Деловодна информация
1158Клон ТП Пристанище Варна
РД-05-01-01 23/01/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
23/01/2018 (дд/мм/гггг)
1158-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

ДП Пристанищна инфраструктура, Клон ТП Пристанище Варна 130316140
пл.Славейков 1
Варна BG331 9000 България
Мая Казакова +359 52684602
m.kazakova@bgports.bg +359 52655902

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/220


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/220
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИИ И НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗАПАД - II ЕТАП
45000000      
Строителство

През 2015 г. е изготвен работен проект за изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна-запад в съответствие с действащите нормативни документи. В него се предвижда възстановителните дейности да се изпълняват на няколко етапа. През 2016 г. при изпълнението на първия етап от строителството са изградени 8374 м2 стоманобетонови настилки и частично изграждане на Ел. и ВиК комуникации в зоната на новоизградената стоманобетонова настилка.
Предмета на обществената поръчка е изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна – Запад – II етап, което включва:
- изграждане на стоманобетонова настилка с приблизителна площ 25 000 м2;
- доизграждане на Ел. и ВиК комуникации.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Варна

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител на СМР за „Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна – Запад – II етап”.
Предвидените строителни работи се състоят от следните дейности:
• Подготвителни дейности включващи :
- натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище;
- натоварване и извозване на метални отпадъци на депо до 30 км.;
- натоварване и извозване на депо до 1 км. на ст.бетонови панели с приблизителни размери 200/300 см.;
- натоварване и извозване на депо до 1 км. на ст.бетонови панели с приблизителни размери 100/200 см.;
- разбиване на стоманобетонови елементи с багер с хидрочук,натоварване и извозване на сметище, вкл. такса сметище;
- демонтаж на релси - релсов път с дължина 215м., вкл. нарязване през 6 метра;
- разкомплектоване на релсов път (релси от траверси), вкл.сортиране по елементи;
• Строителни конструкции
- машинен изкоп неподходящ повърхностен слой 20 см. с извозване на сметище;
- машинен изкоп земни маси слой 40 см. с извозване на депо до 2 км, вкл. разриване с булдозер;
- доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 40/125, вкл. уплътняване на земно легло;
- доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0/80;
- направа на кофраж и декофраж за полета;
- доставка и полагане на полиетилен;
- армировка №10 през 20 см двойна скара;
- бетонова настилка В40 XF3 с дебелина 20см, сулфатоустойчив;
- доставка и полагане на XPS 2 см. за фуги;
- доставка и монтаж на метални дюбели ф32-50см 3 бр/м;
- доставка и монтаж на гофрирана тръба ф32-50см 3 бр/м;
- обработка на бетонова повърхност с топинг и ротационни пердашки и четки;
- доставка и полагане на импрегнатор против напукване;
- фуги карета-рязане, продухване, почистване и запълване на фуги с полиуретаново въже и полимермодифициран битум;
- доставка и полагане на геотекстил 800гр./м2;
- лабораторни проби.
ВиК работи
- машинен изкоп ширина до 1.2м и дълбочина до 1.6 м., вкл. натоварване и разтоварване на депо до 2 км.;
- обратен насип и трамбоване през 0,2м;
- доставка и монтаж на линейни отводнители с чугунова решетка с клас на натоварване F900 ширина на канавката В=500мм и Н=700мм с дължина от 1.0м;
- направа на подложка с трошен камък;
- направа и разваляне на кофраж за бетоново корито на линейни отводнители и кожух;
- доставка и полагане на тръба PRAGMA DN200 SN8 в стоманобетонов кожух;
- доставка и монтаж на уличен отток с чугунена решетка с клас на натоварване F900, вкл. кошница за отпадъци;
- доставка и полагане на бетон В40;
- направа на улични ревизионни шахти ф1000 с дълбочина до 2.0м чугунови капаци ф600;
- доставка и полагане на тръба ф500 в бетонов кожух;
- доставка и монтаж на армировка за линейни отводнители;
- доставка и полагане на бетон В12.5;
- ръчно къртене на стоманобетон;
- изпитване плътността на канализацията.
Ел. работи
- доставка и монтаж на метално разпределително табло за стена IP 55 - по чертеж;
- доставка и монтаж на LED осветително тяло 500W, степен на защита IP67;
- стойка за укрепване на осветително тяло към метална конструкция на стълб;
- изготвяне на проект на ЖР стълб с Н=24, стълби и площадка, част констуктивна;
- доставка и монтаж на ЖР стълб с Н=24, стълби и площадка на кота 22 м.;
- доставка и монтаж на поцинкована (40-60?м) кабелна скара 150/60 мм d=1мм с капак и монтажна система;
- доставка и полагане в готов изкоп на гофрирана HDPE тръба тип KOPOFLEX с външен/ вътрешен диаметър ? 110/94 мм;
- доставка и полагане в готов изкоп на гофрирана HDPE тръба тип KOPOFLEX с външен/ вътрешен диаметър ? 63/52 мм;
- доставка на и полагане по метална констр. гофрирана HDPE тръба с UV защита тип KOPOFLEX с външен/ вътрешен диаметър ?63/52 мм;
- доставка и изтегляне в тръби на кабел тип: NYY 5x4 мм?, NYY 5x16 мм?, NYY 3x70+35 мм?;
- доставка и полагане по вертикална скара на кабел тип NYY3x2.5 мм?;
- доставка и монтаж на ревизионни кутии за заземлени и др.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    20
Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката    20
Цена
предлагана цена-60
II.2.6) Прогнозна стойност
2600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката–І-ва категория, ІІ-pa група строеж.
Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.
• Доказване на посоченото изискване: За доказване на годността за упражняване на професионална дейност участниците представят доказателства за актуалната си регистрация чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел А в ЕЕДОП.
Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител, с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за І-ва категория строеж.
• Доказване на посочените изисквания: участниците представят доказателства за валидна застраховка „Професионална отговорност“ , чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел Б в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не

не
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР (изпълнение на строеж), еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Изисквания към екипа от технически лица за изпълнение на поръчката.Изисквания към техническото оборудване за изпълнение на поръчката.
Под строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира:
„Сходни с предмета на поръчката“ са договорите за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътни настилки (без в това число да са включени договори, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти).
1. За доказване на това изискване се представят:
Справка -попълнена в ЕЕДОП


Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР (изпълнение на строеж), еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 изпълнен договор.За изпълнение на предмета на поръчката, са необходими минимум следните лица:
Ръководни служители:
– 1 (един) брой Ръководител на екипа за изпълнение на СМР – Професионална област /квалификация/: Строителен инженер ССС/ПГС/Пътен инженер „Бакалавър“ или еквивалент (в случай, че образованието е придобито в друга държава).
Опит: като ръководител на строителни обекти сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.
Горепосоченият ръководител следва да ръководи цялостното изпълнение на обекта, ръководи и координира всички дейности по изпълнението на строителството.
– 1 (един) брой Технически ръководител за изпълнение на СМР – Професионална област /квалификация/: минимум диплома за средно образование в областта на строителството
Опит: като технически ръководител на строителни обекти сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.
– 1 (един) брой Отговорник по контрола на качеството - Професионална област /квалификация/: минимум средно специално техническо образование и да притежава Удостоверение или Сертификат за система за управление на качеството в строителството или еквивалент
– 1 (един) брой Координатор по безопасност и здраве - Професионална област /квалификация/: минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно.
Участниците, следва да разполагат със строителни машини минимум:
- Булдозер – минимум 1 бр.
- Вибрационен валяк 9 тона – минимум 2 бр.
- Верижен багер – минимум 2 бр.
- Комбиниран багер – минимум 1 бр.
- Водоноска – минимум 1 бр.
- Автокран – минимум 1 бр.
- Грейдер – минимум 1 бр.
- Товарен автомобил – тип самосвал – минимум 10 бр.
- Мини челен товарач – минимум 2 бр.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от неговата стойност без ДДС. При подписване на договора, Изпълнителят представя гаранция за размера на авансовото плащане. Гаранциите се представят в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Възложителя;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и за гаранционния срок. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и на гаранцията за авансовото плащане.
III.1.7)
Плащанията се извършват: 1. Аванс в размер на 10 % /десет процента/ от цената в срок до 30 календарни дни след представяне на банкова гаранция за възстановяване на предоставения аванс и проформа фактура. Аванса се възстановява изцяло с последното плащане.
2. Междинни плащания - до 70 % от стойността на договора без ДДС, но не по-малко от 20% завършени строително монтажни работи от стойността на договора без ДДС - в срок до 30 календарни дни след представяне на изискуемите документи, съгласно договора.
3. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на всички признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛ работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сумите по междинните плащанияще се извърши при следните условия, съгласно договора.
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението й.
Договорът/Споразумението за създаване на обединение (представя се заверено копие) да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността м/у чл. на обединението; в) д-тите, които ще изпълнява всеки чл. В договора/споразумението страните: 1. Да определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, 2. Да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 3. Да са уговорили че:а) срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена и за гаранционния срок; б) не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/03/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/03/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

пл. Славейков 1 - административна сграда на Клон ТП Пристанище Варна

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участнците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва