Деловодна информация
01158ДП "Пристанищна инфраструктура
05-11-1 11/01/2018 (дд/мм/гггг)
не
01158-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
Анна Натова - директор на дирекция Управление на проекти +359 28079999
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://www.bgports.bg/bg/zop/219


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bgports.bg/bg/zop/219
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изготвяне на национален доклад и регионален план за действие, свързани с изпълнението на дейности по Проект DBS Gateway Region № DTP1-050-3.1, финансиран по Програма Дунав 2014-2020г., по 2 позиции
79311000      
Услуги

Предмет на настоящата поръчка е извършването на проучване и изготвяне на национален доклад за съществуващите планове и стратегии за развитие на Дунавско-Черноморския регион, както и на регионален план за действие за региона на река Дунав във връзка с изпълнението на предвидените дейности в рамките на Работен пакет 4 „Пътна карта“ по Проект „Regional and Transport Development in the Danube - Black Sea Region Towards a Transnational Multiport Gateway Region” (DBS Gateway Region) № DTP1-050-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г. (Програма „Дунав“ 2014-2020 г.). Националният доклад и регионалният план са свързани с изпълнението на дейност 4.1. „Пътна карта“ и дейност 4.2. „Регионални планове за действие“ по Проекта.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКО-ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

град София

Националният доклад за съществуващите планове и стратегии за развитие на Дунавско-Черноморския регион следва да бъде изготвен въз основа на извършено проучване на съществуващите регионални, национални, европейски и международни планове и стратегии за развитие на региона река Дунав – Черно море. Докладът следва да кореспондира с оперативните цели, заложени в стратегическия документ „Обща визия 2040“, разработени в рамките на Работен пакет 3 „Анализ на потенциала“ от Проекта, както и да анализира съществуващите политики, стратегии и планове, свързани с развитието на речния, железопътния и сухоземния транспорт в Дунавско-Черноморския регион.
Специфичните цели, за изпълнението на които следва да се съдържа информация в доклада, са подробно посочени в Техническата спецификация по обособена позиция № 1 – част III.1. от документацията за поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
9800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
35

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
DBS GATEWAY REGION № DTP1-050-3.1, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014 - 2020 Г.

II.2) Описание 1

ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

град София

Регионалният план за развитие на региона на река Дунав представлява ключов документ.
Планът следва да е в съответствие с регионалната политика на Европейския съюз и с националните цели за регионално развитие, като отразява и специфичните условия и потенциал за развитие на този регион.
Целта на плана е да допълва/предлага мерки, които не са включени в стратегическите документи, проучвани в рамките на дейност 4.1 от Проекта – изготвянето на национален доклад по обособена позиция 1, както и да описва конкретни действия с цел да се ускори реализирането на вече съществуващите мерки, посочени в проучваните стратегически документи по дейност 4.1.
Минималният обхват на плана и на ключовите действия, заложени в него, са подробно посочени в Техническата спецификация по обособена позиция № 2 - Част III.2. от документацията за поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
DBS GATEWAY REGION № DTP1-050-3.1, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014 - 2020 Г

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За обособени позиции № 1 и № 2:
1. Участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката по съответната обособена позиция, най-много за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
За доказване на посоченото изискване участниците представят Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, вид на доказателствата за извършените услуги, номера, дати на издаване и издатели в т. 1б, раздел „В” от Част IV Критерии за подбор на ЕЕДОП.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя актуален списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, заедно с доказателства за извършените услуги, посочени в Списъка от ЕЕДОП.
2. Участниците да разполагат с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
За доказване на посоченото изискване участниците представят Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочена професионална компетентност на лицата (включително образование, специалност, както и №, дата и издател на документите, доказващи професионалната им квалификация, данни за професионалния опит на лицата, в съответствие с поставените от възложителя изисквания: заемани позиции, длъжности или функции, организации, в които е придобит; конкретни проекти или дейности, при изпълнението на които съответният експерт е участвал, позицията, длъжността и функциите му в тези проекти/при изпълнението на дейностите, продължителност на изпълнението им) в т. 6, б. „а“, раздел „В” от Част IV Критерии за подбор на ЕЕДОП.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя актуален списък Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочена професионална компетентност на лицата, посочени в Списъка от ЕЕДОП.


1. Участниците да са изпълнили поне 1 услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката по съответната обособена позиция, за последните (най-много) 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Обемът няма значение.
Под „дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката” се има предвид: извършване на анализ, проучване, изследване или изготвяне на доклад (или друга разработка) относно национални или регионални планове, стратегии или други документи за развитие на област, сектор или регион във връзка с развитие и насърчаване използването на водния транспорт.
2. За осигуряване на пълно, точно, своевременно, качествено и компетентно изпълнение на услугите, предмет на поръчката, участниците следва да разполагат с персонал от един или повече експерти със следната професионална компетентност:
? Образование в областта на техническите, природните или икономическите науки;
? Професионален опит: опит в изготвянето на анализи или стратегически документи в областта на транспортния сектор, или в извършването на дейности, свързани с речния или морския транспорт, или участие в изпълнението на поне един проект в областта на модернизиране на пристанища или на транспортна инфраструктура.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора за съответната обособена позиция е в размер на 5% (пет процента) от неговата стойност без ДДС за тази обособ. позиция. Гаранцията за изпълнение се представя в 1 от следните форми: депозит на парична сума по сметка на Възложителя; банкова гаранция в полза на Възложителя; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и най-малко 30 дни след изтичане срока на договора.Гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Участникът, определен за Изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Изискванията към гаранцията, основанията и сроковете за задържането, усвояването или възстановяването й са уредени в Указанията за подготовка на офертите - част I и Проектите на договори - част IV от документацията за поръчката.
III.1.7)
Плащанията се извършват въз основа на окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите по съответната обособена позиция, в съответствие с предвиденото в проекта на договор по тази обособена позиция.
Всички плащания се извършват в български лева, по банков път, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след окончателно приемане на услугите по съответната обособена позиция и представяне на фактура от Изпълнителя.
Когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, заплащането на тази част се извършва директно от възложителя на подизпълнителя при спазване на правилата на чл. 66, ал. 4-7 от ЗОП.
III.1.8)
Няма изискване обединенията да имат правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението й. Документът, от който е видно правното основание за създаване на обединение, да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението (вкл. задължение на членовете на обединението да не извършват промени в състава му след подаването на офертата, освен ако това не е с цел да се докаже съответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и задължение на членовете на обединението в него да не го прекратяват до приключване изпълнението на поръчката по съответната обособ. позиция); б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа страните да са определили партньор, к-о представлява обединението за целите на поръчката и да са уговорили солидарна отговорност.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изискванията към изпълнението са подробнo описани в Техническите спецификации по двете обособени позиции - част III.1 и III.2 от документацията за поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/02/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/02/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

заседателна зала в Главното управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" на адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 ЗОП е основание за отстраняване. При подаване на оферта за участие участникът декларира липсата на обстоятелствата чрез попълване на раздели А-В от ч. III Основания за изключване в ЕЕДОП, както следва:
- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП относно наказателни присъди за престъпленията: участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд и други форми на трафик на хора и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, се декларират в р-л А;
- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП относно наказателни присъди за престъпленията по: чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-260 и чл. 352-352е от Наказателния кодекс и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, се декларират в р-л Г,
- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП се декларират в р-л Б, а тези по т. 4-7 ЗОП - в р-л В.
Когато изискванията се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
Отстранява се участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е предложил подизпълнител, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Участник - обединение, което не е юридическо лице, но в което участват лица, регистрирани или свързани с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от горепосочения закон, също ще бъде отстранен от участие. При подаване на офертата се декларира чрез отбелязване "да" или "не" в раздел Г от част III Основания за изключване на ЕЕДОП. Когато участникът е обединение/консорциум, който не е юрид. лице, съответствието с посоченото изискване се декларира за всеки един от участниците в обединението.
Освен при наличието на основанията по-горе, възложителят отстранява:
- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката,
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;
-участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 ЗОП;
- участници, които са свързани лица;
При подаване на офертата се декларира чрез отбелязване на "да" или "не" в раздел Г от ч. III Основания за изключване на ЕЕДОП.
- участник, който предложи срок за изпълнение по която и да е обособена позиция, който не е цяло число, посочен е в друга единица, различна от „календарни дни” или предложи срок за изпълнение, който е по-дълъг от 35 календарни дни за обособена позиция № 1 или от 30 календарни дни за обособена позиция № 2;
- участник, предложил цена, надвишаваща определената прогнозна стойност по съответната обособена позиция;
- участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва