Деловодна информация
00088
131 01/02/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
01/02/2018 (дд/мм/гггг)
00088-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Столичен автотранспорт ЕАД 121683408
ул. Житница № 21
София BG411 1612 Гамбия
Весела Карамелска, инж. Стефан Арагон +359 29554132
s.aragon@sofiabus.bg +359 29554067

Интернет адрес/и

www.sofiabus.bg

https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/proektirane,-avtorski-nadzor-i-izplnenie-na-smr-za-izgrazhdane-na-razshireniya-na-gazstanczii-za-zarezhdane-na-mps-s-kompresiran-priroden-gaz,-po-tri-obosoben


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/proektirane,-avtorski-nadzor-i-izplnenie-na-smr-za-izgrazhdane-na-razshireniya-na-gazstanczii-za-zarezhdane-na-mps-s-kompresiran-priroden-gaz,-po-tri-obosoben
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране,авторски надзор и изпълн.на СМР за изгр.на разширения на газст.за зареждане на МПС с компресиран природ.газ за собст.нужди на площ.на Поделения Земляне,Малашевци и Дружба, -прод. в VI.3)
45200000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за изготвяне на работен проект, авторски надзор и изпълнение на строителство съгласно изготвения проект за изграждане на разширения на газстанции за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадките на Автобусно поделение „Земляне”, Автобусно поделение „Малашевци” и Автобусно поделение „Дружба”, собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Поръчката включва извършването на следните дейности: Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект; Строителството, Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, Въвеждане в експлоатация обектите – изготвяне и предаване на екзекутивната документация и получаване на Разрешение за ползване по реда на ЗУТ, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техн. спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документация за ОП). Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на три обособени позиции.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
3

II.2) Описание 1

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Земляне“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Автобусно поделение „Земляне” – гр. София, ул. „Житница” № 21

Изпълнението на предмета на обособената позиция включва следните дейности, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документация за обществена поръчка), а именно: - доставка и монтаж на нов компресорен модул с капацитет не по-малко от 800 Нм3/час при входно налягане 6,0 бар и изходно налягане 250,0 бар. Компресорният модул да бъде монтиран в съществуващото компресорно помещение;доставка и монтаж на нова разширителна група 250,0 бар по пътя на газа след новия компресор;СМР и помощни материали по промяна на местата на част от съществуващите съоръжения в компресорното помещение – вътрешен буфер и изсушител - за да се осигури място за монтаж на новия компресор и разширителната група;преустройство на газопровода за ниско налягане, така че да се осигури захранване на новия компресорен модул. На входа на всеки от компресорите освен всички останали арматури трябва да има ръчен спирателен кран и ръчна обръщаема заглушка. На входа на компресорното помещение трябва да има отсекателен вентил; изграждане на нови газопроводи за високо налягане за обвръзка на съоръженията – компресорен модул, разширителна група, колонка;изграждане на нов газопровод за високо налягане от изхода на новия компресор до входа на съществуващия външен буфер с капацитет 9,5 м3 (1910 м3при 200бар);изграждане на фундамент за новия компресор, вкл. разбиване на съществуваща настилка, извозване и депониране на строителни отпадъци, кофражни работи и декофриране; новият компресор трябва да бъде комплектуван с пулт за управление, който да осигурява ел.захранване на всички нови съоръжение и тяхното управление по начин, който да гарантира напълно автоматична и безаварийна работа; изграждане на кабелна линия НН от изход на трафопоста до пулта за управление на новия компресорен модул. При изграждането на кабелната линия да бъдат предвидени всички необходими дейности и съпътстващи съоръжения, в т.ч. заземителни инсталации – разбиване на съществуваща настилка, извозване и депониране на строителни отпадъци, кофражни работи и декофриране, тръби, шахти, шлангове, конструкции и др.;всички необходими силови и контролни кабели между компресора, пулта за управление и колонката, както и съответните кабелни трасета;изграждане на нови тръбопроводи между новия компресор и втората колонка за зареждане, която в момента не се използва, вкл. газопровод високо налягане, газопровод средно налягане, продухвателна свещ и тръбопровод за сгъстен въздух. Цената да включва всички необходими дейности - разбиване на съществуваща настилка, извозване и депониране на строителни отпадъци, кофражни работи и декофриране, тръби, шахти, шлангове, конструкции и др.;на съществуващата втора двойна колонка, която в момента не се използва, трябва да бъде оценено състоянието на колонката и разходомера, тъй като същите не са използвани 10 години. В случай, че колонката не е изправна или не може да се ремонтира, доставката на нова колонка или разходомер ще бъде предмет на допълнително договаряне;проектът трябва да включва преустройство на съществуващата В и К инсталация, като бъдат предвидени и изградени пожарни хидранти на изискващите се отстояния от съоръженията и по този начин бъдат осигурени необходимите водни количества за пожарогасене. Цената да включва всички необходими дейности - разбиване на съществуваща настилка, извозване и депониране на строителни отпадъци, кофражни работи и декофриране, тръби, шахти, шлангове, конструкции и др.;трябва да се предвидят средства за доставка на ръчни противопожарни уреди, предвидени от нормативната уредба.
Критериите по-долу
 
ДА Показател Техническо предложение -ТП    50 %
Подпоказател А - Концепция и организация за изпълнение на инвестиционното проектиране    60т.
Подпоказател Б - Технология и организация за изпълнение на строително-монтажните работи    40т.
Цена
ПЦ- 50%
II.2.6) Прогнозна стойност
636500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят допуска възникнали непредвидени работи в размер до 10 % от общата договорена стойност за извършване на СМР по съответната обособена позиция. При възникване на тази хипотеза Възложителя ще приложи чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП за изменение на сключения договор, по предвидения в договора начин, ред и условия.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Малашевци“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11

Изпълнението на предмета на обособената позиция включва следните дейности, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документация за обществена поръчка), а именно: доставка и монтаж на нов компресорен модул с капацитет не по-малко от 600 Нм3/час при входно налягане 6,0 бар и изходно налягане 250,0 бар. Компресорният модул да бъде монтиран в съществуващото компресорно помещение;доставка и монтаж на нова разширителна група 250,0 бар по пътя на газа след новия компресор;преработка на съществуващия Главен газоизмервателен пункт с разходомер G160, която включва доставка и монтаж на нов разходомер G250. Съществуващият електронен коректор ЕК230 се запазва; преработка на съществуващия Газоизмервателен пункт към компресора, като монтираният в момента разходомер G100 се заменя с разходомера G160, който отпада от Главния газоизмервателен пункт. Съществуващият електронен коректор ЕК230 се запазва;СМР и помощни материали по промяна на местата на част от съществуващите съоръжения в компресорното помещение – вътрешен буфер и изсушител - за да се осигури място за монтаж на новия компресор и разширителната група;преустройство на газопровода за ниско налягане, така че да се осигури захранване на новия компресорен модул. На входа на всеки от компресорите освен всички останали арматури трябва да има ръчен спирателен кран и ръчна обръщаема заглушка;изграждане на нови газопроводи за високо налягане за обвръзка на съоръженията – компресорен модул, разширителна група, колонка;изграждане на фундамент за новия компресор, вкл. разбиване на съществуваща настилка, извозване и депониране на строителни отпадъци, кофражни работи и декофриране;новият компресор трябва да бъде комплектуван с пулт за управление, който да осигурява ел.захранване на всички нови съоръжение и тяхното управление по начин, който да гарантира напълно автоматична и безаварийна работа;изграждане на кабелна линия НН от изход на трафопоста до пулта за управление на новия компресорен модул. При изграждането на кабелната линия да бъдат предвидени всички необходими дейности и съпътстващи съоръжения, в т.ч. заземителни инсталации – разбиване на съществуваща настилка, извозване и депониране на строителни отпадъци, кофражни работи и декофриране, тръби, шахти, шлангове, конструкции и др.; всички необходими силови и контролни кабели между компресора, пулта за управление и колонката, както и съответните кабелни трасета;изграждане на нови тръбопроводи между новия компресор и втората колонка за зареждане, която в момента не се използва, вкл. газопровод високо налягане, газопровод средно налягане, продухвателна свещ и тръбопровод за сгъстен въздух. Цената да включва всички необходими дейности - разбиване на съществуваща настилка, извозване и депониране на строителни отпадъци, кофражни работи и декофриране, тръби, шахти, шлангове, конструкции и др.;на съществуващата втора двойна колонка, която в момента не се използва, трябва да бъде оценено състоянието на колонката и разходомера, тъй като същите не са използвани 10 години. В случай, че колонката не е изправна или не може да се ремонтира, доставката на нова колонка или разходомер ще бъде предмет на допълнително договаряне; трябва да се предвидят средства за доставка на ръчни противопожарни уреди, предвидени от нормативната уредба.
Критериите по-долу
 
ДА Показател ТП – Техническо предложение    50%
Подпоказател А - Концепция и организация за изпълнение на инвестиционното проектиране    60т.
Подпоказател Б - Технология и организация за изпълнение на строително-монтажните работи    40т.
Цена
ПЦ-50%
II.2.6) Прогнозна стойност
655000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят допуска възникнали непредвидени работи в размер до 10 % от общата договорена стойност за извършване на СМР по съответната обособена позиция. При възникване на тази хипотеза Възложителя ще приложи чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП за изменение на сключения договор, по предвидения в договора начин, ред и условия.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Дружба“3 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Автобусно поделение „Дружба” гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков” № 7.

Изпълнението на предмета на обособената позиция включва следните дейности, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документация за обществена поръчка), а именно: - доставка и монтаж на нов компресорен модул с капацитет най-малко 1000 Нм3/час при входно налягане 6,0 бар и изходно налягане 250,0 бар. Компресорният модул да бъде доставен във фабричен контейнер, така че да позволява монтиране на открито на площадка. Компресорния модул да бъде комплектуван с всичко необходимо за нормална автоматична работа – пулт за управление, приорити панел, спирателни и предпазни арматури;нова разширителна група 250,0 бар по пътя на газа след новия компресор; съществуващият Газоизмервателен пункт с разходомер G160 и електронният коректор на разхода към него се запазва. За измерване на разхода към новия компресор да се изгради нов газоизмервателен пункт за търговско мерене, като се достави и монтира нов разходомер G160. Новия разходомер да бъде комплектуван с електронен коректор на разхода по температура и налягане. Газоизмервателния пункт освен разходомера и коректора да включва: Главен спирателен кран на вход, стоманен филтър за газ с диференциален манометър, кран за първоначално запълване, спирателен кран на изход, контролен манометър;изграждане на отклонение от газопровода за ниско налягане, като се осигури захранване на новия компресорен модул. На входа на компресора да се предвиди ръчен спирателен кран; изграждане на нов газопровод за високо налягане и линия за продухване от изхода на новия компресор до новите шест пункта за зареждане на автобуси. Цената да включва всички необходими дейности - разбиване на съществуваща настилка, извозване и депониране на строителни отпадъци, кофражни работи и декофриране, тръби, шахти, шлангове, конструкции и др.; доставка и монтаж на нови шест пункта за зареждане на автобуси. Всеки пункт трябва да включва: спирателен кран, масов разходомер за търговско измерване, гъвкава връзка с трипътен кран за включване към автобуса, метален шкаф за защита на съоръженията. Новите шест пункта трябва да бъдат така позиционирани на площадката, че гъвкавите им връзки да осигурят зареждането на автобуси на 50паркоместа без да се налага автобусите да бъдат измествани. Цената да включва всички необходими дейности - разбиване на съществуваща настилка, извозване и депониране на строителни отпадъци, кофражни работи и декофриране, тръби, шахти, шлангове, конструкции и др.; изграждане на нова фундаментна площадка за разполагане на фургона на новия компресорен модул;изграждане на нова кабелна линия НН за захранване на новия компресорен модул; трябва да се предвидят средства за доставка на ръчни противопожарни уреди, предвидени от нормативната уредба.
Критериите по-долу
 
ДА Показател ТП – Техническо предложение    50%
Подпоказател А - Концепция и организация за изпълнение на инвестиционното проектиране    60т.
Подпоказател Б - Технология и организация за изпълнение на строително-монтажните работи    40т.
Цена
ПЦ-50%
II.2.6) Прогнозна стойност
908500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят допуска възникнали непредвидени работи в размер до 10 % от общата договорена стойност за извършване на СМР по съответната обособена позиция. При възникване на тази хипотеза Възложителя ще приложи чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП за изменение на сключения договор, по предвидения в договора начин, ред и условия.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът следва да е вписан в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени(критерият е приложим за всички обособени позиции)
2. Участникът следва да е вписан в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени(критерият е приложим за всички обособени позиц
Изисквано минимално ниво по т.1: Участникът и/или третото лице и/или неговия подизпълнител, ангажиран в строително-монтажните работи на поръчката, трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) ) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от:
1. Първа група: строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1 от ПРВВЦПРС, а за чуждестранен участник в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка в която е установен или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Регистрацията следва да отговаря на предмета на поръчката – първа група, първа категория.
2. Трета група: строежи от енергийната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3 от ПРВВЦПРС, а за чуждестранен участник в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка в която е установен или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Регистрацията следва да отговаря на предмета на поръчката – трета група, първа категория.Забележка: Участникът попълва поле 1) от раздел А: „Годност“ на Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.ВАЖНО: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител следните документи (за доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност):•Заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от първа група, първа категория и трета група, първа категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). За чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл. 25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл. 25а, ал. 2, т.1 от ЗКС.
Изисквано минимално ниво по т.2: Участникът и/или третото лице и/или неговия подизпълнител, ангажиран в строително-монтажните работи на поръчката, трябва да бъде вписан в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройване на съоражения с повишена опасност, а за чуждестранен участник в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка в която е установен или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Регистрацията следва да отговаря на предмета на поръчката.Забележка: Участникът попълва поле 1) от раздел А: „Годност“ на Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
ВАЖНО: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител следните документи (за доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност):•Заверено копие на Удостоверение за вписване в Регистъра Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройване на съоражения с повишена опасност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Чуждестранните участници в процедурата представят еквивалентен документ съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани(критерият е приложим за всички обособени позиции)
2.Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на базата на годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността(критерият е приложим за всички обособени позиции).


Изисквано минимално ниво по т.1: Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума съгласно чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.):
–проектиране за строежи първа категория – 300 000 лева;
–строителство за строежи първа категория – 600 000 лева.
За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171а, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата където е установен/ регистриран участника.Забележка: Участникът попълва поле 5) от раздел Б: Икономическо и финансово състояние на Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.ВАЖНО: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител следните документи (за доказване на икономическото и финансово състояние):Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, придружена от декларация от участника в свободен текст, че за целия срок на изпълнение на договора ще осигури валидна застрахователна полица, отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка. Чуждестранните участници в процедурата представят еквивалентен документ съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани. В случай на участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението, при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите и/или третите лица, които ще изпълняват дейности свързани спроектирането и строителството.
В случай че участникът е чуждестранно лице, той представя еквивалентен документ, издаден съгласно законодателството на държавата, в която е установен и/или извършва дейността си.
Изисквано минимално ниво по т.2: Участникът трябва да е реализирал сумарно за последните три финансово приключили години или в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си общ оборот, изчислен на база годишни обороти не по-малко от:
•за обособена позиция № 1 - 1 273 000,00 лева без ДДС;
•за обособена позиция № 2 - 1 310 000,00 лева без ДДС;
•за обособена позиция № 3- 1 817 000,00 лева без ДДС.
Пояснение: „Годишен общ оборот” е сумата от нетните приходи от продажби (§ 2, т. 66 от ДР на ЗОП). Забележка: Участникът попълва поле 1а) от раздел Б: Икономическо и финансово състояние на Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.ВАЖНО: Учасникът следва да докаже реализирания минимален общ оборот, сумарно за обособените позиции, за които е подал оферта.ВАЖНО: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител един или няколко от следните документи (за доказване на икономическото и финансово състояние):
•Удоставерения от банки;
•Годишните финансови отчети или техните съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Годишен финансов отчет не се изисква, ако същият е публикуван в публичен регистър в Република България и участникът посочи информация за органа, който поддържа регистъра.
•Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Данните за оборота могат да обхванат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива , които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството.Забележка: Участникът попълва поле 2) от раздел В: Технически и професионални способности на Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.ВАЖНО: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител следните документи •Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, както и лицата, които ще изпълняват строителството.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.Забележка: Участникът попълва поле 6б) от раздел В: Технически и професионални способности Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП. ВАЖНО: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител следните документи:•Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
3.Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).Забележка: Участникът попълва поле в раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.ВАЖНО: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи:•Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001: 2008/ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват изграждане на газови съоръжения.
4. Участникът трябва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда (чл. 63, ал. 1, т. 11 от ЗОП). Забележка: Участникът попълва поле в раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.ВАЖНО: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи:• Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалент с обхват изграждане на газови съоръжения.
5.Участникът трябва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда (чл. 63, ал. 1, т. 11 от ЗОП).Забележка: Участникът попълва поле в раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.ВАЖНО: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи:• Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент с минимален обхват изграждане на газови съоръжения.
6.Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката (чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП). Забележка: Участникът попълва поле 9) в раздел В: Технически и професионални способности на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.ВАЖНО: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи:Декларация за собствени и/или наети и/или предоставени инструменти, техническото оборудване и съоръженията, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката


Изискано минимално ниво по т.1:
•Технически ръководител на строително-монтажни и ремонтни работи (СМРР) – строителен инженер, инженер по газоснабдяване или инженер по газова техника с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”. За чуждестранен участник изискването за професионална квалификация се прилага съгласно националното законодателство на държавата, в която участника е установен.
•Координатор по безопасност и здраве - отговарящ на изискванията на ЗЗБУТ и чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, притежаващ валиден сертификат или удостоверение за успешно завършен курс за координатор БЗС. За чуждестранен участник изискването се прилага съгласно националното законодателство на държавата, в която участника е установен. В случай, че техническият ръководител притежава удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството не е необходим допълнителен експерт за тази дейност.
•Контрольор по качеството на строително-ремонтните работи - висше техническо образование, степен бакалавър.
•Заварчик - лице, притежаващо валиден сертификат за ръчно електродъгово заваряване или заваряване в защитна среда.
Изисквано минимално ниво по т.2: Участникът трябва да притежава екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране:
•Част Конструктивна - 1 проектант;•Част Електро и КИП и А - 1 проектант; •Част Машинно-технологична - 1 проектант;•Част Пожарна безопасност - 1 проектант;• Част Геодезическа - 1 проектант;•Част Архитектура - 1 проектант;Част ВиК - 1 проектант.
ВАЖНО: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.
Изискано минимално ниво по т.3: Участникът да има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 или еквивалент с минимален обхват изграждане на газови съоръжения. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
Изисквано минимално ниво по т.4: Участникът да има внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалент с минимален обхват изграждане на газови съоръжения. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
Изисквано минимално ниво по т.5: Участникът да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент с минимален обхват изграждане на газови съоръжения. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
Изискано минимално ниво по т.6: Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение дейностите, включени в КС за съответната обособена позиция, минимум:
- товарен автомобил- 1 бр.;
- автокран- 1 бр.;
- челен товарач- 1 бр.;
- електрогенератор - 1бр.;
- компресор- 1 бр.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия,подробно описани в Документацията за обществена поръчка.2.В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват: 2.1. пряко или косвено дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица,съгласно чл 3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 2.2. участник, за когото са налице обстоят.по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество3.Основанията за отстраняване на участниците от настоящата процедура и мерките за доказване на надеждност/когато е приложимо/са подробно описани в част IV.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ,т.1,подточки 1.1,1.2,1.3,1.4, 1.5 и 1.6 от Документацията за обществена поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1.При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора по ОП без ДДС .2.Форми: А) безусловна, неотменяема банкова гаранция, в оригинал или Б) постъпила парична сума внесена по разплащателна сметка на „СА” ЕАД в лева:IBAN BG62SOMB91301010281401,BIC SOMBBGSF,Общинска банка гр.София,клон „Денкоглу”,Общинска банка гр.София,клон „Денкоглу”,удостоверено с платежно нареждане или В)застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,в оригинал.2.Гаранция за обезпечаване на гаранционния срокв размер на 3,5 % от извършените плащания за изпълнението на СМР и 3. Гаранция, която обезпечава исканото авансово плащане в размер на 100 % от стойността на аванса по ОП
III.1.7)
Финансирането на поръчката е със средства на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.Плащанията по договора ще се извършват по банков път по банкова сметка на Изпълнителя, посочена в договора.Начин на плащане: 1. Авансово плащане e в размер не-повече от 20% от сумата за изпълнение на договора по съотв. ОП, в срок до 30 календ.дни след подписване на договора, гаранция обезпечаваща 100% размера на аванс.плащане и представяне на оригин.фактура. Авансовото плащане се приспада пропорционално от междинните и окончателното плащане.2.Първо междинно плащане в размер до 50 % и се извършва след доставка на оборудването. Второ междинно плащане в размер до 20 % и се извършва след съставяне на акт за релано извършени СМР и подписване на акт обр. № 15. 3.Окончателното плащане се извършва в срок до 30 календарни дни след подписване на акт обр. № 16 и получаване на Разрешение за ползване, фактура.
III.1.8)
Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:1. правата и задълженията на участниците в обединението;2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


На оснавание чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/03/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/03/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

В сградата на „Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София 1612, ул. „Житница” № 21, 3 етаж, заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствате за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от раздел II. 1.1. Наименование - "...собственост на "Столичен автотранспорт" ЕАД, гр. София по три обособени позиции".
ЗАБЕЛЕЖКА:Офертите се представят в сградата на „Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София 1612, ул. „Житница” № 21, 3 етаж, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа до датата на изтичане на крайния срок за получаване на офертите включително.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 196 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва