Деловодна информация
00276"Български пощи"ЕАД
ОП-45-2 29/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
29/11/2017 (дд/мм/гггг)
00276-2017-0028 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Български пощи ЕАД 121396123
ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31
София BG411 1700 България
Грета Стоева +359 29493149
g.stoeva@bgpost.bg +359 2-962-5329

Интернет адрес/и

http://www.bgpost.bg

http://www.bgpost.bg/bg/zop


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bgpost.bg/bg/zop
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пощенски услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Избор на обслужващи банки на "Български пощи"ЕАД по четири обособени позиции"
66111000      
Услуги

"Избор на обслужващи банки на "Български пощи"ЕАД по четири обособени позиции":
Обособена позиция № 1- „Левови операции и гаранции“;
Обособена позиция № 2 – „Валутни операции и гаранции в чуждестранна валута“;
Обособена позиция № 3 – „Влагане на временно свободни парични средства в левове и в чуждестранна валута“;
Обособена позиция № 4 – „Обслужване на специални банкови сметки по Наредба № 11 на МТСП и МЗ за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея / 21.12.2005г. (ваучери)“;
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

:  1

II.2) Описание 1

„Левови операции и гаранции“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66111000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Регионални управления, областни пощенски станции, специализирани поделения и Централно управление на „Български пощи” ЕАД.

Съгласно условията на документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Клонова мрежа – брой клонове, поделения, офиси, които приемат, съхраняват и изплащат пари в брой    10
Покритие на областните градове с клонове на банката (наличие на клон на банката в брой областни градове), които приемат, съхраняват и изплащат пари в брой    12
Предоставяне на on-line система за електронно банкиране    8
Дългосрочен кредитен рейтинг    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
5230000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Валутни операции и гаранции в чуждестранна валута“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66111000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Регионални управления, областни пощенски станции, специализирани поделения и Централно управление на „Български пощи” ЕАД.

Съгласно условията на документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Дългосрочен кредитен рейтинг    20
Предоставяне на on-line система за електронно банкиране    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
670000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Влагане на временно свободни парични средства в левове и в чуждестранна валута“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66111000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Регионални управления, областни пощенски станции, специализирани поделения и Централно управление на „Български пощи” ЕАД.

Съгласно условията на документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Дългосрочен кредитен рейтинг    20
Предоставяне на on-line система за електронно банкиране    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Обслужване на специални банкови сметки по Наредба № 11 на МТСП и МЗ за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея / 21.12.2005г. (ваучери)“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66111000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Регионални управления, областни пощенски станции, специализирани поделения и Централно управление на „Български пощи” ЕАД.

Съгласно условията на документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Дългосрочен кредитен рейтинг    20
Предоставяне на on-line система за електронно банкиране    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават лиценз/разрешение за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ, а за чуждестранни лица – аналогични регистрация и/или разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, съгласно Закона за кредитните институции и Наредба № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции.
За съответствие с посочения критерий за подбор се попълва част IV, раздел А, т.2 от ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

Няма изисквания.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на техническите и професионални способности на участниците.

Няма изисквания.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

В откритата процедура могат да участват всички заинтересовани български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участниците трябва да отговарят на поставените изисквания в документацията. Всеки участник може да подаде оферта само за една обособена позиция, като оценката на офертите се извършва по критерия оптимално съотношение качество/цена, на основание чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Определеният изпълнител следва да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на договора за обществена поръчка, без ДДС за конкретната обособена позиция. Избраният изпълнител сам определя в каква форма да предостави гаранция за изпълнение на поръчката /чл. 111, ал. 5 ЗОП/.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор за съответната обособена позиция.
III.1.7)
Финансовите условия и начините на плащане са описани в документацията за участие и в проектодоговора за всяка обособена позиция.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Съгласно условията на Закона за кредитните институции.

Обществената поръчка следва да бъде изпълнена съгласно условията на документацията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/01/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/01/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Централно управление на Български пощи ЕАД, София ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, зала 212.

Съгласно чл. 54, ал. 2 ППЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1-т.5 от ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице посочените в закона изключения.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 и т.7 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва