Деловодна информация
01158Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
05-11-24 17/12/2018 (дд/мм/гггг)
не
01158-2018-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ 130316140
бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4
гр. София BG411 1574 България
Надежда Терзийска - ръководител отдел Финансов, дирекция АФИО +359 28079999/ +359 28079968
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/268


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/268
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Застраховане на имущество на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по пет обособени позиции
66510000      SB01, MA09, MA04, MA14, IA36
Услуги

Настоящата обществена поръчка се провежда с цел застраховане на имущество на ДП „Пристанищна инфраструктура“, включващо Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“; Застраховка „Обща гражданска отговорност“; Застраховка „Автокаско“ на МПС, „Гражданска отговорност“ на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и „Злополука на местата в МПС“, Застраховка „Плавателни съдове“ и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове“, „Port Risk; Риск от замърсяване на околната среда; Риск от щети; Риск от потъване“; Групова Застраховка „Злополука“ за персонала на предприятието.
Подлежащите на застраховане обекти/лица по съответните обособени позиции са изчерпателно описани в Техническата спецификация (Приложение № 2) към документацията за обществената поръчка.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      SB01, MA09, IA36
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Договорите с избраните изпълнители се сключват, съответно застрахователните полици се представят в Главно управление на ДП "Пристанищна инфраструктура", гр. София.

Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“. Подлежащите на застраховане обекти и покрити рискове са описани в Техническата спецификация (Приложение 2) към документацията за обществената поръчка.
Участниците, които желаят да участват по тази обособена позиция, представят оферта, от която да е видно, че:
а) Застраховката ще покрива и разходи за отстраняване на развалини и останки, демонтиране или събаряне на части от погиналото или увреденото застраховано имущество и разходи за преместване, предпазване и съхранение на застрахованото имущество за периода от датата на застрахователното събитие да отстраняване на последствията от него.
б) Застрахователното обезщетение се изплаща без да се доказва на застрахователя, дали се изгражда или подменя увреденото при застрахователното събитие имущество до вида, в който е било преди събитието.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изплащане на застрахователното обезщетение    10
Участие в положителния финансов резултат    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 2), а специалните изисквания са описани в раздел II, т. 2.1. от документацията за обществената поръчка. Изисквания за покритие на застраховките по всички обособени позиции – без самоучастие.

II.2) Описание 1

Застраховка „Обща гражданска отговорност“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      SB01, MA09
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Договорите с избраните изпълнители се сключват, съответно застрахователните полици се представят в Главно управление на ДП "Пристанищна инфраструктура", гр. София.

Застраховка „Обща гражданска отговорност“. Подлежащите на застраховане обекти и покрити рискове са описани в Техническата спецификация (Приложение 2) към документацията за обществена поръчка
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изплащане на застрахователното обезщетение    10
Цена
90
II.2.6) Прогнозна стойност
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изисквания за покритие на застраховките по всички обособени позиции – без самоучастие.

II.2) Описание 1

Застраховка „Автокаско“ на МПС, „Гражданска отговорност“ на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и „Злополука на местата в МПС“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      SB01, MA09, MA04
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Договорите с избраните изпълнители се сключват, съответно застрахователните полици се представят в Главно управление на ДП "Пристанищна инфраструктура", гр. София.

Застраховка „Автокаско“ на МПС, „Гражданска отговорност“ на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и „Злополука на местата в МПС“. Подлежащите на застраховане обекти и покрити рискове са описани в Техническата спецификация (Приложение 2) към документацията за обществената поръчка.
Участниците, които желаят да участват по тази обособена позиция, представят оферта, от която да е видно, че:
а) За застраховката „Автокаско“ на МПС оценката на щетите, отстраняването им и изплащането на обезщетения ще се извършват при следните условия:
При частични щети:
- За МПС до 7 години от първоначална регистрация на автомобила - отремонтиране в автосервиз на официалния представител (вносител) за съответната марка МПС, като разплащането за ремонта се урежда между автосервиза и застрахователя;
- За останалите МПС – чрез възстановяване на увреденото МПС в доверен автосервиз на застрахователя, като разплащането за ремонта се урежда между автосервиза и застрахователя;
- Със съгласие на възложителя обезщетението може да се определи и изплати по експертна оценка на застрахователя, чрез прилагане на методика, за която застрахованият може да се информира по всяко време.
- Застрахователят да предоставя нееднократно и без допълнително заплащане „Денонощна пътна помощ“ на територията на Република България за всички МПС, собственост на възложителя, в случай на възникнала техническа повреда на автомобила и/или пътно транспортно произшествие.
б) Застрахователят изплаща обезщетения без прилагане на овехтяване и самоучастие, като размера на обезщетението е 100% от оценената щета. При тотална щета, кражба, противозаконно отнемане или грабеж на МПС, дължимите обезщетения са в размер на застрахователната сума на МПС.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изплащане на застрахователното обезщетение    10
Цена
90
II.2.6) Прогнозна стойност
90000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 2), а специалните изисквания са описани в раздел II, т. 2.2. от документацията за обществената поръчка. Изисквания за покритие на застраховките по всички обособени позиции – без самоучастие.

II.2) Описание 1

Застраховка „Плавателни съдове”, "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, "Port Risk; Риск от замърсяване на околната среда;Риск от щети;Риск от потъване" 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      SB01, MA09, MA14
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Договорите с избраните изпълнители се сключват, съответно застрахователните полици се представят в Главно управление на ДП "Пристанищна инфраструктура", гр. София.

Застраховка „Плавателни съдове”, "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, "Port Risk; Риск от замърсяване на околната среда; Риск от щети; Риск от потъване“. Подлежащите на застраховане обекти и покрити рискове са описани в Техническата спецификация (Приложение 2) към документацията за обществената поръчка.
Участниците, които желаят да участват по тази обособена позиция, представят оферта, от която да е видно, че всички плавателни съдове на ДП „Пристанищна инфраструктура” сe застраховат за рисковете „Плавателни съдове”, "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, а за посочените в отделен списък 9.2 допълнително за рисковете „Port Risk; Риск от замърсяване на околната среда; Риск от щети; Риск от потъване“.
Участниците, които желаят да участват по тази обособена позиция, представят оферта, от която да е видно, че всички плавателни съдове на ДП „Пристанищна инфраструктура” сe застраховат за рисковете „Плавателни съдове”, "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, а за посочените в отделен списък 9.2 допълнително за рисковете „Port Risk; Риск от замърсяване на околната среда; Риск от щети; Риск от потъване“.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изплащане на застрахователното обезщетение    10
Цена
90
II.2.6) Прогнозна стойност
85000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 2), а специалните изисквания са описани в раздел II, т.2.3. от документацията за обществената поръчка. Изисквания за покритие на застраховките по всички обособени позиции – без самоучастие.

II.2) Описание 1

Групова Застраховка „Злополука“ за персонала на предприятието 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      SB01
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Договорите с избраните изпълнители се сключват, съответно застрахователните полици се представят в Главно управление на ДП "Пристанищна инфраструктура", гр. София.

Групова Застраховка „Злополука“ за персонала на предприятието.
Подлежащите на застраховане обекти и покрити рискове са описани в Техническата спецификация (Приложение 2) към документацията за обществената поръчка.
Участниците, които желаят да участват по тази обособена позиция, представят оферта, от която да е видно, че изплащането на обезщетения при трайно намалена работоспособност от трудова злополука ще бъде извършвано въз основа на решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Участниците да предложат срок за заплащане на дължимото застрахователно обезщетение или сума, съобразно изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“ (Обн. ДВ. бр.15 от 2006 г.).
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изплащане на застрахователното обезщетение    10
Участие в положителния финансов резултат    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 2). Специалните изисквания са описани в раздел II, т. 2.4 от документацията за обществената поръчка. Изисквания за покритие на застраховките по всички обособени позиции – без самоучастие.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в процедурата да имат лиценз/ разрешение за извършване на застрахователна дейност/ допълнителен лиценз (ако има такъв), издаден/о от компетентен орган за съответния/тe вид/ове застраховка/и, предмет на съответната обособена позиция, за която подават оферта.
За доказване на годността за упражняване на професионална дейност участниците попълват данните за лиценз/ разрешение/ допълнителен лиценз (ако има такъв) за извършване на застрахователна дейност в Част IV Критерии за подбор, раздел „А” в ЕЕДОП, като се посочват - № на документа; дата на издаване; органа, който го издава; видове/ класове застраховки, за които се издава.
Преди сключването на договора за съответната обособена позиция, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя заверено копие на лиценза/ разрешението и допълнителния лиценз за извършване на застрахователна дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката” възложителят има предвид: предоставяне на застрахователни услуги за вида застраховка/и, предмет на съответната обособена позиция, за която се подава оферта. За доказване на посоченото изискване участниците представят чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел „В” в ЕЕДОП списък на изпълнените застрахователни услуги с посочване на стойностите, датите и получателите. Преди сключването на договора за съответната обособена позиция, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, следва да представи актуален списък на извършените застрахователни услуги, съгласно декларираното в ЕЕДОП, заедно с доказателства за изпълнението им.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се прилагат.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи и определената гаранция за изпълнение на договора.
Гаранцията за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е в размер на 5 % (пет процента) от неговата стойност без дължимия данък и се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя;
в) застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Когато гаранцията за изпълнение е банкова гаранция,трябва да е безусловна,неотменима,издадена в полза на възложителя и със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане на предвидения срок за изпълнение на договора, с текст предварително съгласуван с Възложителя. Когато гаранцията е застраховка,договорът за застраховка трябва да покрива 5 % от общата стойност на договора и да е валидна най-малко до 30 дни след изтичане на предвидения срок за изпълнение на договора.
III.1.7)
Плащанията се извършват съобразно клаузите на проекта на договор за всяка обособена позиция - Приложения 6.1 - 6.5 към документацията за обществената поръчка.
III.1.8)
Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя оригинал или нотариално заверено копие на договор/ споразумение, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
а) правата и задълженията на участниците в обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
В договора/ споразумението за създаване на обединение, страните да са уговорили условията, посочени в документацията за обществената поръчка.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/01/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/01/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, заседателна зала.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 ЗОП е основание за отстраняване.Участникът декларира липсата на обстоятелствата чрез попълване на раздели А-Г от ч. III Основания за изключване в ЕЕДОП, както следва:
-обстоятелствата относно наказателни присъди по чл. 321 и чл. 321а НК,чл. 301 – 307 НК,чл. 209 – 213 НК,чл. 108а, ал. 1 НК,чл. 253 – 253б и чл. 108а, ал. 2 НК,чл. 192а и чл. 159а – 159г НК, и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, се декларират в р-л А;
- обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията по: чл. 194-208,чл. 213а-217,чл. 219-252,чл. 254а-255а и чл. 256-260 от НК и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, както и обстоятелствата,свързани с установени с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушения по чл. 61,ал. 1, чл. 62,ал. 1 или 3,чл. 63, ал. 1 или 2,чл. 228,ал. 3 от Кодекса на труда или чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се декларират в р-л Г с „да“/„не“;
- обстоятелствата по чл.54,ал. 1,т.3 ЗОП се декларират в р-л Б, а по т. 4-7 ЗОП - в р-л В (с изкл. на тези,които се декларират в р-л Г;
- обстоятелствата относно наказателни присъди по чл.352-353е,чл. 255б и чл.172 от НК, и за престъпления аналогични в друга държава членка или трета страна, се декларират в р-л В.
Когато изискванията се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
Отстранява се участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е предложил подизпълнител, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, ще бъде отстранен от участие.
Участник - обединение, което не е юридическо лице, но в което участват лица, регистрирани или свързани с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, също ще бъде отстранен от участие.
Не може да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, в продължение на една година от освобождаването си от длъжност, лице, заемало висша публична длъжност и което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.
Не може да участва в процедурата и юридическо лице, в което след освобождаването му от длъжност е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол, лице, заемало висша публична длъжност и което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.
Освен на основанията по-горе, възложителят отстранява от участие в процедурата, участник, за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени на стр. 10 в Раздел III, б. А от документацията за поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава пред Комисия за защита на конкуренцията, в срока посочен в чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва