Деловодна информация
01558БДЖ-Товарни превози ЕООД
01-24-3-1 23/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
23/10/2018 (дд/мм/гггг)
01558-2018-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ-Товарни превози ЕООД 175403856
ул. Иван Вазов № 3
София BG411 1080 България
Мартина Георгиева; инж. Румен Луканов +359 889400707/+359 886469990
opp_tp@bdzcargo.bg +359 29800258

Интернет адрес/и

http://bdzcargo.bdz.bg/bg/

http://bdzcargo.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-metalogumeni-elementi-i-sailentblokove-za-hodovata-chast-na-elektricheski-lokomotivi.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
ДА http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-metalogumeni-elementi-i-sailentblokove-za-hodovata-chast-na-elektricheski-lokomotivi.html

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на металогумени елементи и сайлентблокове за ходовата част на електрически локомотиви серии 43,44,45 и 46,собственост на „БДЖ–ТП” ЕООД,за едногодишен период,делима на 9 об. позиции 01-24-5
34631000      
Доставки

Обществената поръчка е с предмет:„Доставка на металогумени елементи и сайлентблокове за ходовата част на ел. лок. серии 43,44,45 и 46, собст. на „БДЖ–ТП” ЕООД,за едногодишен период”,като предмета на поръчката е делим на 9 об. позиции,както следва:Об. позиция №1„Металогумен пакет петслоен и металогумен пакет трислоен";Об. позиция №2„Сайлентблок за еластичен съединител (ремонтен размер-?86,70)”;Об. позиция №3„Сайлентблок за шатун на редуктор (заготовка ?163/?76)” и „Сайлентблок за шатун на редуктор”;Об. позиция №4„Сайлентблок "шайба" за буксово водило”;Об. позиция №5„Сайлентблок цилиндричен за глава на голяма тяга и за глава на напречен балансер”;Об. позиция №6„Сайлентблок цилиндричен за основа на голяма тяга”;Об. позиция №7„Сайлентблок сферичен за напречен шатун на централния болт,за напречен шатун на централния ресор и надлъжна тягова ленкерна щанга”;Об.позиция №8„Сайлентблок цилиндричен за буксово водило (за буксово водило(заготовка ?128)”;Об.позиция №9 "Сайлентблок за амортисьор".
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Металогумен пакет петслоен и металогумен пакет трислоен 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Локомотивно депо Бургас; с административен адрес: гр. Бургас, гара "Владимир Павлов".

Доставка чрез покупка на 24 бр. металогумени пакети петслойни и 16 бр. металогумени пакети трислойни.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17688.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Техническите параметри на изделията са посочени в Техническа спецификация за доставка на металогумени пакети и сайлентблокове за електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период – Приложение № 1.

II.2) Описание 1

Сайлентблок за еластичен съединител (ремонтен размер - ?86,70) 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Локомотивно депо Бургас; с административен адрес: гр. Бургас, гара "Владимир Павлов".

Доставка чрез покупка на 200 бр. сайлентблокове за еластичен съединител (ремонтен размер - ?86,70)
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Техническите параметри на изделията са посочени в Техническа спецификация за доставка на металогумени пакети и сайлентблокове за електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период – Приложение № 1.

II.2) Описание 1

Сайлентблок за шатун на редуктор (заготовка ?163/ ?76)” и „Сайлентблок за шатун на редуктор 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Локомотивно депо Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора п.к. 6002, кв. "Индустриален".

Доставка чрез покупка на 108 бр. сайлентблокове за шатун на редуктор (заготовка ?163/ ?76)” и 68 бр. сайлентблокове за шатун на редуктор.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16140.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Техническите параметри на изделията са посочени в Техническа спецификация за доставка на металогумени пакети и сайлентблокове за електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период – Приложение № 1.

II.2) Описание 1

Сайлентблок "шайба" за буксово водило 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Локомотивно депо Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора п.к. 6002, кв. "Индустриален".

Доставка чрез покупка на 128 бр. сайлентблокове "шайба" за буксово водило.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
33280.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Техническите параметри на изделията са посочени в Техническа спецификация за доставка на металогумени пакети и сайлентблокове за електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период – Приложение № 1.

II.2) Описание 1

Сайлентблок цилиндричен за глава на голяма тяга и за глава на напречен балансер 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Локомотивно депо Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора п.к. 6002, кв. "Индустриален".

Доставка чрез покупка на 30 бр. сайлентблокове цилиндрични за глава на голяма тяга и за глава на напречен балансер.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2790.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Техническите параметри на изделията са посочени в Техническа спецификация за доставка на металогумени пакети и сайлентблокове за електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период – Приложение № 1.

II.2) Описание 1

Сайлентблок цилиндричен за основа на голяма тяга 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Локомотивно депо Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора п.к. 6002, кв. "Индустриален".

Доставка чрез покупка на 16 бр. сайлентблокове цилиндрични за основа на голяма тяга.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3840.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Техническите параметри на изделията са посочени в Техническа спецификация за доставка на металогумени пакети и сайлентблокове за електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период – Приложение № 1.

II.2) Описание 1

Сайлентблок сферичен за напречен шатун на централния болт, за напречен шатун на централния ресор и надлъжна тягова ленкерна щанга 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Локомотивно депо Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора п.к. 6002, кв. "Индустриален".

Доставка чрез покупка на 100 бр. сайлентблокове сферични за напречен шатун на централния болт, за напречен шатун на централния ресор и надлъжна тягова ленкерна щанга
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Техническите параметри на изделията са посочени в Техническа спецификация за доставка на металогумени пакети и сайлентблокове за електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период – Приложение № 1.

II.2) Описание 1

Сайлентблок цилиндричен за буксово водило (заготовка ?128) 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Локомотивно депо Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора п.к. 6002, кв. "Индустриален".

Доставка чрез покупка на 96 бр. сайлентблокове цилиндрични за буксово водило (заготовка ?128).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8256.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Техническите параметри на изделията са посочени в Техническа спецификация за доставка на металогумени пакети и сайлентблокове за електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период – Приложение № 1.

II.2) Описание 1

Сайлентблок за амортисьор 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Локомотивно депо Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора п.к. 6002, кв. "Индустриален".

Доставка чрез покупка 60 бр. сайлентблокове за амортисьор.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
279.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Техническите параметри на изделията са посочени в Техническа спецификация за доставка на металогумени пакети и сайлентблокове за електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период – Приложение № 1.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил доставка/и с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. Под сходни доставки с предмета на обществената поръчка се разбират доставки на металогумени пакети и сайлент-блокове за тягов подвижен железопътен състав без значение обема й.
Участникът удостоверява съответствието си с това изискване като попълва Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности) от еЕЕДОП ( години и таблица/списък) с посочване на описанието, сумите, датите и получателите. На основание чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, участникът представя доказателство за извършената доставка/и (копие, заверено с грифт „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/ата, представляващи участникът, име и фамилия и мокрът печат). Под „доказателство за извършена доставка” се разбира: референция, удостоверение и други документи, издадени от получателя на доставката, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка/и.


Изпълнен един договор за обособената позиция със сходен или идентичен предмет.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Условия наличието,на които води до отстраняване на участниците в процедурата:1.При наличие на обстоятелствата по чл.107 във връзка с чл.144, ал.2 от ЗОП,чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал.1,т.1 от ЗОП.2.При наличие на основания по чл.54,ал.1, т.1,2 и 7 и чл. 55,ал.1, т.1 от ЗОП,има право да представи доказателства,че е предприел мерки,които гарантират неговата надеждност,съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП.3.В случай,че за участник се установи,че е дружество, рег. в юрид. с преференциален данъчен режим по смисъла на чл.3,т.8 от от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,рег.в юрисдикции с преференциален данъчен режим,контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС),освен при наличие на изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.4.Условия определени от възложителя:представил оферта/в т.ч. техн. предложение/,която не отговаря на предварително обявените условия;
Продължава в раздел VІ.3 Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1.Участникът,определен за Изпълнител,представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС за съответната об. позиция,за която е избран за Изпълнител,предмет на договора без ДДС.Гаранцията/ите се представя/т в една от следните форми:1.1.парична сума (по банкова сметка на Възложителя,посочена във уведомителното писмо,с което е изпратено решението за определяне на Изпълнител),която се възстановява до 30 дни след изпълнение на договора;1.2.банкова гаранция по образец-в оригинал,като тя е безусловна,неотменяема и непрехвърляема като покрива 100% от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност,срокът на действие на договора плюс 30 дни.1.3 застраховка-ориг. екземпляр на влязла в сила застрах. полица,изд. в полза на Възложителя,в която Възложителят е посочен като 3то ползващо се лице(бенефициент),като уговорката в полза на 3то лице да е е неотменяема,да е влязла в сила,със срок на валидност,срокът на действие на договора плюс 30 дни.
III.1.7)
Условията и срока за плащане са посочени в раздел ІІІ. "Цени и условия за плащане" от проекта на договора- Приложение № 6.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При изпълнение на обществената поръчка, следва да се спазват всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация за доставка на металогумени пакети и сайлентблокове за електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период – Приложение № 1.Видовете, количествата и местата на доставка на металогумените пакети и сайлентблоковете са посочени в Техническата спецификация за доставка на металогумени пакети и сайлентблокове за електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период – Приложение № 1.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/11/2018 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/11/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София - 1080, ул. "Иван Вазов" № 3, деловодство.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

участник,който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,посочено в обявлението за обществена поръчка,или в документацията; участникът не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 или офертата не е приета съгласно чл.72,ал. 3-5 от ЗОП; 5.Национални основания свързани с :обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда(чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г.(чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) и наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП).Когато не е приложен документ за създаване на обединение или в приложения такъв липсват клаузи,гарантиращи изпълнението на всички условия на възложителя,или съставът на обединението се е променил след изтичане на срока за получаване на офертите. Участник,който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.Участник направил ценово предложение, което надвишава прогнозната стойност на Възложителя.
6.Заявяване на участие.6.1.Всички заинтересовани лица могат да заявят участие като подадат оферта за съответната об. позиция .6.2.Участник в процедурата може да бъде вс. българско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения,както и всяко друго образувание,което има право да изпълнява услуги съгл. законодателството на държавата,в която то е установено.6.3.Лице,което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник,не може да подава самостоятелна оферта. 6.4.В процедурата едно ФЛ или ЮЛ може да участва само в едно обединение.
7.При подаване на офертата участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация,изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни,в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи,които съгл. законодателството на държавата,в която участникът е установен,са длъжни да предоставят информация.8.Когато участникът е посочил,че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители,за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по предходната точка.9.Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице,всички лица подписват един и същ еЕЕДОП.Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата,свързани с личното състояние,информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 10.В случаите, когато се подава повече от един еЕЕДОП,обстоятелствата, свързани с критериите за подбор,се съдържат само в еЕЕДОП,подписан от лице,което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.11.Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите,чрез които се доказва информацията,посочена в еЕЕДОП,когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.12.Видовете документи, чрез които участниците доказват предприетите мерки за надеждност и органите по издаване,са посочени в чл.45,ал.2 от ППЗОП.Преди сключването на договора за обществена поръчка, участникът,определен за изпълнител,да предостави актуални документи,удост. липсата на основанията за отстраняване от процедурата и за допускане със съответните критерии за подбор.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.Подготовката на офертата за участие и съответното й съдържание са описани документацията на обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва