Деловодна информация
01158
05-05-5#2 24/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
01158-2017-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/ 130316140
ул. Княз Ал. Батенберг № 1
Бургас BG341 8000 България
Димитър Николов +359 056876880
office.bourgas@bgports.bg +359 056876881

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/211


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/211
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проект за изграждане на специализиран пристанищен обект – пристан за кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов източен вълнолом, Пристанище Бургас“
71311000      
Услуги

Целта на обществената поръчка е изготвянето на инвестиционен проект във фаза „технически“ за изграждане на специализиран пристанищен обект – пристан за кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов източен вълнолом. Проектът трябва да отразява съществуващото положение и да бъде съобразен с новите тенденции в развитие на хидротехническото строителство. В предмета на поръчката се включват както дейности по проучване и проектиране така също и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР до цялостно приключване на обекта.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Нов източен вълнолом, намиращ се на Пристанищен терминал Бургас-Изток 2, ПИ 07079.618.208, по плана на гр.Бургас.

Новият източен вълнолом се намира източно от корабно място 20А и западно от 0-во к.м. Общата му дължина е около 1200 метра. Пристана за кораби, предназначени за спомагателни дейности трябва да се разположи след първата чупка на вълнолома, която е на разстояние около 300 метра от началото му. Той трябва да осигурява места за 11 кораба с дължина около 38 метра всеки. Максималното газене на корабите е 6 метра. На новопроектирания пристан трябва да се предвидят необходимите съоръжения за швартоване на корабите към кейовите места, табла за захранване с ел. енергия и изводи за захранване с вода. Необходимо е да бъде проектирано и осветление на целия район, който ще бъде използван от корабите.
Критериите по-долу
 
ДА срок за проектиране    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
70000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да разполага с валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането”

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл.5, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в проектирането и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата и да бъде придружена с декларация в свободен текст, че в случай същата изтече по време на действие на договора то действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на действие на договора. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В случай, че в офертата на участника е посочен екип от лица, наети по договори, различни от трудовоправни отношения, които ще изпълняват проектирането, декларация относно застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране следва да се представи за всеки един от проектантите по отделно.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 години от датата на подаване на офертата, проектиране, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка;
2. Участникът трябва да разполага с проектантски екип с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката;
3. Участникът трябва да разполага с водолазна група;
4. Участникът трябва да прилага системи или стандарт ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалент


1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 години от датата на подаване на офертата, поне едно проектиране, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка;
2. Участникът трябва да разполага с проектантски екип с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката: Ръководител на проектантски екип: строителен инженер с придобита образователна степен магистър, със специалност „Хидротехническо строителство” или еквивалент, да има пълна проектантска правоспособност или еквивалентна; да е бил ръководител на проектантски екип на поне един проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. Строителен инженер – по част „Конструкции“ – с придобита образователна степен магистър „Конструкции“ или еквивалентно; пълна проектантска правоспособност технически контрол по част "Конструкции" или еквивалентна; да е участвал в разработването на поне един проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка; Инженер – геодезист: инженер с придобита образователна степен магистър по „Геодезия” или еквивалентна; пълна проектантска правоспособност или еквивалентна;
Строителен инженер „ВиК“ по част „ВиК” - с придобита образователна степен магистър „ВиК“ или еквивалентно; пълна проектантска правоспособност или еквивалентна.
Експерт „Електро-инженер“ по част „Електро” – с образователна степен „магистър”, специалност „Електро” или еквивалентна специалност; пълна проектантска правоспособност или еквивалентна.
Експерт „ПБ“ по част „Пожарна безопасност” – с придобита образователна степен магистър в областта на строителството или еквивалентно; пълна проектантска правоспособност или еквивалентна.
Експерт „ПБЗ“ по част „План за безопасност и здраве” с придобита образователна степен магистър в областта на строителство или еквивалентно; удостоверение по безопасност и здраве в строителството; пълна проектантска правоспособност или еквивалентна; Експерт „ПУСО“ по част „Управление на строителните отпадъци“ – с придобита образователна степен магистър в областта на строителството или еквивалентно, завършил успешно квалификационен курс на обучение: „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ и притежаващ такъв сертификат или еквивалент;
* под предмет и обем сходен с този на настоящата поръчка да се разбира проектиране във фаза „технически“ или „работен“ проект за изграждане на специализиран пристанищен обект – пристан за кораби.
3. Участникът трябва да разполага с водолазна група за извършване на водолазно обследване, оглед и видеозаснемане на подводната част на вълнолома и на основната заскалявка и измерване на съществуващите дълбочини.Всеки от водолазите трябва да е преминал водолазно обучение, както и да е завършил успешно курс за водолаз и да притежава документ за правоспособност леководолазна карта, сертификат, удостоверение или еквивалент.
4. Участникът трябва да прилага системи или стандарт ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалент.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % (два процента) от стойността му без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума, която следва да бъде преведена по следната сметка:
IBAN : BG06 CECB 9790 1043 0564 01
BIC: CECBBGSF
Банка : ЦКБ АД - Клон БУРГА
ДП „Пристанищна инфраструктура”
Клон-териториално поделение Бургас
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
Плащанията се извършват съгласно проекто-договора, както следва:
1. Плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от цената по чл.2, ал.1, т.1 от договора при представяне на подписан двустранен протокол, удостоверяващ извършване на дейностите по чл.12 ал.1 т.4 и оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Плащане в размер на остатъка от договорената цена по чл.2, ал.1, т.1, на база подписан двустранен протокол за приемане на проекта по реда на чл.9, ал.5 и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Плащането за упражнен авторски надзор се извършва на база протоколи за установяване на вложеното време и хонорар сметки за заплащане на възнаграждение за извършване на авторски надзор (по образци), подписани от възложител, строителен надзор и проектант и оригинални фактури на стойност до цената по чл. 2, ал.1, т.2 от договора;
Всички плащания се извършват в български лева, по банков път, в срок до десет работни дни след представяне на последния от посочените документи.
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.
При участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/11/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В административната сграда на Клон-териториално поделение Бургас на ДППИ : гр.Бургас, ул. Княз Ал.Батенберг 1, ет.4, заседателна зала

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от следните обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата:
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321, чл.321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс;
2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.2.1.1., в друга държава членка или трета страна;
2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;
2.1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договора за обществена поръчка е нарушил чл.118, чл.128, чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда или алогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
2.1.7. е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен;
2.1.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено да участват в процедури по възлагане на обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва