Деловодна информация
01158ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура"
05-11-3 12/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
01158-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход 69, ет. 4
София BG411 1574 България
инж. Стоян Христов - директор на Клон - ТП Русе и ръководител проект, тел. 082 818989 +359 28079999
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/222


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.bgports.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изготвяне на национални доклади, свързани с изпълнението на дейности по проект„Danube Ports Network–DAPhNE“№ DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество„Дунав“ 2014-2020
79311000      
Услуги

Предмет на настоящата поръчка е изготвянето на национални доклади във връзка с изпълнението на предвидените дейности в рамките на Работен пакет (РП) 3 „Пристанищно законодателство и финансиране“ по проект „Danube Ports Network“ (DAPhNE) DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г. Докладите се разработват за постигане целите на дейност 3.2. „Подобряване и хармонизиране на пристанищното законодателство“ и на дейност 3.3. „Схеми за държавна помощ за финансиране на инвестиции в пристанища“ от проекта.
Предмет на Позиция № 1: Изготвяне на Национален доклад за законодателната рамка, приложима за вътрешноводните пристанища на България;
Предмет на Позиция № 2: Изготвяне на Национален доклад за режима на държавни помощи, приложим за вътрешноводните пристанища на България.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изготвяне на Национален доклад за законодателната рамка, приложима за вътрешноводните пристанища на България 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

При разработването на националния доклад за законодателната рамка, приложима за вътрешноводните пристанища на България следва да бъде направен преглед на законодателството на национално ниво, след което да бъдат идентифицирани решения, приложими за проблемите, които са налице на регионално равнище. За тази цел е разработен модел на национален доклад с определена изискуема структура, обхващаща най-важните аспекти по отношение на законодателната рамка, приложима за вътрешноводните пристанища, която трябва да бъде разгледана.
Специфичните аспекти, които трябва да обхваща докладът и по които следва да се съдържа информация, са подробно посочени в Техническата спецификация по Позиция № 1 – Раздел X, 2.1. от документацията за поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
13400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Danube Ports Network – DAPhNE“ № DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ (Danube Transnational Programme) 2014 - 2020 г.

Сроковете за изпълнение на Услугите са посочени в проекта на договор - Раздел Х, 6.1. от документацията за поръчката.
- Изготвяне на проектен вариант на Национален доклад – по предложение на участника;
- Изготвяне на окончателен вариант на Национален доклад до 7 дни след провеждането на семинар от страна на възложителя.

II.2) Описание 1

Изготвяне на Национален доклад за режима на държавни помощи, приложим за вътрешноводните пристанища на България 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Националният доклад за режима на държавни помощи, приложим за вътрешноводните пристанища на България следва да бъде изготвен на база предварително съставен образец, като трябва да бъде съсредоточен основно върху настоящата ситуация по отношение на държавните помощи, идентифицирането на съответните институции, участващи в предоставянето и одобрението на средства за пристанищни инвестиции, както и да изследва действащите практики в областта на държавните помощи. Докладът ще послужи като база за разработване на модел за схеми за държавна помощ, валиден за Дунавския регион.
Специфичните аспекти, които трябва да обхваща докладът и по които следва да се съдържа информация, са подробно посочени в Техническата спецификация по Позиция № 2 – Раздел X, 2.2. от документацията за поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Danube Ports Network – DAPhNE“ № DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ (Danube Transnational Programme) 2014 - 2020 г.

Сроковете за изпълнение на Услугите са посочени в проекта на договор - Раздел Х, 6.2. от документацията за поръчката.
- Изготвяне на проектен вариант на Национален доклад – по предложение на участника;
- Изготвяне на окончателен вариант на Национален доклад до 7 дни след провеждането на семинар от страна на възложителя.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят няма поставено изискване.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставено изискване.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За обособени позиции № 1 и № 2:
Участниците да разполагат с екип от експерти с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
За доказване на посоченото изискване участниците представят Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочена професионална компетентност на лицата (включително образование, специалност, както и №, дата и издател на документите, доказващи професионалната им квалификация, данни за професионалния опит на лицата, в съответствие с поставените от възложителя изисквания: заемани позиции, длъжности или функции, организации, в които е придобит; конкретни проекти или дейности, при изпълнението на които съответният експерт е участвал, позицията, длъжността и функциите му в тези проекти/при изпълнението на дейностите, продължителност на изпълнението им) в т. 6, б. „а“, раздел „В” от Част IV Критерии за подбор на ЕЕДОП.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя актуален списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочена професионална компетентност на лицата, посочени в Списъка от ЕЕДОП.


За осигуряване на пълно, точно, своевременно, качествено и компетентно изпълнение на услугите, предмет на поръчката участниците да разполагат с екип от експерти с професионална компетентност, както следва:
a) Експерт, който:
- има образование в областта на техническите, природните или икономическите науки;
- има професионален опит: опит в изготвянето на анализи/ доклади или други разработки в областта на транспортния сектор, или участие в екипи при изпълнение на поне един проект в областта на транспортната инфраструктура или на експлоатационната дейност на пристанищата.
б) Експерт, който:
- има висше юридическо образование;
- има общ професионален опит: минимум 3 г.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се прилага.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора по всяка обособена позиция е в размер на 5 % (пет процента) от неговата стойност без ДДС и се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Изискванията към гаранцията, основанията и сроковете за задържането, усвояването или възстановяването й са уредени в документацията за обществената поръчка - Раздел VIII, т. 3 и Проектите на договори - Раздел X, 6.1 и 6.2 от документацията за поръчката.
III.1.7)
Плащанията се извършват въз основа на окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите по съответната обособена позиция, в съответствие с предвиденото в проекта на договор по тази обособена позиция.
Всички плащания се извършват в български лева, по банков път, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след окончателно приемане на услугите по съответната обособена позиция и представяне на фактура от Изпълнителя.
Когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, заплащането на тази част се извършва директно от възложителя на подизпълнителя при спазване на правилата на чл. 66, ал. 4-7 от ЗОП.
III.1.8)
Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.
Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата-членка, в която са установени.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изискванията към изпълнението са подробнo описани в Техническите спецификации по двете обособени позиции - част Х, 2.1. и Х, 2.2. от документацията за поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/03/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/03/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Основания за отстраняване:
Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 ЗОП е основание за отстраняване. При подаване на оферта за участие участникът декларира липсата на обстоятелствата чрез попълване на раздели А-Г от ч. III Основания за изключване в ЕЕДОП, както следва:
- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП относно наказателни присъди за престъпленията: участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд и други форми на трафик на хора и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, се декларират в р-л А;
- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП относно наказателни присъди за престъпленията по: чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-260 и чл. 352-352е от Наказателния кодекс и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, се декларират в р-л Г,
- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП се декларират в р-л Б, а тези по т. 4-7 ЗОП - в р-л В.
Когато изискванията се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
Отстранява се участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е предложил подизпълнител, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Участник - обединение, което не е юридическо лице, но в което участват лица, регистрирани или свързани с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от горепосочения закон, също ще бъде отстранен от участие. При подаване на офертата се декларира чрез отбелязване "да" или "не" в раздел Г от част III Основания за изключване на ЕЕДОП. Когато участникът е обединение/консорциум, който не е юрид. лице, съответствието с посоченото изискване се декларира за всеки един от участниците в обединението.
Освен при наличието на основанията по-горе, възложителят отстранява:
- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в настоящата документация;
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към ЗОП;
- участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
- участник, който предложи срок за изпълнение по която и да е обособена позиция, който не е цяло число, посочен е в друга единица, различна от „календарни дни” или предложи срок за изпълнение, който е по-дълъг от 20 календарни дни за Позиция № 1 или от 25 календарни дни за Позиция № 2;
- участник, предложил цена, надвишаваща определената прогнозна стойност по съответната обособена позиция;
- участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);
- участници, които са свързани лица.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава пред Комисия за защита на конкуренцията, в срока посочен в чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва