Деловодна информация
01158
05-05-7-2 14/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
14/05/2019 (дд/мм/гггг)
01158-2019-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/ 130316140
ул. Княз Ал. Батенберг № 1
Бургас BG341 8000 България
Димитър Николов +359 056876880
office.bourgas@bgports.bg +359 056876881

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/293


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/293
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара – Бургас“ по обособени позиции
45200000      
Строителство

Предмет: „Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара - Бургас“ в две обос. позиции: ОП 1: “СМР за вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда за изграждане на „Детски научен център“ и ОП 2: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в „Детски научен център”
Предметът на обществена поръчка вкл. изпълнение на СМР с цел осъществяване на вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда Морска гара, в УПИ IV в кв. 1 по ПУП на гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор на имота 07079.618.1081.1 по КККР на гр. Бургас, за изграждане на „Детски научен център“ и изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване за осъществяване дейностите в детският център.За осъщ-не на дейностите е изготвен тех.инвестиц. проект и интериорен проект . Описание на СМР, предмет на О.п.№1 и обемът и изисквания за изпълнение на доставките, предмет на О.п. № 2 са представени в технич.спецификация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

СМР за вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда за изграждане на „Детски научен център 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

територията на Пристанище Бургас

Предмета на ОП 1 включва изпълнение на строителни и монтажни работи с цел осъществяване на вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда Морска гара, в УПИ IV в кв. 1 по ПУП на гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор на имота 07079.618.1081.1 по КККР на гр. Бургас, за изграждане на „Детски научен център“.За осъществяване на строително-ремонтните дейности е изготвен технически инвестиционен проект съгласно изискванията на Наредба № 4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти при спазване на действащите нормативни изисквания. Описание на строително-ремонти дейности, предмет на Обособена позиция №1 е предоставен в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.
Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка (в частност на съответната обособена позиция). Целта на обществената поръчка е изграждане на Детски научен център, в който ще бъдат извършвани дейности за жителите и посетителите на гр. Бургас, от всички възрасти стимулиращи интерес и вдъхновение за наука, технологии, инженерство и изкуство. Да се развие интегриран регионален туристически продукт, както и да се повиши популярността и достъпността на естествените и техническите науки и възможностите за кариерно развитие.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
430000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранционният срок по о.п. № 1 е по предложение на участниците, но не по-малко от нормативно установения в Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти считано от датата на подписване на протокола за приемане на обекта от възложителя.

II.2) Описание 1

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в “Детски научен център 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

територията на пристанище Бургас

Пълният обхват на поръчката по обособена позиция № 2 включва избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на ново и неупотребявано обзавеждане и интериорно оборудване за нуждите на Детски научен център, транспортиране до мястото на изпълнение, монтаж, настройка и подготовка за работа на всички елементи на обзавеждане и оборудване.Доставеното обзавеждане и оборудване следва да съответсво на предварително изготвеният и предоставен от възложителя интериорен проект.Всички елементи на обзавеждането следва да бъдат нови, неупотребявани и да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация по време на ползването им. Пълното и детайлно количествено описание на обзавеждането и оборудването са подробно посочени в Количествено-стойностна сметка, приложена към документацията за участие в обществената поръчка и е неразделна част от нея. Предлаганите изделия трябва да покриват изискванията на Европейските и международни стандарти (или техни еквиваленти) за безопасност, екологичност и работа с деца.
При изпълнение на обществената поръчка следва да се осигури квалифициран персонал, който да достави и монтира артикулите. Същите следва да са с доказан произход, придружени с цялата потребителска документация и документи, които доказват качеството на стоките и техния произход.
Участниците могат да предложат и обзавеждане и интериорно оборудване с по-добри характеристики от описаните в тех.спецификация. За по-добри характеристики се считат тези, превъзхождащи минималните изисквания на Възложителя от гледна точка на здравина, функционалност, дизайн, пожарна безопасност, износоустойчивост, водоустойчивост, които следва да бъдат доказани със съответните сертификати, както и протоколи от изпитания, удостоверяващи съответствието, доказващи качествата и произхода на материалите и мебелите.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
120000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранционният срок по обособена позиция № 2 е по предложение на участниците, но не по-малко от 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на работата /доставката и монтажа/ без забележки.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изискване отнасящо се до Обособена позиция №1:
Участникът (лицата, които ще извършват строителството) да има/т право да осъществява/т строителство на съответния вид строеж, предмет на обособената позиция. За целта участниците трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строеж от I-ва група, I-ва категория, в която попада обекта на обществената поръчката (в частност по обособена позиция №1) или регистрация в съответен регистър на държава – членка на Европейският съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на офертата участниците попълват само съответният раздел в ЕЕДОП, част IV, раздел А, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа (номер, валидност).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държавата членка на Европейският съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответният регистър на тази държава.
Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри отнасящи за Обособено позиция № 2
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изискване отнасящо се до Обособена позиция №1:
Участникът следва да притежава валидна към датата на подаване на офертата застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строеж - от I категория, съгласно чл.5, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, в следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата. Участникът, избран за изпълнител следва да поддържа валидността на застраховката по време на изпълнение на договора. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на офертата участниците попълват само съответният раздел в ЕЕДОП, част IV, раздел Б, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа (номер на полицата, валидност).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител по обособена позиция №1 да представи заверено копие на застрахователна полица за валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума съответно за строител за категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (в частност по обособена позиция №1) или съответен валиден аналогичен документ или еквивалент, съгласно законодателството на страната, в която е регистриран участника чуждестранно лице. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние отнасящи за Обособено позиция № 2.


Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 за строежи първа категория от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изискване отнасящо се до Обособена позиция №1:
1. Участникът да е изпълнявал дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел В. Преди сключване на договор , възложителят изисква от участника, определен за изпълнител по ОП № 1 да представи Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на общ. поръчка, придружен с Удостоверение за добро изпълнение, което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел В. Преди сключване на договор , възложителят изисква от участника, определен за изпълнител по обособена позиция № 1 да представи Списък на персонала, които ще изпълнява поръчката, и/или членове на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентността на лицата.
3.Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, като обхвата на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката - строителство.При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел Г, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документите, точно позоваване на документите (номер, валидност, обхват).Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител по обособена позиция № 1 да представи заверено копие от валиден сертификат за въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.
Изисквания отнасящи до обособена позиция №2:
1. Участникът да е изпълнявал дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел В. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител по обособена позиция № 2 да представи Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
2.Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, като обхвата на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката - доставка.При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел Г, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документите, точно позоваване на документите (номер, валидност, обхват).Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител по обособена позиция № 2 да представи заверено копие от валиден сертификат за въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.


Изискване отнасящо се до Обособена позиция №1:
1.Участникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 г. считано от датата на подаване на офертата.Под дейности "идентични или сходни" с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира изпълнение на СМР по изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на сгради.
2.Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:
•Технически ръководител- Следва да притежава проф. квалификация, съгласно чл.163а, ал.4 от ЗУТ строителен инженер, архитект или строителен техник или еквивалентна.Да притежава мин. 3 г. проф. опит като технически ръководител.Да притежава опит като технически ръководител на поне един обект/строеж с предмет, идентичен или сходен, с тези на поръчката.•Контрол по качеството-Да притежава Удостоверение и/или Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ за упражняване на позицията.Да притежава мин. 2 г. проф. опит като контрол по качество.Да има опит при изпълнението на мин. 1 (един) строителен обект, като контрол по качество.
•Експерт Част-Електро-Да притежава висше техническо образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „електроинженер” и/или еквивалентна (в случай, че образованието е придобито в друга държава).Да притежава мин. 2 г. проф.опит.Да има опит при изпълнението на мин. 1 (един) строителен обект, като изпълняващ длъжността, Експерт Част-Електро.•Експерт ”ВиК”-Професионална квалификация: строителен инженер с образователна степен магистър, специалност "ВиК" или еквивалент.Да притежава мин. 2 г. проф. опит.Да има опит при изпълнението на мин. 1 (един) строителен обект, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.•Експерт по безопасност и здраве в строителството –Да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.Да притежава проф. опит като експерт „БЗС“ мин. 1 г.Да има опит при изпълнението на мин. 1 (един) строителен обект, експерт по безопасност и здраве в строителството.
3.3.Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, като обхвата на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката - строителство.
Изисквания отнасящи се до обособена позиция №2:
1.Участниците трябва да са изпълнили поне 1 (една) дейност с предмет, идентична или сходна с тази на настоящата обществена поръчка, изпълнена през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейности с предмет, идентични или сходни “ с предмета на поръчката следва да се разбира: Изработка и/или производство и/или доставка и/или търговия с обзавеждане.
2.Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, като обхвата на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката - доставка.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се прилага.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранция за изпълнение на договора, в частност на обособената позиция е в размер на:
За обособена позиция №1: 5% (пет процента) от стойността му без ДДС.
За обособена позиция №2: 5% (пет процента) от стойността му без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и до изтичане на 30 дни след това. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
III.1.7)
За ОП.№1:1.Плащане в размер 90 % от общата стойност на договора - в срок до 20 (двадесет) работни дни след подписване на Протокол/и за установяване на реално изпълнени СМР, без забележки и остойностена количествена/ни сметка/и, удостоверяваща вида, обема/количеството, стойността и качеството на действително изпълнените работи и оригинална фактура. 2.Окончателно плащане в размер на остатъка от договорената стойност - след подписване на Протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време строителството и оригинална фактура.
За ОП.№2: Еднократно плащане: 100% от стойността на договора – в срок до 10 /десет/ работни дни след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приета работа /доставка и монтаж/, подписан от представители на изпълнителя и възложителя, без забележки.
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението й. Когато участник е обединение, което не е персонифицирано, участниците в обединението сключват споразумение (договор) и представя заверено копие. Договорът/Споразумението за обединение трябва да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейноститите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В договора/споразумението страните следва: 1. да определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката; 2. да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. Преди сключване на договор за възлагане на обществената поръча, избраният за изпълнител следва да спази изискванията на чл.70 от ППЗОП.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

15/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/06/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В административната сграда на Клон-териториално поделение Бургас на ДППИ : гр.Бургас, ул. Княз Ал.Батенберг 1, ет.4, заседателна зала

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП.При подаване на оферта за съответната обособена позиция, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) . В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.Мерки за доказване на надеждност: Участник, за когото са налице основания по чл. 54 и чл. 55 ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.За липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, участниците попълват част III, раздел Г от ЕЕДОП.Освен за липсата или наличието на горепосочените обстоятелства, в част III, раздел Г от ЕЕДОП се декларира и информация относно следните обстоятелства, които водят до отстраняване от процедурата:Информация за осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256-260 от НК; Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 228, ал.3 от Кодекса на труда; Нарушения по чл. 13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците/кандидатите в конкретната процедура;Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ;При наличие на някое от обстоятелствата по чл.107 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие от процедурата.Всеки участник в процедурата има право да подаде оферта само за една обособена позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва