Деловодна информация
01075
РД-04-997 05/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
01075-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД 829053806
бул. Шести септември № 27
Сливен BG342 8800 България
Боряна Вълчева +359 044662885
viksliven@viksliven.com +359 044623413

Интернет адрес/и

http://vik.sliven.net

http://goo.gl/nzU259


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://goo.gl/nzU259
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”
09310000      
Доставки

„Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен ”
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

Обекти на територията на област Сливен.

Офертите да са за доставка на електрическа енергия ниско напрежение чрез покупка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Всеки участник трябва да притежава права за търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група, в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката /ЗЕ/.
За доказване на съответствието по т. 1 на съответното място в Единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ участниците следва да представят информация за притежавана лицензия с обхват "Търговия с електрическа енергия", с включени в същата права и задължения, свързани с дейността "координатор на балансираща група", издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.
2. Участникът да е регистриран в ЕСО ЕАД като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус "активен".
За доказване на съответствието по т. 2 на съответното място в ЕЕДОП участниците следва да представят информация за регистрацията.
На етап сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи:
- заверено копие на валиден лиценз за дейността "търговия с електрическа енергия", включително за дейността "координатор на стандартна балансираща група" в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от КЕВР.
- актуална информация относно регистрацията си в ЕСО ЕАД като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус "активен".
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да има изпълнени дейности с предмет и обем - сходни или идентични с предмета на настоящата поръчка, за последните три календарни години, считано от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП). Като сходни с предмета на настоящата обществена поръчка Възложителят приема изпълнението на дейности за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени.
Забележка: "изпълнена" е тази дейност, която е извършена в рамките на заложения от Възложителя период, независимо от датата на възлагането.
За доказване на съответствието по т. 1 участниците следва да представят списък на дейностите, изпълнени през последните три календарни години, считано от датата на подаване на офертата си, с предмет - сходен или идентичен с предмета на настоящата обществена поръчка. Списъкът трябва да съдържа подробно описание с посочване на стойностите, количествата доставена и балансирана електрическа енергия, период на изпълнение /начална и крайна дата на изпълнението/ и получателите /възложителите на доставките/, независимо дали са публични или частни субекти. Списъкът се представя чрез попълване на информацията в ЕЕДОП.
2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015, или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката.
3. Участникът следва да има внедрена система за управление на околната среда, или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 14001:2015, или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката.
4. Участникът следва да има внедрена система за управление на енергията (EnMS), или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 50001:2011, или еквиварент, с обхват, сходен с предмета на поръчката.
Под обхват, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Участникът декларира съответствието с критерия за подбор в част IV, буква Г от ЕЕДОП.
При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, изискването се доказва с копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001, БДС EN ISO 50001 в актуална версия или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (търговия се електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група), издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за оригуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че прилаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Забележка: На етап подаване на оферта участниците само декларират съответствието си с критериите за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на съответното поле.


По т. 1: Изпълнени за последните три години от датата на подаване на офертата дейности за доставка и балансиране на електрическа енергия по свободно договорени цени, която е с общ обем, не по-малък от обема на настоящата поръчка, а именно - 6980 MWh.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяка българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), ППЗОП и изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществена поръчка. За участниците да не са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и приложимите към настоящата процедура основания по чл. 107 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП, в уверение на това, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Участникът, избран за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от прогнозната стойност на обществената поръчка в лева без ДДС, в една от следните форми:
1. Парична сума, внесена в касата на дружеството или по банкова сметка на "В и К - Сливен" ООД;
2. Банкова гаранция, като срокът на действието и следва да надвишава срока на действие на договора;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението на договора, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, като срокът на действието и следва да надвишава срока на действие на договора.
Гаранцията за изпълнение се представя преди сключване на договора.
III.1.7)
Финансиране на поръчката - със собствени средства.Възложителят заплаща действително изразходваната активна електрическа енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки по цена - предложена от Участника, ежемесечно, в лева, по банков път, по сметка на Изпълнителя, в срок от 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на издадена оригинална фактура от Изпълнителя.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/07/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/07/2019 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Административна сграда на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, етаж 2, гр.Сливен, бул."Шести септември" №27

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представя се документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителството.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.
3. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
4. Възложителят ще отстрани от участие участник, който не отговаря на изискванията за лично състояние и поставените критерии за подбор.
5. Критерий за оценка на офертите: Най-ниска цена.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва