Деловодна информация
01558
01-27-5-1 04/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
04/10/2018 (дд/мм/гггг)
01558-2018-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ Товарни превози ЕООД 175403856
ул. Иван Вазов № 3
гр. София BG411 1080 България
Красимир Боянов-по документацията; Румен Луканов-по техническите условия +359 888377073/+359 886469990
opp_tp@bdz.bg +359 29877983

Интернет адрес/и

http://bdzcargo.bdz.bg/bg/

http://bdzcargo.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/podemen-remont-modernizacia-na-lokomotivi-seria-06-2018.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел електрически локомотиви 06066 и 06094, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2018г.
50221000      
Услуги

Предметът на обществента поръчката е предоставяне на услуга: Подемен ремонт и модернизацията на дизел-електрическите локомотиви серия 06, които се извършват в съответствие с "Техническите условия за извършване на подемен ремонт на дизел-електрически локомотиви 06066 и 06094".
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

На територията на Изпълнителя.

Предметът на обществената поръчка е неделим. Кандидатите участват за изпълнение на целия и обем.
Ремонтът и модернизацията трябва да бъдат изпълнени в съответствие с Техническите условия към документацията.
Обществената поръчка включва извършване на подемен ремонт и модернизация, и при наличие на необходимост -на допълнителен ремонт, на дизел-електрически локомотиви 06066 и 06094. Подемният ремонт на дизелелектрически локомотиви 06066 и 06094 се извършва при спазване на „Правилник за подемен ремонт на дизелелектрически локомотиви серия 06 - ТП_ПЛС 226/15” на „БДЖ - ТП“ ЕООД, където са регламентирани обемът на основните демонтажно-монтажни и ремонтни дейности, прегледите, измерванията, задължителната смяна на отговорни и бързо износващи се части и възли, както и граничните стойности на техническите параметри на частите и възлите след извършване на капитален ремонт.
Допълнителните ремонтни дейности, извършвани при подемния ремонт, се отнасят за частите и възлите, които не подлежат на задължителна смяна и включват демонтаж, почистване, преглед, дефектоскопиране и оразмеряване. При стойности на техническите им параметри извън граничните за подемен ремонт, се прилагат ремонтно - възстановителни операции или, ако са неремонтнопригодни, се заменят с нови. Допълнителните ремонтни дейности и допълнителната замяна на части и възли се извършва след двустранно подписани протоколи от представители на Възложителя и Изпълнителя, с пълно описание на всички допълнителни ремонтни операции, резервни части и материали.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1543267.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
8

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или 1 / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят изисква кандидата да притежава валиден сертификат на структура, която отговаря за поддръжка или еквивалент, потвърждаващ приемането на територията на Европейския съюз на система за поддръжка в съответствие с Директива 2004/49/ЕО , в чийто обхват на дейности по поддръжка са включени дизел-електрически локомотиви и в чийто обхват на функции по поддръжка се включва извършване на поддръжка.
Възложителят изисква кандидатите в настоящата процедура да бъдат вписани в регистъра на сертифицираните лица, отговорни за поддръжка на железопътни транспортни средства, към Изпълнителна агенция железопътна администрация (ИАЖА).
В случай, че кандидатът е чуждестранно лице, за доказване на съответствие с този критерии се изисква аналогичен сертификат в съответствие с Директива 2004/49/ЕС и със законодателството на държава членка на ЕС, в която са установени и/или декларация в свободен текст с посочване на връзка с аналогичен публичен регистър, и/или извадка, от която да е видно валидното вписване в аналогичен публичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Кандидатът декларира съответствието с това изискване като попълва част IV”Критерии за подбор”, раздел А:”Годност” от ЕЕДОП.
Сертификата се представя от кандидата, при поискване в хода на процедурата или от определения за изпълнител участник преди сключването на договор, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изисквания към икономическото и финансово състояние на кандидатите

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Кандидатът трябва да е изпълнил дейности за услуги с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението. Под услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, следва да се разбират услуги, свързани с извършване на подемен ремонт на серия 06 или на други серии дизел-електрически локомотиви.
2.Кандидатът да притежава сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват идентичен или сноден с предмета на поръчката, издаден на името на кандидата. Под „сходен” се разбира ремонт и техническа поддръжка на дизел-електрически локомотиви.
Кандидатът доказва съответствието с това изискване като попълва раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” в част IV: „Критерии за подбор” от ЕЕДОП.


1. Кандидатът следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Кандидатът удостоверява съответствието с това изискаване като като попълни Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности”, от ЕЕДОП (години и таблица /списък) с посочвне на описанието, сумите, датите и получателите. На основание чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, същите се представят от кандидата, при поискване в хода на процедурата или от определения за изпълнител участник преди сключването на договор. Под „доказателство за извършена услуга” се разбира, референция, удостоверение или други документи издедени от получателя на услугата, или посочване на публичен регистър, в които е публикувана информация за извършената услуга .
2. Кандидатът следва да разполага с техническите лица, отговарящи за изпълнение на поръчката, включително на тези, които ще отговарят за контрола на качеството. Списъкът трябва да съдържа информация за имена, квалификация, предишен опит и трудово правоотношение/граждански договор с кандидата или неговите подизпълнители.
Кандидатът доказва съответствието с това изискване като попълни Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности”, т.2) от ЕЕДОП.
3.Кандидатът следва да разполага с минимално необходими технологични възможности, технологично оборудване и техническа съоръженост за доказване на възможността за изпълнение на обществената поръчка:
а/ ремонтни площи с технологични канали, оборудвани с повдигателни съоръжения /крикове/ за локомотиви и подемни съоръжения /кранове/ за демонтаж на възли и агрегати от локомотивите;
б/ технологични възможности, оборудване и техническа съоръженост за ремонт на спирачната инсталация на локомотива;
- наличие на отделение за ремонт на пневматични компресори;
- наличие на отделение за ремонт на пневматични уреди и апарати, оборудвано с необходимите стендове за диагностика и проверка;
в/ технологични възможности, оборудване и техническа съоръженост за проверка, измерване, ремонт, разработка и изпитание на дизелови двигатели и турбокомпресори;
д/ технологични възможности, оборудване и техническа съоръженост за проверка, измерване, ремонт и изпитание на:
- електрически апарати, електрически уреди и електрооборудване;
- главен генератор, спомагателен генератор, тягови електродвигатели и спомагателни електрически машини;
- спомагателни агрегати - хидродвигатели, горивни, маслени и водни помпи;
е/ технологични възможности, оборудване и техническа съоръженост за ремонт на талиги и колооси:
- наличие на отделение за ремонт на талигови рами, ресори и пружини, съоръжено със стендове за изпитание;
- наличие на отделение за ремонт на колооси, с възможности за смяна на бандажни гривни, за разпресуване на колела и носач на голямо зъбно колело, както и с възможности за механична обработка на оси, колела и бандажни гривни;
ж/ стендове за проверка и изпитания, диагностични апарати и измервателни уреди за проверка на механични и електрически параметри, преминали съответния технически контрол;
з/ технологично оборудване за нанасяне на съответните лакови покрития, съгласно предоставеното предписание за боядисване на локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД;
Кандидатът доказва съответствието с това изискване като попълни Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Възлож. отстр. от участ. в процед. канд.: за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП,усл. по чл.107 от ЗОП,нац. осн. по чл.69 от ЗПКОНПИ, обст. по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮППДРКЛТДС, възникн. преди или по време на процед., освен при наличие на изключ. по смисъла на чл. 4 от същия з-н;канд. които са свър. лица;които не отговаря на постав. критерии за подбор или не изпълни др. усл. посочено в докумен.или обявл. за общ. поръч.Както и участн.,който е предст. оферта, която не отговаря на:предвар. обявен. усл. на поръчк.,правил. и изискван.,социал. и труд. право,приложими колект. спораз. и/или разпор. на междунар. еколог.,соц. и труд. право;не е предст. в срок обосн. по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгл. чл.72, ал.3-5 от ЗОП; който след покана от Възлож. и в опред.в нея срок не удължи срока на валидн. на оферт. си;цен. предлож. надхвърля която и да е от посочените от Възлож. прогнозн.стойн. за извършв. на подемен ремонт, доп. ремонт и модернизация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранция за изпълнение на д-ра е в размер на 5% от стойността му без ДДС.Представя се в една от следните форми:
- парична сума по банкова сметка на Възлож.;
- безусловна и неотменяема б-ва г-ция в оригинал във форма, предварително съгласувана с Възлож. и да съдържа задължение за банката -гарант да извърши плащане при първо писменно искане от Възлож., деклариращ, че е налице неизпълнение на задълженията на Изпълн. или друго основание за задъжането й, със срок на валидност за целия срок на договора плюс 30 дни.
-застраховка - условията по застрахователната полица са описани в Глава IV.3.т.9 от Обявлението и Раздел X, точка 2.1.10.3 от Документацията за участие.
III.1.7)
1. Вариант 1: С авансово плащане
1.1. Авансово плащане в размер на 20% от стойността на задължителния подемен ремонт в срок до 30 календарни дни след подписване на договор и представяне на фактура за авансово плащане.
1.2. 80 % от стойността на задължителния подемен ремонт, 100 % от стойността на допълнителния ремонт и допълнителните дейности, в срок до 30 календарни дни след предаването на локомотивите от подемен ремонт.
2. Вариант 2: Без авансово плащане.
2.1. 100 % от стойността на подемния ремонт, допълнителения ремонт и допълнителните дейности, свързани с извършване на частична модернизация, по банков път, в срок до 30 дни, след извършване на ремонта и получаването на документите, посочени в чл. 12, ал.3, от проекта на договора.
3. Изпълнителят избира един от двата начина на плащане, което отразява в Ценовото си предложение т. 5.
III.1.8)
Възложителят не поставя изискване за създаване на юрдическо лице за изпълнение на поръчката. Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключването на договора за възлагане на обществена поръчка, следва да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодтелството на държавата, в която обединението е установено.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

НЕ

При изпълнение на обществената поръчка следва да се спазват всички изисквания на възложителя, посочени в Техническите условия и Минимални изисквания към кандидатите - Приложение 1 и 2 към документацията.
1. Място за получаване на локомотивите е депо на Възложителя. Транспортирането на локомотивите на територията на България е за сметка на Възложителя. Когато ремонтната база на Изпълнителя е извън територията на България, транспортните разходи за сметка на Изпълнителя.
2. При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към предоставяните услуги.
Информация за изискавнията, свързани с данъци и осигуровки, може да бъде получена от НАП.
Информация относно условията за закрила на заетостта и условията на труд може да бъде получена от ИА "Главна инспекция по труда"
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/11/2018 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

04/12/2018 (дд/мм/гггг)   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

    (чч:мм) Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Получените заявления за участие се отварят в 11:00 ч. на 6.11.2018г., в гр.София, ул. "Ив. Вазов" №3,на публ. заседание, на което могат да присътват кандид. или техни упълномощ. предст.,както и предст. на средств. за масово осведомяване.
1. Заявяване на участие.
1.1.Всички заинтерс. лица могат да заявят участие, като подадат заявление.
1.2.Лице,което участва в обединен. или е дало съгласие да бъде подизп. на друг канд.,не може да подава самостоятелно заявление.
1.3.В процедура за възлагане на обществ. пор. едно физ. или юрид. лице може да участва само в едно обединение.
1.4.Свързани лица, по смисъла на § 2, т. 45 от доп.разпоредби на ЗОП,не могат да бъдат самостоятелни кандид. в процедурата.
2. При подаване на заявлението кандид. декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критер. за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.В него се предоставя съответната информ.,изисквана от възлож. и се посочват нац. бази данни, в които се съдържат декл.обстоятелства или компет. органи,които съгласно закон. на държ.,в която канд. е установен,са длъжни да предоставят информ.
3. Когато кандид. е посочил,че ще използва капацитета на трети лица за док. на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпъл.,за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП,който съдържа инфор. по предходната точка.
4. Когато изискванията по чл. 54, ал.1,т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице,всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.Когато е налице необходимост от защита на личн.данни или при различие в обстоятелствата,свързани с личното състояние,информ.относно изискванията по чл. 54, ал.1,т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1,т.5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
5.Възлож. може да изисква от кандид.по всяко време да представят всички или част от док.,чрез които се доказва информ.,посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процед.
6.Видовете док.,чрез които кандид. доказват предприетите мерки за надеждност и органите по издаване,са посочени в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
7. Преди сключ. на догов. за общест. поръчка, участ.,определен за изпълн.,да предостави актуални док.,удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата. Док. се представят и за подизпълн. и третите лица,ако има такива.
8.Гаран.за аванс предоставени средства(в случай, че кандид. избере вариант авансово плащане).Изпълн. предоставя на Възлож.гаранц.за авансово предост.средства,обезпечаваща 100 % авансово предоставените средства които са в размер на 20% от стойността на задълж.подемен ремонт на двата локомотива.Гаранц.за аван. предоставени средства се представя в срок до 30 дни от датата на сключване на догов.Гаран.за авансово предоставен. средства се представя по избор на ИЗПЪЛН. в една от формите,посочени в раздел ХІ. от проекта на договор.Гаранц. за аванс.предоставен. средства се освобожд. до 3 дни след връщане или усвояване на аванса.Усвояван. се удостов.с констатив.протокол съгл. чл.34 от проект.договор.
Подготов. на заявлението за предварителен подбор и на първоначалната оферта за участие, и съответното им съдържание са описани в раздели ІІ,ІІІ,V и VІ от приложените към документацията „Указания за подготовка на заявление за предварителен подбор и на първоначална оферта”.
9.застраховка, ориг. екземпляр на застрах. полица,издаден в полза на възлож.,в която възлож. е посочен като трето ползващо се лице,която трябва да отговаря на следн. условия:- да е влязла в сила; - да обезпечава изпълнението на Договора чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛН.;- да бъде със срок на валид. за целия срок на действие на Договора плюс 30 дни след изтичането му; - заплащ. на суми следва да се извършва след подаване на писмено искане от ползващото лице към Застрах., което искане да е придружено единствено с декларация,че ИЗПЪЛНИТ. не е изпълнил задълженията си съгл. условията на договора;- не се допуска застраховката да съдържа клаузи за отложено или разсроч. плащане на застрахователните суми.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва