Деловодна информация
1158Клон ТП Пристанище Варна
272-4-8 03/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
03/07/2018 (дд/мм/гггг)
1158-2018-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

ДП Пристанищна инфраструктура, Клон ТП Пристанище Варна 130316140
пл.Славейков 1
Варна BG331 9000 България
Добрил Добрев +359 52684613
dobril.dobrev@bgports.bg +359 52655902

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/250


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/250
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАСТИЛКИ И ПОДЗЕМНИ КОМУНИКАЦИИ ПО УЛ. ВЪЛНОЛОМНА, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за строително монтажни работи по рехабилитация настилки и подземни комуникации по улица Вълноломна, Пристанище Варна Изток.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Пристанище Варна Изток

Необходимите строително-монтажни работи за възстановяването на пътната настилка са: рязане на асфалтобетонова настилка с фугорез, демонтаж на стари улични бордюри, машинно фрезоване на асфалтобетон с дебелина до 10 см, разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, изкоп машинен, изкоп ръчен, повдигане на съществуващи дъждоприемни и ревизионни шахти с H до 20 см., доставка и полагане на битуминизиран трошен камък със средна дебелина от 10 см., направа на първи и втори (свързващ) битумен разлив, доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт, доставка и полагане на геомрежа, доставка и полагане на бетонови бордюри с рамер 18/35,доставка и машинно полагане на червен плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5см, доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5см, доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя с перли, доставка и монтаж на антипаркинг колчета със светлоотразителниивици и направа на лабораторни проби.
За направата на тротоарна настилка и изграждането и оформяне на съществуващите площи покрай кейовата стена, са предвидени следните видове строително-монтажни работи: демонтаж на стара тротоарна настилка от плочи с размери 30/30 см., разкъртване на съществуваща настилка от камък, рязане на стоманобетон с фугорез, направа на машинен и ръчен изкоп, ръчно къртене на стоманобетон, къртене на стоманобетон с багер с хидрочук, подравняване и уплътняване на земно легло, ръчно почистване на ревизионни и ел. шахти, обратен насип със земни маси и уплътняване, направа на нови ел. шахти с размери 1,50/1,50 с h= до 1,50м., изработка, доставка и монтаж на метални капаци с размер 1,10/1,10см., доставка и полагане на PVC тръба Ф110 в изкоп, доставка и полагане на пясък за обратен насип, направа на бетонов кожух над тръби за плитко преминаване с бетон С 12/15, доставка и полагане на фракции 40/120 и 0/40 със средни дебелини 25 см. и 5 см., доставка и полагане на водещи ивици с размер 10/25/50, направа на тротоарна настилка от сулфатоустойчиви павета с размер 10/20/8 върху цименто пясъчен разтвор със съотношение 1:3, направа на тротоарна настилка от гранитни павета с размер 20/10/10, направа на кофраж и декофраж, доставка и полагане на полиетилен, доставка и монтаж на гофрирана тръба ф26, L=25 см., доставка и монтаж на метални дюбели ф25, L=50 см., доставка и монтаж на XPS 2 см. за фуги, направа на настилка от щампован бетон с дебелина 12см с бетон С 20/25 сулфатоустойчив, подмяна на съществуващи ел. табла с нови, доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилна боя с перли, демонтаж на стари антипаркинг колчета и доставка и монтаж на нови антипаркинг колчета със светлоотразителниивици, натоварване и извозване на стр. отпадъци на сметище.
Необходимо е изграждането на нова дъждовна канализация предвидените СМР за целите са: машинно отпушване и почистване на дъждовна канализация, направа на машинен и ръчен изкоп, доставка и полагне на двойно гофрирана канализационна тръба Ф250 SN8 в изкоп, включително всички свързани с това разходи и изграждане на нови РШ и ДШ канализационни с H до 2,00м. и до 1,50м. от стоманобетонови пръстени Ф1000 и гофр. тръба ф400, доставка и монтаж на линейни отводнители с чугунена решетка с клас на натоварване E 600 с минимална височина от 0,34 м. и минимална ширина от 0,34 м., включително стоманобетонов кожух.
Предвидено е геодезическо заснемане на асфалтовия път и прилежащата тротоарна настилка, която ще бъде реновирана за подобряване на пътно-транспортния трафик и осигуряване на отводняването на терена и безопастността на движението.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    20
Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката    20
Цена
предлагана цена -60
II.2.6) Прогнозна стойност
600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката–І-ва категория, ІІ-pa група строеж. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител, с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за І-ва категория строеж.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не

не
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР (изпълнение на строеж), еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата

Участниците да имат през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, изпълнен минимум един договор за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътни настилки. За изпълнение на предмета на поръчката, са необходими минимум следните лица:
Ръководни служители:
– 1 (един) брой Ръководител на екипа за изпълнение на СМР– Професионална област /квалификация/: Строителен инженер ССС/ПГС/Пътен инженер „Бакалавър“ или еквивалент (в случай, че образованието е придобито в друга държава).
Опит: като ръководител на строителни обекти сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.
Горепосоченият експерт следва да ръководи цялостното изпълнение на обекта и координира всички дейности по изпълнението на строителството.
– 1 (един) брой Технически ръководител за изпълнение на СМР– Професионална област /квалификация/: минимум диплома за средно образование в областта на строителството
Опит: като технически ръководител на строителни обекти сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.
– 1 (един) брой Отговорник по контрола на качеството - Професионална област /квалификация/: минимум средно специално техническо образование и да притежава Удостоверение или Сертификат за система за управление на качеството в строителството или еквивалент.
– 1 (един) брой Координатор по безопасност и здраве - Професионална област /квалификация/: минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно.
Участниците, следва да разполагат със строителни машини минимум:
- Статичен валяк над 11 тона – минимум 1 бр.
- Вибрационен валяк 8 тона – минимум 2 бр.
- Вибрационен валяк 1,5 тона – минимум 1 бр.
- Комбиниран багер – минимум 2 бр.
- Водоноска – минимум 1 бр.
- Автогудронатор – минимум 1 бр.
- Асфалтополагаща машина – минимум 1 бр.
- Товарен автомобил – тип самосвал – минимум 4 бр.
- Мини челен товарач – минимум 2 бр.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
III.1.7)
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ? .

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/08/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

пл. Славейков 1 - административна сграда на Клон ТП Пристанище Варна

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участнците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва