Деловодна информация
01158Клон-териториално поделение Лом на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
04-09-1#2 12/01/2018 (дд/мм/гггг)
не
01158-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Клон-териториално поделение Лом на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
ул. Пристанищна №21
Лом BG312 3600 България
инж. Иван Иванов +359 97168384
office.lom@bgports.bg +359 97166972

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/218


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/218
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом“
45241000      
Строителство

Всички видове строително монтажни работи, предвидени за изпълнение в обхвата на настоящата поръчка са концентрирани в югоизточната част на пристанище Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом в рамките на ПИ с идентификатор № 44238.507.1 по КК на гр. Лом. Изпълнението на поръчката изисква изпълнението на основни видове работи в пълно съответствие с изготвеният технически проект имащ следните части: ЧАСТ: Геология; ЧАСТ: Геодезия; ЧАСТ: Настилки; ЧАСТ: ВиК; ЧАСТ: Електрическа; ЧАСТ: ПБЗ; ЧАСТ: ВОД; ЧАСТ: ПУСО; ЧАСТ: Пожарна безопасност; Строежът е Първа категория, Втора група и за него е издадено Рарешение за строеж №1/08.03.2017 г. В обхвата на този обект ще бъде изградена ограда с дължина 418 м, стоманобетонови настилки, които се състоят от 4 основни типа настилки, паркинг, ВиК инсталация, електрическа инсталация и цялостно осветление на пътните настилки, зоните на кантарните устройства и портала.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

гр. Лом

Обектът, предмет на поръчката се намира в рамките на ПИ с идентификатор № 44238.507.1 по КК на гр. Лом, на територията на Пристанищен терминал Лом, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом. Същият е в пълно съответствие с действащият Генерал план на пристанище Лом. Към настоящия момент върху зоната предвидена за застрояване, няма изградена инфраструктура. За изпълнението на обекта е изготвен инвестиционен проект във фаза работен проект за изграждане на автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом, който включва следните части:
- Част: „Геодезия“;
- Част: „Настилки“;
- Част: „ВиК“;
- Част: „Електро“;
- Част: „ПБЗ;
- Част: „Временна организация на движението“
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    5т.
Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството    5т.
Технология и организация на изпълнението на строителството    40т.
Цена
50т.
II.2.6) Прогнозна стойност
2100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от втора група, първа категория или да притежава такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

- Участникът следва да има реализиран оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, равняващ се на прогнозната стойност на поръчката.
- Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за извъшваната дейност като строител, с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 1, съответно ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за Първа категория строеж.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил най-малко 3(три) договора за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката през последните 5(пет) години, считано от датата на подаване на офертата. За „сходни” с предмета на поръчката Възложителят ще приеме:строителни дейности от транспортната инфраструктура-настилки за движение на тежкотоварни автомобили,отводняване,вертикална планировка,включително изграждане на площадков водопровод.
2. Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, както следва:
-Геодезическо оборудване;-Специализирана измервателна и контролна техника;-Изкопно-пробивна техника;-Други специализирани техника и оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
3. Участникът трябва да притежава експертен и технически капацитет, за да гарантира качествено и срочно изпълнение на поръчката. Участникът следва да има екип от минимум следните технически лица, които ще отговарят за изпълнението на строителството:
А) Ръководител на екипа за изпълнение на CMP - 1 (един) брой.-Професионална квалификация: висше техническо образование, образователно-квалификационна степен магистър, специалност „Строителен инженер” или еквивалентна;-Професионален опит - минимум 5 г. стаж по специалността;-Специфичен професионален опит - опит в ръководството на минимум един обект, сходен на предмета на поръчката.
Б) Инженер по част „Конструктивна“ - 1 (един) брой:-Професионална квалификация: висше образование по специалност„Строителство на сгради и съоръжения” или „Промишлено и гражданско строителство” или „Транспортно строителство” или „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения“ или „Железопътно строителство“ или еквивалентна;
- Професионален опит - минимум 5 г. стаж по специалността;- Специфичен професионален опит - участие в екип, свързано с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на настилки за движение на тежкотоварни автомобили, отводняване, вертикална планировка; включително изграждане на площадков водопровод и площадкова канализация; площадково осветление или такива с еквивалентни характеристики извън страната.
В) Инженер по част „Геодезия“ - 1 (един) брой:-Професионална квалификация: висше образование по специалност „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия” или еквивалентна;-Професионален опит - минимум 5 г. стаж по специалността;- Специфичен професионален опит - участие в екип, свързано с извършване на измервателни работи в минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на настилки за движение на тежкотоварни автомобили, отводняване, вертикална планировка; включително изграждане на площадков водопровод и площадкова канализация; площадково осветление или такива с еквивалентни характеристики извън страната.
Г) Електроинженер - 1 (един) брой:- Професионална квалификация - да има квалификация електроинженер или еквивалентна;
-Професионален опит - минимум 5 г. стаж по специалността;- Специфичен професионален опит - участие в екип, свързано с извършване на дейности по част „Електро“ в минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на настилки за движение на тежкотоварни автомобили, отводняване, вертикална планировка; включително изграждане на площадков водопровод и площадкова канализация; площадково осветление или такива с еквивалентни характеристики извън страната.
Д) Отговорник по контрола на качеството -1 (един) брой: -Професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл.163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна.-Професионален опит - минимум 3 г. стаж като отговорник по контрола на качеството;
-Да притежава валидно Удостоверение или Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството в строителството или еквивалент.


- списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката - попълва се съответният раздел в ЕЕДОП;
- списък/ци на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на СМР - попълва се съответният раздел в ЕЕДОП, като се посочват конкретните данни за професионалната компетентност на лицата от екипа, с указване на номера, дати на издаване и данни за органите, издали документите за професионална компетентност/ правоспособност;
- декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката - попълва се съответният раздел в ЕЕДОП, като се посочват конкретни технически и експлотационни характеристики на оборудването, производител, мощност, надеждност, сигурност, безопасност, екологосъобразност и др.;
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за обезпечаване изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.
2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
2.1. парична сума;
2.2. банкова гаранция;
2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
3. Гаранцията по т. 2.1 или 2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. 4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. 5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
III.1.7)
а) Първо междинно плащане - извършва се след достигане на поне 50% (петдесет на сто) от цената по чл.2, ал.1, т.1. Сумата за плащане възлиза на сбора от стойностите на извършените до момента СМР и реализираните непредвидени работи.
б) Второ междинно плащане – до 90% (деветдесет на сто) от цената по чл.2, ал.1 след приключване на строителството и подписване без забележки на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на Строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Сумата за плащане възлиза на сбора от стойностите на извършените и неплатени до момента СМР и непредвидени работи.
в) Окончателното плащане - в размер на остатъка от договорената цена по чл.2, ал.1 на договора се извършва след установяване на годността за ползване на строежа с протокол (Образец 16), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаване на Разрешение за ползване.
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да вземат участие в поръчката.
Когато в участник - обединение, което не е юридическо лице, участват лица, регистрирани или свързани с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/02/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/02/2018 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

гр. Лом, ул."Пристанищна"№21 - Административна сграда, 4-ти етаж, офис на Клон-териториално поделение Лом на ДП "ПИ"

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка се отстранява участник в следните случаи:
1. Когато за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал.1, т. 1 и 2 (осъждане) и по т. 7 (конфликт на интереси) от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП (опит за въздействие или получаване на информация). 2.Когато комисията установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и участникът не представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена или допълнена информация след като са му били изискани от комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите. 3.Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия в тези указания, или не отговаря на нормативните изисквания, или представените от участника документи не съдържат изисканата от Възложителя информация съгласно приложените към документацията образци, или не са спазени указанията за изготвянето им. 4.Когато участникът е представил офертата в нарушение на изискванията на чл. 47 от ППЗОП. 5.Самостоятелни участници, които са „свързани лица“ по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 6.Когато участникът участва в обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и е подал самостоятелна оферта. 7.Когато участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е предложил подизпълнител, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налицеосвен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните е тях лица и техните действителни собственици. 8.Когато представеното от участника техническо предложение и ценово предложение не отговарят на условията в документацията на Възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва