Деловодна информация
01158
05-05-3#2 10/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
01158-2017-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/ 130316140
ул. Княз Ал. Батенберг № 1
Бургас BG341 8000 България
Димитър Николов +359 056876880
office.bourgas@bgports.bg +359 056876881

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://www.bgports.bg/bg/zop/209


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bgports.bg/bg/zop/209
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изместване и преоборудване на трафопост Тютюнева магазия”
45310000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка е„Изместване и преоборудване на трафопост Тютюнева магазия” .Измества се съществуващия ТП „Дизели” в съществуваща постройка зад „Тютюнева магазия”. Всички консуматори да се захранят по нова схема. Новото помещение ще се ремонтира и приспособи с оглед монтажа на изместените съоръжения. Необходимо е да се изготви план за изместването, след извършване на собствено проучване от страна на Изпълнителя и съгласуване с Възложителя. Да се предвидят един извод за бъдещият ТП ”Конгресен център” и два за резервни.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Място на изпълнението на обществената поръчка е Пристанищен терминал Бургас Изток 1, ПИ 07079.618.1019 и 07079.618.1021 по плана на гр. Бургас.

Да се изготви план за изместването като се преустрои помещението, тръбната мрежа и шахтите, необходими за изместването на ТП „Дизели”.
Строително-монтажните работи, които е необходимо да се извършат от изпълнителя са: Ремонт на помещението, демонтиране на съществуващия ТП „Дизели”, пренасочване на кабелите захранващи съществуващите потребители – отсъединяване от ТНН на ТП „Дизели” и пренасочване според плана за преместване. Извършва се последователно отсъединяване на всеки кабел НН и при необходимост се удължава, чрез съединителна муфа с кабел от същия тип. Съединителните муфи са за кабел Н.Н. термосвиваема технология.
Демонтажните и монтажни работи в действащите съоръжения се извършват след пълно изключване на напрежението (съгласувано с потребителите). Изпълняват се следните технически мероприятия:
- изключване на напрежението;
-окачване на табели и ограждения на работното място;
- проверка за отсъствие на напрежение;
- поставяне на преносими заземления там, където е необходимо.
Трансформаторният пост се ситуира в съществуващо помещение до „Тютюнева магазия”. Да се предвиди степен на защита от външни въздействия – IР подходящо за морска среда,
Обособяват се четири сектора:
- за трансформатори – 2бр.
- за разпределителна уредба 20кV;
- за табла ниско напрежение.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение (п1)    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
465000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – трета група, Іва и/или II-ра категория. Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно националния му закон.
За доказване годността за упражняване на професионална дейност, участниците попълват данните за регистрацията си (№ на удостоверение, група и категория строежи, за които е вписан, срок на валидност на талона) в ЧАСТ ІV, раздел А, Критерии за подбор в ЕЕДОП. Преди сключването на договора, в съответствие с чл.67, ал.6 от ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя актуално Удостоверение от Камарата на строителите в България за строежи трета група, Іва и/или II-ра категория. с валиден талон и/или еквивалентни документи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” за дейност строителство с покритие, съответстващо на изискванията в чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството Іва и/или II-ра категория строежи.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл.67, ал.6 от ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя валидна застрахователна полица „Професионална отговорност” за дейност строителство с покритие, съответстващо на изискванията в чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството Іва и/или II-ра категория строеж.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, ЧАСТ ІV, раздел Б, като посочват уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа!
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на поръчката.
Доказване на техническите и професионалните способности
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения в т.4. Критерии за подбор, подточка 4.3.1, критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (Образец № 3), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности.
Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 и/или ISO 9001:2015 или еквивалентни или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката.
Доказване: При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения в т. 4. Критерии за подбор, подточка 4.3.2 критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (Образец № 3), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Г – Стандарти за осигуряване на качеството.
Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави заверено копие или оригинал на валиден сертификат за ISO 9001:2008 или еквивалент.
3. Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен състав със следната професионална компетентност за изпълнението на поръчката
Доказване:При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения в т. 4. Критерии за подбор, подточка 4.3.4, критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (Образец № 3), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности.
Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/ или на членовете на отговорния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.


1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на поръчката.
* Под предмет и обем сходен и/или идентичен с този на настоящата поръчка да се разбира извършване на строителство, ремонт и/или реконструкция на трафопост и/или изграждане и/или реконструкция на ел. трасета СрН и/или Високо напрежение.
2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 и/или ISO 9001:2015 или еквивалентни или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката.
3. Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен състав със следната професионална компетентност за изпълнението на поръчката:
-Ръководител на екипа
– Професионална квалификация: висше техническо образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „строителен инженер” и/или еквивалентна (в случай, че образованието е придобито в друга държава)
– Професионален опит – минимум 5 г. стаж по специалността
– Специфичен професионален опит – опит в ръководството на обект, сходен с предмета на поръчката.
-Експерт Електроинженер
– Професионална квалификация: висше техническо образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „електроинженер” и/или еквивалентна (в случай, че образованието е придобито в друга държава)
- Професионален опит – минимум 5 г. стаж по специалността
- Специфичен професионален опит – опит в изпълнение и/или ръководство на обект, сходен с предмета на поръчката.
-Координатор по безопасност и здраве
– Професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ и/или еквивалентна.
– Професионален опит – минимум 3 г. стаж като координатор по безопасност и здраве.
– Да притежава валидно Удостоверение и/или Сертификат за завършен курс за длъжностно лице за безопасност и здраве или еквивалент.
- Експерт - контрол на качеството
– Професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ и/или еквивалентна.
– Професионален опит – минимум 3 г. стаж като отговорник по контрола на качествтото,
– Да притежава валидно Удостоверение и/или Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството в строителството или еквивалент.
Забележка: *Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.
Под опит * Сходен с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнение на СМР: извършване на строителство, ремонт и/или реконструкция на трафопост и/или изграждане и/или реконструкция на ел. трасета СрН и/или Високо напрежение.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
При сключване на договора за обществената поръчка избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС.
2. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
- парична сума, която следва да бъде преведена по следната сметка :
IBAN : BG06 CECB 9790 1043 0564 01
BIC: CECBBGSF
Банка : ЦКБ АД - Клон БУРГАС
ДП „Пристанищна инфраструктура”
Клон-териториално поделение Бургас
-банкова гаранция; -застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
3. Гаранцията по т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в проекто- договора.
III.1.7)
Разплащането на договорените работи се извършва, както следва:
1. Междинни плащания в размер до 90 % (деветдесет процента) от общата стойност на договора - след изпълнение на съответстващия по остойностената количествена сметка обем работи, въз основа на съставен и подписан двустранен приемо-предавателен протокол по чл. 4, т. 1(от договора) и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Окончателно плащане в размер на остатька от договорената стойност, след приспадане на платените суми – на база окончателен приемо-предавателен протокол за окончателно приключване на строително-монтажните дейности, съгласно чл.4, т.3 от договора.
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.
При участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/11/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В административната сграда на Клон-териториално поделение Бургас на ДППИ : гр.Бургас, ул. Княз Ал.Батенберг 1, ет.4, заседателна зала

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от следните обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата:
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321, чл.321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс;
2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.2.1.1., в друга държава членка или трета страна;
2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;
2.1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договора за обществена поръчка е нарушил чл.118, чл.128, чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда или алогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
2.1.7. е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен;
2.1.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено да участват в процедури по възлагане на обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок , съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва