Деловодна информация
01158
05-05-9-2 05/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
05/08/2019 (дд/мм/гггг)
01158-2019-0028 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/ 130316140
ул. Княз Ал. Батенберг № 1
Бургас BG341 8000 България
Димитър Николов +359 056876880
office.bourgas@bgports.bg +359 056876881

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/307


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/307
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на Планетариум на територията на Пристанище Бургас, терминал Изток
45210000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на планетариумна система.Строително-монтажните работи, които е необходимо да се извършат са представени в работния инвестиционен проект, по съответните части: „Архитектура”; „Строително – конструктивна”; „ОВК”; „Електрическа”; „Геодезия”; „Паркоустройство и благоустройство”; „Пожарна безопасност”
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45210000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Пристанище Бургас - Изток 1

Планетариумът ще представлява сферично тяло над стоманобетонна подова плоча с наклон от кота +0.00 до кота +2.22, ограждащ пръстен, служещ едновременно за периферия и козирка в необходимите части над вход и пътека за достъпност. Габаритът на сградата от 12 метра външен диаметър е съобразен със ситуирания във вътрешността прожекционен купол, с диаметър 8 м и необходимите му инсталационни сервитути. Строително-монтажните работи, които е необходимо да се извършат от Изпълнителя са представени в техническата спецификация и работния инвестиционен проект, по съответните части:
1. Част „Архитектура”;
2. Част „Строително – конструктивна”;
3. Част „ОВК”;
4. Част „Електрическа”;
5. Част „Геодезия”;
6. Част „Паркоустройство и благоустройство”;
7. Част „Пожарна безопасност”
Критериите по-долу
 
ДА Срок на изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1625000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по чл.160, ал.4 и ал.5 от ЗУТ и чл.20, ал. 4 и чл. 21 от Наредба № 2/ 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително монтажните работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи I група, І категория, по смисъла на чл.137, ал.1, т.1, б. „а” от ЗУТ, в която попада обекта на поръчката или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел А, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа (№ на удостоверение, група и категория строежи, за които е вписан, срок на валидност на талона).За доказване на поставеното изискване преди сключване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, избраният за изпълнител следва да извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл.5, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството за обекти първа категория. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата. Участникът, избран за изпълнител следва да поддържа валидността на застраховката по време на изпълнение на договора. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел Б, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа (застрахователната премия, категорията на обектите, номер на полицата и валидност).Участникът избран за изпълнител преди подписване на договора за възлагане на обществената поръчка трябва да представи валидна застрахователна полица „Професионална отговорност в строителството” на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума съответно за строител за категорията строеж, в която попада обекта на поръчката или съответен валиден аналогичен документ или еквивалент, съгласно законодателството на страната, в която е регистриран участника чуждестранно лице.

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл.5, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството за обекти първа категория. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) г. от датата на подаване на офертата, поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата общ. поръчка. Под „предмет, идентичен или сходен” с този на поръчката да се разбира: изработка, доставка и монтаж на едрокорпусни и/или сферични метални конструкции. При подаване на оферта участниците декларират съответствие в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел В. Преди скл. на договора участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормат. изисквания. Удостоверението трябва да съдържа и дата и подпис на издателя, както и негови данни за контакт.
2.Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнение на поръчката:Ръководител обект: строителен инженер с обр-е по специалност "ПГС/ССС" или еквивалентна; да има опит като ръководител на поне един обект/строеж за изпълнение на едрокорпусни и/или сферични метални конструкции; Експерт по контрол по качеството - да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, с проф.опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект/строеж за изпълнение на едрокорпусни и/или сферични метални конструкции; Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно, с проф. опит като експерт „БЗС“ на поне един обект/строеж за изпълнение на едрокорпусни и/или сферични метални конструкции.При подаване на оферта участниците декларират съответствие в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел В. Преди скл.на договора избраният за изпълнител трябва да представи Списък на персонала, които ще изпълнява поръчката, и/или членове на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват проф. компетентността на лицата.Забележка: Едно лице не може да съвместява две или повече длъжности.
3.Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, вкл. такива, които отговарят за контрола на качеството, вкл. лицата, които ще изпълняват строителството, както следва: Участникът трябва да разполага с мин. един квалиф. работник за работа с цифрови машини за разкрой и огъване на профили и ламарини; Участникът трябва да разполага с мин. един квалиф. работник за работа с оборудване за работа с неръждаема стомана - заваръчни апарати. При подаване на оферта участниците декларират съответсвие в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел В. Преди скл. на договора избраният за изпълнител трябва да представи Списък на техническите лица, които ще изпълняват строителството, в който е посочена проф. компетентност на лицата.
4. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката и системи за опазване на околната среда БДС EN ISO 14001:2015, или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката, а именно: Изработка и монтаж на метални конструкции или еквивалент. При подаване на оферта участниците декларират съответствие в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел Г, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документите, точно позоваване на документите (обхват на сертификацията, валидност, номер)!... Продължение в следващата графа "Изисквано минимално/ни ниво/а:""


.... Преди скл. на договор за общ. поръчка определен за изпълнител следва да представи копие от валиден сертификат за въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката и валиден Сертификат за система за управление по отношение на околната среда БДС EN ISO 14001:2015, или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1.Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 г. от датата на подаване на офертата, поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.Под „предмет, идентичен или сходен” с този на поръчката да се разбира: изработка, доставка и монтаж на едрокорпусни и/или сферични метални конструкции.
2.Участникът тр. да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнение на поръчката: Ръководител обект: строителен инженер с образование по специалност "ПГС/ССС" или еквивалентна; да има опит като ръководител на поне един обект/строеж за изпълнение на едрокорпусни и/или сферични метални конструкции;Експерт по контрол по качеството - да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, с проф. опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект/строеж за изпълнение на едрокорпусни и/или сферични метални конструкции;Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно, с проф.опит като експерт „БЗС“ на поне един обект/строеж за изпълнение на едрокорпусни и/или сферични метални конструкции.
3.Участникът тр. да разполага с необходимия брой тех. лица и/или организации, вкл. или не в структурата му, вкл. такива, които отговарят за контрола на качеството, вкл. лицата, които ще изпълняват строителството, както следва: Участникът трябва да разполага с мин. един квалиф. работник за работа с цифрови машини за разкрой и огъване на профили и ламарини; Участникът тр. да разполага с мин. един квалиф. работник за работа с оборудване за работа с неръждаема стомана - заваръчни апарати.
4.Участникът тр. да прилага системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката и системи за опазване на околната среда БДС ISO 14001:2015, или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката, а именно: Изработка и монтаж на метални конструкции или еквивалент;
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума, която следва да бъде преведена по следната сметка:
IBAN : BG06 CECB 9790 1043 0564 01
BIC: CECBBGSF
Банка : ЦКБ АД - Клон БУРГАС
ДП „Пристанищна инфраструктура”
Клон-териториално поделение Бургас
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията за връщане/възстановяване на гаранциите за изрично определени в проекта на договора.
III.1.7)
1.Междинни плащания в размер до 90 % (деветдесет процента) от общата стойност на договора - въз основа на Протокол/и за установяване на реално изпълнени СМР и оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Окончателно плащане - остатъка от договорената стойност -след подписване на Протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време строителството и оригинална фактура.
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.
При участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на норм. или адм.акт. Преди скл. на договора участника следва да спази изискванията на чл.70 от ППЗОП.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

09/03/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/09/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В административната сграда на Клон-териториално поделение Бургас на ДППИ : гр.Бургас, ул. Княз Ал.Батенберг 1, ет.4, заседателна зала

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1 по-горе, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган - не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000лв.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона заобществените поръчки;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
8. Специфични национални основания за отстраняване
8.1. Информация за осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256-260 от НК;
8.2. Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 228, ал.3 от Кодекса на труда;
8.3. Нарушения по чл. 13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;
8.4.Наличие на свързаност по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.;
8.5. Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Обстоятелството представлява специфично национално основание за изключване.
8.6. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество*
9.От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.Обстоятелството по чл. 107, т. 4 от ЗОП представлява специфично национално основание за изключване.
10. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и не удължи срокът на валидност на офертата си, когато този срок е изтекъл преди издаването на окончателно решение по процедурата.
11. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налицео бстоятелството по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва