Деловодна информация
4177"Аресгаз"ЕАД
33 26/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
4177-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Аресгаз ЕАД 813101815
ул.Алабин №36, ет.2
София BG411 9000 България
Атанас Желязов +359 52920920
ajeliazov@aresgas.bg +359 52920923

Интернет адрес/и

www.aresgas.bg

https://www.aresgas.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.aresgas.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Аресгаз ЕАД 813101815
ул. Цар Симеон I, №25, ет.7
Варна BG331 9000 Гвинея Бисау
Атанас Желязов +359 52920920
ajeliazov@aresgas.bg +359 52920923

Интернет адрес/и

www.aresgas.bg

https://www.aresgas.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Аресгаз ЕАД 813101815
ул. Цар Симеон І, №25, ет.7
Варна BG331 9000 Бутан
Атанас Желязов +359 52920920
ajeliazov@aresgas.bg +359 52920923

Интернет адрес/и

www.aresgas.bg

https://www.aresgas.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%

НЕ 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) - Газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях, собственост на „Аресгаз“ ЕАД с обособени позиции.
71631000      
Услуги

Обект на настоящата обществена поръчка е осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/- газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях на дружеството възложител, което е лицензиант на териториите, които са обособени като отделни позиции. Местонахождението на съоръженията се намира на територията на общините, находящи се в лицензионните територии. Срокът на договора за изпълнение на поръчката е 5 /пет/ години, считано от датата на подписването му. В рамките на този период, изпълнителят следва да извършва дейности по осъществяване на технически надзор на СПО и да издава съответните документи за извършените проверки.Изпълнителят отговаря за надеждността на извършваните надзорни действия, както и за валидността на тяхното удостоверяване, в съответствие с всички законови изисквания. По-подробно описание - в документацията.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) - Газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях, собственост на „Аресгаз“ ЕАД с обособени позиции. №1 – територия „Добруджа“
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332
BG333
BG334

Територия "Добруджа" - общини: Аксаково, Белослав, Вълчи дол, Девня, Добрич, Дългопол, Провадия, Каспичан, Тервел, Търговище и Шумен, които са включени в лицензионната територия на Възложителя.

Обект на настоящата обществена поръчка е осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях - собственост на „Аресгаз” ЕАД, находящи се в лицензирана територия "Добруджа".
Критериите по-долу
 
ДА Опит в работа със СПО    30
Наличие на електронен регистър    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
320000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) - Газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях, собственост на „Аресгаз“ ЕАД с обособени позиции. №2 – територия „Мизия“
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Територия "Мизия" - общини: Плевен, Луковит, Червен бряг и Летница.

Обект на настоящата обществена поръчка е осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях - собственост на „Аресгаз” ЕАД, находящи се в лицензирана територия "Мизия" - територията на общини: Плевен, Луковит, Червен бряг и Летница.
Критериите по-долу
 
ДА Опит в работа със СПО    30
Наличие на електронен регистър    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
80000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) - Газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях, собственост на „Аресгаз“ ЕАД с обособени позиции. №3 – територия „Запад“ - Община Враца
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

територия "Запад" - община Враца

Обект на настоящата обществена поръчка е осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях - собственост на „Аресгаз” ЕАД, находящи се на територията на община Враца.
Критериите по-долу
 
ДА Опит в работа със СПО    30
Наличие на електронен регистър    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
13500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях - собственост на „Аресгаз” ЕАД на терит. "Запад" №4 общини: Благоевград, Дупница, Перник и Радомир
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413
BG414

територия „Запад“ – общини: Благоевград, Дупница, Перник и Радомир

Обект на настоящата обществена поръчка е осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях - собственост на „Аресгаз” ЕАД, находящи се на лицензирана обособена територия "Запад" - общини Благоевград, Дупница, Перник и Радомир.
Критериите по-долу
 
ДА Опит в работа със СПО    30
Наличие на електронен регистър    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
28500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях - собственост на „Аресгаз” ЕАД на територия "Запад". №5 - Община Сандански
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Територия „Запад“ – община Сандански.

Обект на настоящата обществена поръчка е осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях - собственост на „Аресгаз” ЕАД, находящи се на лицензирана обособена територия "Запад" - община Сандански.
Критериите по-долу
 
ДА Опит в работа със СПО    30
Наличие на електронен регистър    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да разполага с валидна Лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО – предмет на настоящата поръчка, издадена от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ и да е вписан в регистъра на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” /ГД „ИДТН”/, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистъра на съоръженията. На участника следва да е извършена годишна проверка по чл.34б от Закона за техническите изисквания към продуктите. По-пълно описание - в документацията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участниците следва да имат валидна застраховка професионална отговорност за вредите, които могат да причинят вследствие на неизпълнение на задълженията си на собствениците или ползвателите на СПО или на трети лица.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил услуги - осъществяване на технически надзор на газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях, регистрирани СПО, с предмет и обем, за съответната обособена позиция, идентични или сходни с тези на предмета на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. 2. Да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката - не по-малко от 4 технически лица (регистрирани по Закона за техническите изисквания към продуктите), необходими за изпълнение на поръчката. 3.Да разполага с офиси на територията на съответната обособена позиция, за която кандидатства.

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта на български език, изготвена и подписана при спазване на законовите изисквания, както и на условията и изискванията на документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в Обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в документацията. Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата, като посочи дали участва за една, няколко или за всички обособени позиции.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Възложителят изисква участникът, определен за изпълнител, да предостави гаранция за изпълнение на договора за съответната обособена позиция, за която е избран, в размер на 3% от прогнозната стойност за съответната обособена позиция/и за целия срок на договора, съгласно чл.111 от ЗОП.
III.1.7)
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/05/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Варна, ул."Цар Симеон І" №25, ет.7

Комисия с избрани от Възложителя лица.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196 и следващите от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва