Деловодна информация
01605БДЖ-Пътнически превози ЕООД
111111111111111111111111111 12/02/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
12/02/2018 (дд/мм/гггг)
01605-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ-Пътнически превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов №3
София BG411 1080 България
инж.В.Трифонова-отдел Обществени поръчки; инж.В.Славков-отдел Ремонт на ТПС +359 0887330190/+359 0887007151
vtrifonova@bdz.bg +359 29800494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izvurshvane-na-planova-tehnicheska-poddrujka-tp-mpr-i-gpr-i-izvunplanova-tehnicheska-poddrujka.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви ..... продължава в Раздел VІ.3)"Допълнителна информация"
50221000      
Услуги

Извършване на планова техн. поддръжка и извънпланова техн. поддръжка на ел. локомотиви серии 46200 и 44000 на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период в съответствие с „Технически изисквания за изпълнение на обществената поръчка, с предмет: „Извършване на планова техн. поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техн. поддръжка (РН) на ел. локомотиви серия 46200 и ел. локомотиви 44001 и 44002, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период””-Приложение А към документацията за участие.Услугата включва следния прогнозен брой локомотиви за поддържане: седем броя електрически локомотиви от серия 46200 и два броя електрически локомотиви от серия 44000.Възможна е промяна на броя на локомотивите при условията, визирани в т.19 на горецитираните Технически изисквания за изпълнение на обществената поръчка.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50221000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

На територията на Изпълнителя.

Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период в пълно съответствие с „Технически изисквания за изпълнение на обществена поръчка за услуга, с предмет: „Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”” и Нормативни документи на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, определящи правилата, обема, реда и граничните стойности на контролируемите параметри при извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44000.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4082400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 54, ал. 13 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки /ППЗОП/ на всеки етап от процедурата Комисията/Възложителят може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил услуги с предмет, идентичен или сходен* с предмета на поръчката през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
*Под услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, следва да се разбират услуги, свързани с извършване на планова техническа и/или извънпланова техническа поддръжка и на други серии дизелови и/или електрически локомотиви.
При подаване на офертата участниците декларират в поле 1б) от раздел В: „Технически и професионални способности” в Част IV: „Критерии за подбор” от Единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, съответствието си с критерия за подбор по т.1., като попълват списъка на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
Доказване: Съответствието с посоченото изискване се доказва със списък на услугите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни* с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателителите, заедно с доказателство за извършена минимум една услуга, посочена в списъка и декларирана в ЕЕДОП. Същите се представят от участника, при поискване в хода на процедурата или от определения за изпълнител участник преди сключването на договор, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
В случаите, в които участникът е участвал в качеството си на партньор в обединение или като подизпълнител, се описва дела и частта от дейностите, които участникът самостоятелно е изпълнил. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 1. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители поставените изисквания важат за посочения подизпълнител, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълнява.
2. Участникът да разполага с необходимия брой технически лица с определена професионална компетентност, отговарящи за изпълнение на поръчката, включително тези, които отговарят за контрола на качеството.
При подаване на офертата участниците декларират в поле 2) от раздел В: „Технически и професионални способности” в Част IV: „Критерии за подбор” от Единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, съответствието си с критерия за подбор по т.2.
Доказване: Изискването по т.2. се доказва със списък на техническите лица, който съдържа задължително следната информация: а) Име, презиме и фамилия на техническите лица; б) Технически и професионални способности; в) Образование - диплома или еквивалентен документ на техническите лица за завършено висше техническо образование в сферата на железопътния транспорт - копие заверено от участника; г) Договор за трудови правоотношения или друг документ, от който да се удостовери наличието на професионална компетентност и годините опит, свързан с извършването на ремонтни дейности по дизелови или електрически локомотиви - копие заверено от участника.
Списъкът на техническите лица заедно с доказателствата се представят от участника, при поискване в хода на процедурата или от определения за изпълнител участник преди сключването на договор, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
Продължава в раздел VІ.3) Допълнителна информация.


Минимално изискване на Възложителя по т.1:
Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, идентична или сходна* с предмета на обществената поръчка, през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителят не поставя изискване за обем.
Минимално изискване на Възложителя по т.2:
Участникът да разполага с :
А) минимум едно техническо лице с висше образование в сферата на железопътния транспорт и с опит минимум 3 /три/ години на ръководна позиция свързана с организация и изпълнението на ремонтните процеси на дизелови или електрически локомотиви;
Б) минимум едно техническо лице с висше образование в сферата на железопътния транспорт и с опит минимум 3 /три/ години на ръководна позиция свързана с контрола на качеството на ремонтните процеси на дизеливи или електрически локомотиви;
Изискванията по т.А) и Б) се прилагат комулативно.
Минимално изискване на Възложителя по т.3:
Минимално необходими технологични възможности, технологично оборудване и техническа съоръженост за доказване на възможността за изпълнение на обществената поръчка:
а) наличие на ремонтни площи с технологични канали, оборудвани с повдигателни съоръжения /крикове/ за локомотиви и подемни съоръжения /кранове/ за демонтаж на възли и агрегати от локомотивите;
б) технологични възможности, оборудване и техническа съоръженост за проверка, измерване, ремонт и изпитание на:
- електрически апарати, електрически уреди и електрооборудване;
- покривно оборудване;
в) опис на всички стендове за проверка и изпитания, диагностични апарати и измервателни уреди за проверка на механични и електрически параметри, преминали съответния технически контрол;
г) технологична документация на локомотиви 46200 и 44000;
д) апарати за диагностика на повреди, регулиране и настройки на управлението и защитите на локомотива.
Доказване: Изискването по т.3. се доказва с описи, в оригинал, придружени със снимков материал, които се представят от участника при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определения за изпълнител участник, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
Участникът по своя преценка може да представя и други доказателства, че разполага с необходимите технологични възможности, технологично оборудване и техническа съоръженост за изпълнение на обществената поръчка.
Минимално изискване на Възложителя по т.4:
Участникът следва да има успешно внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват идентичен или сходен* с предмета на поръчката, издаден на името на участника.
Под „сходен обхват” с предмета на поръчката се разбира извършване на планова техническа и/или извънпланова техническа поддръжка и на други серии дизелови и/или електрически локомотиви.
При подаване на офертата участниците декларират в раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”, в Част IV: „Критерии за подбор” от Единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, съответствието си с критерия за подбор по т.4.
Доказване: Изискването се доказва със заверено от участника копие на валиден сертификат за успешно внедрена система за управление на качеството с обхват идентичен или сходен* с предмета на поръчката по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, издаден на името на участника, и се представя от участника при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определения за изпълнител участник, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Сертификатът следва да е валиден към датата на получаване на офертата, както и за срока на провеждане на обществената поръчка и договора за изпълнението й.
Сертификатът следва да е издаден от независими акредитирани лица, съобразно чл.64, ал.5 от ЗОП. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всеки участник в обединението.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. При наличието на основанията по чл. 107 във връзка с чл. 144, ал. 2 от ЗОП.
2. При наличието на основанията по чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП.
2.1. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал.1 от ЗОП.
3. В случай че за участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или че е свързано лице по смисъла на чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Продължава в раздел VІ.3) Допълнителна информация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1.Гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност 30 дни след след изтичане на срока на договора, се представя в една от следните форми:- безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал, или - застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал, или - парична сума /депозит/ по банкова сметка на Възложителя „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД - ОББ клон Света София IBAN BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, BIC UBBSBGSF.Когато участникът е чуждестранно физ. или юрид. лице и гаранцията за изпълнение на договора е учредена в чуждестранна банка и чужда валута, е необходимо стойността й да отговаря на левовата равностойност, изчислена по официалния курс на БНБ в деня на учредяването й. Същата да бъде в превод на български език.Гаранцията, представена като парична сума или безусловна и неотменяема банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант.
III.1.7)
Плащанията по настоящата обществена поръчка ще се извършват в български лева, по банков път. Условията и начина за извършване на плащанията са уредени в проекта на договора - приложение към документацията за участие.
III.1.8)
В обявената открита процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и което отговаря на изискванията, предвидени в ЗОП, ППЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за участие. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на обществената поръчка. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключването на договор за възлагане на обществената поръчка, следва да представи заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено, на основание чл.70 от ППЗОП.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/03/2018 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/03/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Централно управление на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД на адрес: Р България, гр.София 1080, ул."Иван Вазов" №3.

Отварянето на получените оферти се извършва на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от раздел ІІ.1.1)"Наименование"
......... серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”
Продължение от раздел ІІІ.1.3)"Технически и професионални възможности"
3. Участникът да разполага с необходимите технологични възможности, техническо оборудване и техническа съоръженост за изпълнение на обществената поръчка.
При подаване на офертата участниците декларират в поле 9) от раздел В: „Технически и професионални способности” в Част IV: „Критерии за подбор” от ЕЕДОП, съответствието си с критерия за подбор по т.3.
4. Участникът да има успешно внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват идентичен или сходен* с предмета на поръчката, издаден на името на участника.
5. Участникът да бъде сертифициран на основание чл.62б, ал.3, т.2 от Наредба №59/05.12.2006г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (Наредбата), при спазване на критериите съгласно чл.62б, ал.9, определени съответно в Приложение №5б от същата Наредба, за функция по извършване на поддържането по смисъла на чл.62б, ал.7, т.4 от Наредбата или еквивалент за чуждестранни участници, специално разрешение или членство в определена организация съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Обхватът на дейностите за поддържане на участника следва да бъде минимум частичен и за електрически локомотиви.При подаване на офертата участниците декларират в раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”, в Част IV: „Критерии за подбор” от ЕЕДОП, съответствието си с критерия за подбор по т.5.Доказване: Изискването се доказва със заверено от участника копие на валиден сертификат за функции по поддържането на железопътни превозни средства, ведно с приложението към сертификата (съгласно Приложение №5а от Наредба №59/05.12.2006г. за управление на безопасността в железопътния транспорт), или еквивалентен документ, доказващ възможности за изпълнение на този тип дейност, съгласно националното законодателство на участника, в случай че той е чуждестранно лице и/или, в случай че има публичен регистър участникът посочва номера на сертификата за функции по поддържането на железопътни превозни средства и линк към регистъра. Сертификатът и/или еквивалентен документ следва да бъде валиден към датата на получаване на офертата, както и за срока на провеждане на общ.поръчка и договора за изпълнението й, и се представя съгласно чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
Продължение от раздел ІІІ.1.4)"Обективни правила и критерии за участие"
4.Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се прилага чл.59, ал.6 от ЗОП и във връзка с чл.37, ал.4 от ППЗОП се представя документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, нотариално заверен препис или оригинал), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: - правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението; - дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява обединението, за целите на настоящата обществена поръчка. Възложителят изисква да не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. Всички членове на обединението следва да поемат солидарна отговорност за изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка и да не прекратяват участието си в обединението за целия период на изпълнение на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен срок от обстоятелството по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва