Деловодна информация
01547
907 27/09/2018 (дд/мм/гггг)
не
01547-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Пристанище Варна ЕАД 103061301
пл. Славейков 1
Варна BG331 9000 България
Мария Топчиева +359 52692357
zop@port-varna.bg +359 52632953

Интернет адрес/и

www.port-varna.bg

http://port-varna.bg/bg/Profile/Public-orders


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://port-varna.bg/bg/Profile/Public-orders
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Възлагане на застрахователни услуги за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД ОП-05-18
66510000      
Услуги

Сключване на договор за извършване на застрахователни услуги за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД: обособена позиция № 1 – Индустриален пожар; обособена позиция № 2 – Каско; обособена позиция № 3 – Задължителна трудова злополука; обособена позиция № 4 – Доброволна трудова злополука; обособена позиция № 5 - Живот“, съгласно изискванията на Техническата спецификация и на Възложителя.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Индустриален пожар 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66515000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Пристанище Варна - изток; Пристанище Варна - запад

1. Обект на застраховане по застраховка “Индустриален пожар“ е имуществото, собственост на “Пристанище Варна“ ЕАД, съгласно Рекапитулация в документация.
2. Застраховката включва загуби, повреди и/или разноски на застрахования обект, пряко причинени от:
2.1. пожар, палеж, включително и последиците от гасенето им;
2.2. светкавица, мълния, токов удар;
2.3. експлозия и имплозия;
2.4. сблъскване или падане на летящо тяло, на части от него или на товара му;
2.5. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение;
2.6. падащи дървета, клони и др. външни обекти, вследствие на буря или градушка;
2.7. сняг, замръзване, тежест при естествено натрупване на сняг и лед;
2.8. земетресение; свличане и срутване на земни пластове;
2.9. измокряне вследствие спукване на водопроводни, канализационни и отоплителни тръби;
2.10. удар от транспортно средство (включително от кораби, влекачи и др. подобни) на обекти (включително и вследствие на авария с кранове, товарни или разтоварни машини);
2.11. злонамерени действия на трети лица;
2.12. счупване на стъкла;
2.13. необходимите разходи, понесени от застрахования за ограничаване и/или намаляване размера на вредите след настъпване на събитието, напр. разчистване на отломки и останки, наложително демонтиране и/или събаряне, подпиране и/или поддържане на частта или частите от застрахования обект, вкл. преместване и/или предпазване на застрахованото имущество, повредено или унищожено от рисковете, изброени по-горе в размер до 20 % от общата застрахована сума.
Критериите по-долу
 
ДА Участие в положителен финансов резултат    30
Предложени допълнителни рискове    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
35000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Каско 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66515000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Пристанище Варна - изток; Пристанище Варна - запад

1. Обект на застраховане по застраховка “Каско” са МПС, собственост на “Пристанище Варна” ЕАД.
2. Застраховка “Каско” на МПС покрива следните рискове:
а) всички рискове по застраховка “Каско” за МПС в Приложение № 2.1. към документация – Пълно Каско;
б) всички рискове по застраховка “Каско” без риска “Кражба” за МПС в Приложение № 2.2. към документация– Частично Каско, вкл. определени като строителна, земеделска или горска техника в следствие на експлоатация извън регламентираната пътна мрежа;
3. Застраховката покрива частична щета или тотална загуба на застрахованото МПС, както и:
а) целесъобразните разходи за спасяване, намаляване или ограничаване размера на щетите, вследствие на застрахователно събитие;
б) разходите за пазене на застрахованото МПС, в рамките на най-малко един месец след застрахователното събитие;
в) разходите за почистване на замърсено купе, вследствие настъпване на застрахователно събитие;
г) разходите по транспортиране на МПС непосредствено след настъпване на застрахователно събитие от местопроизшествието до автосервиз или място на домуване.
Критериите по-долу
 
ДА Участие в положителен финансов резултат    30
Предложени допълнителни рискове    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
80000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Задължителна трудова злополука 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Пристанище Варна - изток; пристанище Варна - запад

Групова задължителна застраховка „Трудова злополука" на работници и служители, с висока степен на риск за живота и здравето, подлежащи на задължително застраховане за риска в структурата на „Пристанище Варна" ЕАД.
Критериите по-долу
 
ДА Предложени допълнителни рискове    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
60000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доброволна трудова злополука 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Пристанище Варна - изток; пристанище Варна - запад

Групова доброволна застраховка „Трудова злополука" - на работници и служители на „Пристанище Варна" ЕАД. Обект на застраховане са ... души - работници и служители на "Пристанище Варна" ЕАД, разпределени по рискови класове, които не ппопадат в хипотезата за задължително застраховане.
Критериите по-долу
 
ДА Предложени допълнителни рискове    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Живот 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66511000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Пристанище Варна - изток; пристанище Варна - запад

Групова доброволна застраховка „Живот" на работници и служители на „Пристанище Варна" ЕАД, разпределени по рискови класове.
Критериите по-долу
 
ДА Предложени допълнителни рискове    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Лиценз от Комисията по финансов надзор за извършване на застрахователна дейност по предмета на обособената позиция, за която участват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък с изпълнени застраховки, идентични или сходни* с предмета на обособената позиция, за която участват, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Списък на конкретни застрахователни агенти и техния опит, които ще носят отговорност за цялостно и навременно обслужване на застрахованото лице, в който е посочена професионалната им компетентност и координати за връзка (телефон и ел. поща).


1. Наличие на 3 (три) изпълнени застраховки с предмет и обем идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която участват.
2. Двама застрахователни агенти с петгодишен опит в обслужването на застрахователни полици, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която участват.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

В случай че участник не представи информация по настоящия раздел или представи документ, който не отговаря на поставените изисквания или на разпоредбите на ЗОП, респ. ППЗОП, той ще бъде предложен за отстраняване от процедурата, на основание чл. 54, чл. 55, чл. 72 и/или чл. 107 от ЗОП, при спазване на изискванията на чл. 54, ал. 8 - ал. 13 от ППЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Определеният за изпълнител участник представя гаранция за добро изпълнение (парична сума, или банкова гаранция, или застраховка) по обособената позиция, непосредствено преди сключване на полицата, общо в размер на 3 % от стойността й.
2. Гаранцията се възстановява в срок до 30 (тридесет) дни след изплащане на всички предявени обезщетения и представяне на отчет във връзка с положителния финансов резултат.
III.1.7)
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/10/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/10/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Заседателна зала на ет. 1 в Административна сграда Пристанище Варна ЕАД

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, могат да присъстват при отварянето на офертите на публичната част от заседанията на комисията.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Изпълнителят се задължава да представи гаранция за изпълнение на договора, за обособената позиция, за която участва (парична, или банкова или застраховка). Парични гаранции се внасят по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в полза на “Пристанище Варна” ЕАД.
2. Документи, в съответствие с изискванията на чл. 112, във връзка с чл. 183 от ЗОП - удостоверения за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП:
Представени документи от Изпълнителя:
1. Копие на Лиценз от Комисията по финансов надзор за извършване на застрахователна дейност по предмета на обособената позиция, за която участват;
2. Удостоверения за добро изпълнение от съответните Възложители за наличие на поне 3 (три) изпълнени застраховки с предмет и обем идентични, или сходни с предмета на обособената позиция, за която участват;
3. Списък на минимум двама застрахователни агенти, които ще изпълняват поръчката, съдържащ детайлно описание на професионалната квалификация и конкретно посочване на дейности, със съответните периоди на изпълнение за доказване на изискуемия специфичен опит.
4. Удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Свидетелства за съдимост на всички представляващи.
5. Удостоверение от Главна инспекция по труда по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
6. Заявление за временни пропуски на територията на „Пристанище Варна” ЕАД (достъпно на сайта на Възложителя - www.port-varna.bg).
7. Поименен списък на персонала, който ще бъде пряко ангажиран по изпълнение на договора, придружен с копия от лични карти, съгласно изискванията за контрол на достъп в стратегически обект.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва