Деловодна информация
01158ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура"
05-11-4 26/02/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
26/02/2018 (дд/мм/гггг)
01158-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход No 69, ет. 4
София BG411 1574 България
инж. Наташа Ценева - директор дирекция Инфраструктура, акватория и собственост +359 28079937
n.ceneva@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/224


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/224
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад
45241000      
Строителство

Настоящата поръчка предвижда извършване на драгажни работи в акваторията на корабно място 1А в Пристанищен терминал Варна-Запад до параметри, необходими за безопасното маневриране и приставане на предвидените за обработка кораби и изграждане и монтиране на втора плаваща котва. Площта за коригиране на дъното на акваторията възлиза на 8 000 м2. Дълбочината на акваторията, която трябва да се осигури е на кота -10,90 черноморска система (-11,18 БС), а допустимата прекопка е 0,4 м. под зададената кота. Обемът на изкопните земни маси е около 67 000 м3 без допустими прекопки, който е определен на база извършените от ДППИ и показани на приложения чертеж хидрографски промери. Котите на чертежа са в Черноморска система. Земните маси за драгиране са I-ва категория – торф, III-та категория – тиня и IV-та категория – глина. Депонирането на изкопните маси ще се извършва на регламентирани от компетентните органи депа, като осигуряването му е задължение на Изпълнителя.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45241000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Мястото за изпълнение на поръчката е Пристанищен Терминал Варна Запад – 1А к.м.

Настоящата поръчка предвижда извършване на драгажни работи в акваторията на корабно място 1А в Пристанищен терминал Варна-Запад до параметри, необходими за безопасното маневриране и приставане на предвидените за обработка кораби и изграждане и монтиране на втора плаваща котва. Площта за коригиране на дъното на акваторията възлиза на 8 000 м2. Дълбочината на акваторията, която трябва да се осигури е на кота -10,90 черноморска система (-11,18 БС), а допустимата прекопка е 0,4 м. под зададената кота. Обемът на изкопните земни маси е около 67 000 м3 без допустими прекопки, който е определен на база извършените от ДППИ и показани на приложения чертеж хидрографски промери. Котите на чертежа са в Черноморска система. Земните маси за драгиране са I-ва категория – торф, III-та категория – тиня и IV-та категория – глина. Депонирането на изкопните маси ще се извършва на регламентирани от компетентните органи депа, като осигуряването му е задължение на Изпълнителя.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение, включващо оценка на: 1. Технология и организация за изпълнение на поръчката - 32 т. и 2. Срок за изпълнение на поръчката - 8 т.    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
140

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В общата цената е включена и стойността за извършване на непредвидените работи, в размер на 10% (десет процента) от стойността му без ДДС. Непредвидените работи ще бъдат използвани до посочения размер за регистриране (обследване посредством водолазен оглед), изваждане и транспортиране на едрогабаритни предмети с тегло над 1 тон, както и за други работи и дейности, които не са били предвидени в Техническата спецификация и Количествената сметка, но чието изпълнение е абсолютно необходимо за точното изпълнение на предмета на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Избраният критерий за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 2, т.3 ЗОП, е оптимално съотношение качество/цена
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.
Доказване: участниците попълват данните за регистрацията си (№ на удостоверение, група и категория строежи или видове СМР, за които е вписан, срок на валидност на талона) в Част IV Критерии за подбор, раздел „А” в ЕЕДОП.
Преди сключването на договора участникът, избран за изпълнител, представя актуално удостоверение от Камарата на строителите в България, придружено с валиден талон или еквивалентни документи.
Когато съгласно офертата на избрания изпълнител възложените работи ще се изпълняват от чуждестранно лице, преди започване реалното изпълнение на договора, чуждестранното лице следва да получи временна или еднократна регистрация в Централния професионален регистър на строителя по реда, предвиден в Закона за Камарата на строителите.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е реализирал определен минимален общ оборот, изчислен на база на годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. "Годишен общ оборот" по смисъла на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки е сумата от нетните приходи от продажби.
За доказване на финансовото и икономическото си състояние участниците представят чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел „Б” в ЕЕДОП справка за общия оборот, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя някой от документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 или 4 от ЗОП. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Реализираният минимален общ оборот, изчислен на база на годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, следва да се равнява на 2 400 000 (два милиона и четиристотин хиляди) лв.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. За доказване на посоченото изискване участниците представят чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел „В” в ЕЕДОП списък на изпълненото строителство с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, следва да представи актуален списък на изпълненото строителство, идентично или сходно с това на поръчката, заедно с удостоверения за добро изпълнение съгласно списъка в ЕЕДОП, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 2. Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен екип от експерти, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. За доказване на посоченото изискване участниците представят чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел „В” в ЕЕДОП списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който подробно е описана професионалната компетентност на лицата (вкл. са посочени документите, доказващи придобитата професионална компетентност с наименование, №, дата и орган, който ги е издал). Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя актуален документ по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, удостоверяващ съответствието на предложения с ЕЕДОП персонал и ръководен състав с изискванията на възложителя. 3. Участниците следва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. За доказване на изискването участниците представят чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел „В” в ЕЕДОП информация за инструментите, съоръженията и оборудването, необходими за изпълнение на поръчката, като посочват: конкретни предназначение, технически параметри и експлоатационни показатели на механизацията и оборудването; данни (дата на издаване, №, орган, който го е издал и срок на валидност) за свидетелствата за регистрация, свидетелствата за годност, временните свидетелства за регистрация или други еквивалентни документи и сертификати, доказващи, че плаващите механизация и оборудване отговарят на условията на чл. 6 от КТК и на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнението на поръчката съгласно посоченото в ЕЕДОП съгласно посоченото в ЕЕДОП, придружена с актуални и валидни свидетелства за регистрация, свидетелства за годност, временни свидетелства за регистрация и други еквивалентни документи и сертификати, доказващи, че плаващите механизация и оборудване отговарят на условията на чл. 6 от КТК и на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи. 4. Участниците следва да разполагат с внедренa системa за управление на качеството и с внедрена система за опазване на околната среда. За доказване на посоченото изискване участниците попълват Част IV Критерии за подбор, раздел „Г” в ЕЕДОП като посочват №, издател, обхват и срок на валидност на притежаваните от тях сертификати или еквивалентни документи. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя валиден сертификат ЕN ISO 9001:2008 или ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, както и ЕN ISO 14001:2004 или ЕN ISO 14001:2015 или еквивалентен, издадени от акредитирани лица с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентните документи.

1. Под „строителство, идентично или сходно с това на поръчката” възложителят има предвид: драгажни работи за изграждане, поддържане или рехабилитация на пристанищни акватории, плавателни канали или съоръжения към тях. Обемът няма значение. 2. Предложеният персонал и ръководен екип от експерти следва да отговарят на следните минимални изисквания: Ръководител на екипa – с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, квалификация „строителен инженер”, специалност „ХТС“ или еквивалентна; Технически ръководител - да притежава диплома за завършено висше образование с професионална квалификация „строителен инженер” или диплома за завършено средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация „строителен техник”; Експерт промери - с придобита професионална квалификация геодезия или еквивалентна; Водолазна група (минимум 2-ма водолази и 1 ръководител на групата). Ръководителят на водолазната група и всеки от членовете й да е преминал успешно курс за водолаз и да разполага със съответен сертификат или друг документ, удостоверяващ това обстоятелство. Ръководителят на водолазната група да има не по-малко от 5 години водолазен опит. 3. Необходими инструменти, съоръжения и техническо оборудване: специализирана драгажна техника за драгиране на наносни утайки, тинести и глинести земни маси, насипни и други материали с различна твърдост и извозване и депониране на драгираната маса в определените за целта депа;техническо оборудване и плаващ кран за изваждане и транспортиране на едрогабаритни предмети над 1 тон, преместване на буйове и за изграждане на плаващата котва; оборудване и софтуер за извършване на необходимите хидрографски промери и изчисляване на количествата драгирана маса по време на изпълнение на работите. 4. Внедренa системa за управление на качеството съгласно изискванията на стандарти ЕN ISO 9001:2008 или ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни мерки. Внедрена система за опазване на околната среда съгласно изискванията на стандарти ЕN ISO 14001:2004 или ЕN ISO 14001:2015 с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни мерки. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се прилага.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от неговата стойност без ДДС, представена в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и до изтичане на 30 дни след това. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 2. При подписване на договора, Изпълнителят представя гаранция за размера на авансовото плащане, което е в размер на 20% от стойността му. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията, която се представя в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция в полза на Възложителя; б) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност след представяне от изпълнителя на оригинална фактура и гаранция за обезпечаване на авансовото плащане. 2. Междинни плащания в размер на 90 % (деветдесет процента) от съответната стойност на действително извършените работи за отделните видове такива съгласно количествено-стойностната сметка, въз основа на съставени и подписани двустранни приемо-предавателни протоколи и представяне на оригинална фактура от изпълнителя. 3.Заплащане на действително извършени и приети по реда и при условията на договора непредвидени работи, в размер на не повече от 10 % (десет процента) от стойността му без ДДС. 4. Окончателно плащане, в размер на остатъка от общата цена на договора, след приспадане на платените суми и отчитане на действително извършените и приети по реда и при условията на договора непредвидени работи - след подписване на окончателен приемо-предавателен протокол и представяне от изпълнителя на оригинална фактура.
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението й. Договорът/Споразумението за създаване на обединение (представя се заверено копие) да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейноститите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В договора/споразумението страните следва: 1. да определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката; 2. да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/04/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/04/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

заседателна зала в Главното управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" на адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 ЗОП е основание за отстраняване. Отстранява се участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е предложил подизпълнител, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, ще бъде отстранен от участие. Участник - обединение, което не е юридическо лице, но в което участват лица, регистрирани или свързани с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, също ще бъде отстранен от участие. Други основания за отсраняване: съгласно чл. 107 от ЗОП.
За доказване съответствието си с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, участниците попълват съответните раздели на Част III и IV в ЕЕДОП.
Ценово предложение, надвишаващо общата максимална прогнозна стойност на поръчката не се допуска до оценка. Участник с такова ценово предложение се отстранява от участие в процедурата. Участник, който не е поставил ценовото си предложение в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, ще бъде отстранен от участие в процедурата, без да се разглеждат документите за доказване личното му състояние и съответствието с критериите за подбор, както и техническото му предложение или който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея). Участник, който предложи срок за изпълнение, който не е цяло число, посочен е в друга единица, различна от „календарни дни” или предложи срок за изпълнение, който е по-дълъг от максималния срок, или по отношение на офертата на който бъде констатирано несъответствие между предложения срок и този в линейния график, между предложения срок и предложените технология и организация за изпълнение на драгажните и строителни работи, между линейния график и предложените технология и организация за изпълнение на предвидените работи, се отстранява от участие в процедурата.
Условията, на които трябва да отговарят представените гаранции за аванс и за изпълнение са посочени в документацията. Условията и сроковете за задържането и освобождаването им се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви, разноски или други плащания за периода, през който средствата законно са престояли при него, съответно Изпълнителят не е разполагал с възможност да ги използва.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава пред Комисия за защита на конкуренцията от всяко заинтересовано лице в срока, указан в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва