Деловодна информация
1075
РД-04-981 03/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
1075-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД 829053806
бул. Шести септември № 27
Сливен BG342 8800 България
Боряна Вълчева +359 44623465
viksliven@viksliven.com +359 44623413

Интернет адрес/и

http://vik.sliven.net

http://goo.gl/nzU259


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://goo.gl/nzU259
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"
44163210      
Доставки

Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД за период от 24 /двадесет и четири/ месеца.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44163210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

Централен склад на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен.

Доставка чрез покупка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали. Количествата се определят съобразно текущите нужди и заявка на Възложителя, регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността и натовареността на дружеството.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
190000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изискват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил поне една дейност (доставка) с предмет, идентичен или сходен с тази по обществената поръчка за последните три години от датата на подаване на офертата;
Под „доставки идентични или сходни с предмета на обществената поръчка" да се разбира доставка на някои от елементите, включени в предмета на настоящата поръчка или еквивалентен/аналогичен артикул/стока.
2.Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2015 (или еквивалентен).
Обхватът на сертификата следва да има отношение към предмета на поръчката - напр: производство и доставка /доставка/ предлагане/доставка и монтаж на свързващи елементи, капаци и гривни за улични ревизионни шахти и решетки за уличен отток или еквиваленти артикули и материали и да бъде в срок на валидност.


Доказателствата за техническите и професионалните способности, които всеки участник следва да представи, за да докаже съответствие с критериите за подбор, са както следва: Изпълнени доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три календарни години, считано от датата на подаване на офертата.
При подаване на офертата, участниците попълват Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП. На етап сключване на договор участникът, определен за изпълнител, представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Валиден сертификат за управление на качеството. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност. При сключване на договора възложителят изисква заверено копие на сертификата.
Всички стоки да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти, като участниците следва да разполагат с валидни сертификати за съответствие за оферираните стоки, издадени от оторизиран орган в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване или MID сертификат за оценка на съответствието.
При подаване на офертата участниците декларират в част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на качеството“ в еЕЕДОП, съответствието си с критерия за подбор. Документ за доказване: • Декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО;• Декларация за характеристиките на строителния продукт, придружена с валиден документ от лице за оценяване на съответствието от Република България въз основа, на който е издадена, когато строителния продукт не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО за предлаганите от Участника изделия;• Документи, удостоверяващи санитарната безопасност и питейната пригодност на изделията съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г.;
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

В настоящата процедура може да участва участник, който отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и изискванията, и условията на Възложителя описани в Решението за откриване на поръчката, Обявлението и документацията за участие.
Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП.
Участниците могат да използват без ограничения подизпълнители и капацитета на трети лица, при спазване условията на ЗОП и ППЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Участникът, избран за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от прогнозната стойност на обществената поръчка в лева без ДДС, в една от следните форми:
1. Парична сума, внесена в касата на дружеството или по банкова сметка на "В и К - Сливен" ООД;
2. Банкова гаранция, като срокът на действието и следва да надвишава срока на действие на договора;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението на договора, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, като срокът на действието и следва да надвишава срока на действие на договора.
Гаранцията за изпълнение се представя преди сключване на договора.
III.1.7)
Всички плащания се извършват в лева, по банков път по сметка на Изпълнителя срещу издадена фактура и приложен/и към нея приемо-предавателен/и протокол/и с посочени точни количества на доставените стоки. Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата, по цени съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/07/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/07/2019 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Административна сграда на "В и К - Сливен" ООД на адрес: гр. Сливен, бул. "Шести септември" № 27

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно мл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва