Деловодна информация
01158
05-05-5#2 02/05/2019 (дд/мм/гггг)
не
01158-2019-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/ 130316140
ул. Княз Ал. Батенберг № 1
Бургас BG341 8000 България
Димитър Николов +359 056876880
office.bourgas@bgports.bg +359 056876881

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/291


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/291
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Преоборудване на ТП „Фар” и ТП „Магазия 1” – ниско и средно напрежение, Пристанище Бургас”
45310000      
Строителство

Предметът на поръчката е преоборудването на ТП „Фар” и на ТП „Магазия 1” – подмяна на съоръжения ниско напрежение /НН/.
Строително - монтажните работи, които е необходимо да се извършат от Изпълнителя са:
- демонтаж на съществуващите ел. табла НН и монтаж на нови ел. табла – поради промяна предназначението на терминала и подобряване на енергийната му ефективност;
- монтаж на прекъсвачи с лят корпус от 100А до 630А;
- монтаж на товаров разединител 1600А;
- монтаж на нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена по схема;
- монтаж на електромери - монофазни и трифазни за директно и индиректно свързване;
- монтаж на токови трансформатори от 100А до 1500А;
- полагане на кабели СВТ - с за НН до 4х95 мм2 вкл.;
- монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35 мм;
- монтаж на кабелни връзки с кабелни обувки до 4х250 мм2;
- отсъединяване на кабел до 240 мм2 от съоръжение;
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Пристанище Бургас - Изток 1

Строително - монтажните работи, които е необходимо да се извършат от Изпълнителя са:
- демонтаж на съществуващите ел. табла НН и монтаж на нови ел. табла – поради промяна предназначението на терминала и подобряване на енергийната му ефективност;
- монтаж на прекъсвачи с лят корпус от 100А до 630А;
- монтаж на товаров разединител 1600А;
- монтаж на нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена по схема;
- монтаж на електромери - монофазни и трифазни за директно и индиректно свързване;
- монтаж на токови трансформатори от 100А до 1500А;
- полагане на кабели СВТ - с за НН до 4х95 мм2 вкл.;
- монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35 мм;
- монтаж на кабелни връзки с кабелни обувки до 4х250 мм2;
- отсъединяване на кабел до 240 мм2 от съоръжение;
Критериите по-долу
 
ДА Срок на изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
60000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – трета група, II-ра категория или по-висока. Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно националния му закон.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” за дейност строителство с покритие, съответстващо на изискванията в чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството II-ра категория строежи или по-висока.

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” за дейност строителство с покритие, съответстващо на изискванията в чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството II-ра категория строежи или по-висока.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на поръчката.
* Под предмет и обем сходен и/или идентичен с този на настоящата поръчка да се разбира извършване на строителство, ремонт и/или преоборудване на трафопост.
2. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда.
- БДС EN ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството за дейностите или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката.
- БДС EN ISO 14001:2015 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалент, с обхват с обхват сходен с предмета на поръчката.
- БДС EN ISO 45001:2018 или OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, или еквивалент.
3. Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен състав със следната професионална компетентност за изпълнението на поръчката:
? Експерт Електроинженер
– Квалификация: висше техническо образование, професионална квалификация „електроинженер” и/или еквивалентна (в случай, че образованието е придобито в друга държава)
- Професионален опит – минимум 5 г. стаж по специалността
- Специфичен професионален опит – опит в изпълнение и/или ръководство на обект, сходен с предмета на поръчката.
? Координатор по безопасност и здраве
– Професионален опит – минимум 3 г. стаж като координатор по безопасност и здраве.
– Да притежава валидно Удостоверение и/или Сертификат за завършен курс за длъжностно лице за безопасност и здраве или еквивалент.
? Експерт - контрол на качеството
– Професионален опит – минимум 3 г. стаж като отговорник по контрола на качеството,
– Да притежава валидно Удостоверение и/или Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството в строителството или еквивалент.


1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на поръчката.
* Под предмет и обем сходен и/или идентичен с този на настоящата поръчка да се разбира извършване на строителство, ремонт и/или преоборудване на трафопост.
2. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда.
- БДС EN ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството за дейностите или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката.
- БДС EN ISO 14001:2015 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалент, с обхват с обхват сходен с предмета на поръчката.
- БДС EN ISO 45001:2018 или OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, или еквивалент.
3. Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен състав със следната професионална компетентност за изпълнението на поръчката:
? Експерт Електроинженер
– Квалификация: висше техническо образование, професионална квалификация „електроинженер” и/или еквивалентна (в случай, че образованието е придобито в друга държава)
- Професионален опит – минимум 5 г. стаж по специалността
- Специфичен професионален опит – опит в изпълнение и/или ръководство на обект, сходен с предмета на поръчката.
? Координатор по безопасност и здраве
– Професионален опит – минимум 3 г. стаж като координатор по безопасност и здраве.
– Да притежава валидно Удостоверение и/или Сертификат за завършен курс за длъжностно лице за безопасност и здраве или еквивалент.
? Експерт - контрол на качеството
– Професионален опит – минимум 3 г. стаж като отговорник по контрола на качеството,
– Да притежава валидно Удостоверение и/или Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството в строителството или еквивалент.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума, която следва да бъде преведена по следната сметка:
IBAN : BG06 CECB 9790 1043 0564 01
BIC: CECBBGSF
Банка : ЦКБ АД - Клон БУРГАС
ДП „Пристанищна инфраструктура”
Клон-териториално поделение Бургас
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
1. Междинни плащания в размер до 90 % (деветдесет процента) от общата стойност на договора - след изпълнение на съответстващия по остойностената количествена сметка обем работи, въз основа на съставен и подписан двустранен приемо-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Окончателно плащане в размер на остатька от договорената стойност, след приспадане на платените суми – на база окончателен приемо-предавателен протокол за окончателно приключване на строително-монтажните дейности от договора.
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.
При участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

18/11/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/05/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

В административната сграда на Клон-териториално поделение Бургас на ДППИ : гр.Бургас, ул. Княз Ал.Батенберг 1, ет.4, заседателна зала

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата в която е установен. В този случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
3. В случай на участник – обединение, което не е юридическо лице трябва да се представи копие от документ от който да е видно правното основание за създаване на обединението както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
• правата и задълженията на участниците в обединението;
• разпределението на отговорността между членовете на обединението, като бъде определен партньора, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;
• дейностите които ще изпълнява всеки член на обединението.
4. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник (основания за задължително отстраняване), когато:
4.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
4.2. е осъден с влязла в сила присъда, , за престъпление, аналогично на тези по т. 16.1 по-горе, в друга държава членка или трета страна;
4.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган
4.3.1. Точка 4.3. не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
4.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за
обществените поръчки;
4.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
4.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
4.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
4.8. специфични национални основания за изключване, съгласно посочените в раздел „Г" от част III „Основания за изключване" на ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва