиталната 3D планетариумна проекторна система са детайлно разписани в приложената към документацията Техническа спецификация.Поставените технически параметри от възложителя са минимални. Участниците могат да правят предложения, които да съдържат минималните изисквания или предлагат по-високи параметри.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
625000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранционният срок на доставеното техническо оборудване и софтуерните лицензи e 24 месеца, считано от датата на пускане в експлоатация, удостоверена с двустранен протокол. Условията за гаранционна поддръжка са описани в техническата спецификация и проекта на договор.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот в размер на 500 000 лева, включително и минимален оборот от 300 000 лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си. Под „минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира оборот от доставка, монтаж и инсталиране на оборудване, съоръжения и софтуерен продукт, предназначени за проекторни системи или други еквивалнетни по своето предназначение технологични системи и съоръжения.Участникът декларира съответствие с поставения критерии в раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ в еЕЕДОП.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.


Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот в размер на 500 000 лева, включително и минимален оборот от 300 000 лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
Под „минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира оборот от доставка, монтаж и инсталиране на оборудване, съоръжения и софтуерен продукт, предназначени за проекторни системи или други еквивалентни по своето предназначение технологични системи и съоръжения.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да са изпълнили минимум една дейност с предмет, идентичeн или сходен на този на настоящата обществена поръчка през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходен или идентичен“ с предмета на поръчката следва да се разбира: доставка, монтаж и инсталиране на оборудване, съоръжения и софтуерен продукт, предназначени за проекторни системи или други еквивалентни по своето предназначение технологични системи и съоръжения.
За изпълнена дейност се приема дейност, чието изпълнение е приключило към датата, определена като краен срок за подаване на оферти.При подаване на оферта участниците декларират съответствие с поставения критерии като попълват ЧАСТ IV, раздел В в еЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи Списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.


Участниците трябва да са изпълнили минимум една дейност с предмет, идентичeн или сходен на този на настоящата обществена поръчка през последните 3 г./три година/, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходен или идентичен“ с предмета на поръчката следва да се разбира: доставка, монтаж и инсталиране на оборудване, съоръжения и софтуерен продукт, предназначени за проекторни системи или други еквивалентни по своето предназначение технологични системи и съоръжения.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка участнъкът избран за изпълнител следва да представи Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от стойността му без ДДС.Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
1.парична сума, която следва да бъде преведена по сметка:
IBAN : BG06 CECB 9790 1043 0564 01
BIC: CECBBGSF
Банка : ЦКБ АД - Клон БУРГАС
ДП „Пристанищна инфраструктура”
Клон-териториално поделение Бургас
2.банкова гаранция;
3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът избран за зипълнител следва да предостави Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размера на авансовото плащане, в една от следните форми: парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; банкова гаранция; или застраховка, която обезпечава авансовото плащане.
Условията за възстановяване/връщане на предоставените гаранции са изрично определени в проекта на договора.
III.1.7)
1. Авансово плащане 30% от договорената цена, представяне на гаранция за аванса и оригинална фактура.
2. Окончателно плащане - остатъка от договорената цена след приемане на извършената дейност и подписване на окончателни протоколи, и оригинална фактура.
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.
При участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на норм. или адм.акт.Преди скл. на договора участника следва да спази изискванията на чл.70 от ППЗОП.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

09/03/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/09/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

В административната сграда на Клон-териториално поделение Бургас на ДППИ : гр.Бургас, ул. Княз Ал.Батенберг 1, ет.4, заседателна зала

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1 по-горе, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган - не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000лв.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона заобществените поръчки;
5. е установено, че:
а)е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б)не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
8. Специфични национални основания за отстраняване
8.1. Информация за осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256-260 от НК;
8.2. Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 228, ал.3 от Кодекса на труда;
8.3. Нарушения по чл. 13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;
8.4.Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в конкретната процедура;
8.5. Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Обстоятелството представлява специфично национално основание за изключване.
8.6. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество*
9.От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.Обстоятелството по чл. 107, т. 4 от ЗОП представлява специфично национално основание за изключване.
10. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и не удължи срокът на валидност на офертата си, когато този срок е изтекъл преди издаването на окончателно решение по процедурата.
11. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва