Деловодна информация
01158ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура"
05-11-17 13/09/2017 (дд/мм/гггг)
не
01158-2017-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход 69, ет. 4
София BG411 1574 България
инж. Спас Вучев, експерт в дирекция Инфраструктура, акватория и собственост, тел. +359 28079930 +359 28079999
s.vuchev@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

www.bgports.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.bgports.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к. м. включително и захранване на съществуващи сгради, Пристанище Бургас
45332000      
Строителство

Обектът обхваща площадковата водопроводна мрежа, разположена от 5-то до 13-то корабни места.
Предметът на обществената поръчка е подмяна и ремонт на старите и повредени тръби на водопровода с нови ПЕВП (HDPE) тръби и увеличаване на точките за захранване с вода, за да се увеличи дебита и налягането в съответния водопровод, като се осигури нормално захранване на пристаналите кораби с вода.
Пълното описание на предмета на поръчката и изискванията на възложителя за изпълнението са описани в Техническата спецификация (Приложение № 1) към документацията за участие.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Бургас, Пристанищен терминал Бургас – Изток 1

Съществуващата в момента водопроводна мрежа на Пристанищен терминал Бургас – Изток 1 е изградена и реконструирана поетапно през годините от 1954 до 2016 година. Част от нея е изпълнена от стоманени тръби, друга от азбестоциментови тръби и само малка част са ПЕВП и ПП тръби.
Поради различни фактори – електрохимична корозия, улягане на земни пластове, изчерпване експлоатационния срок на годност на тръбите, понастоящем водопроводната мрежа често аварира, което води до течове и загуби за пристанищния оператор ,,Пристанище Бургас“ ЕАД.
Предметът на обществената поръчка е подмяна и ремонт на старите и повредени тръби на водопровода с нови ПЕВП (HDPE) тръби и увеличаване на точките за захранване с вода, за да се увеличи дебита и налягането в съответния водопровод, като се осигури нормално захранване на пристаналите кораби с вода.
Подмяната и ремонтът на площадковата водопроводна мрежа ще се изпълнят по посочените на плана трасета, които включват водопроводна мрежа за питейно-битови (ПБН) и противопожарни нужди (ПП).
Пълното описание на предмета на поръчката и изискванията на възложителя за изпълнението са описани в Техническата спецификация (Приложение № 1) към документацията за участие в обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение с подпоказатели: 1. Техническа част - 40 т. и 2. Срок за изпълнение на поръчката - 10 т.    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
430000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите. Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в аналогичен професионален регистър на държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното му законодателство.
В случай, че избраният изпълнител е чуждестранно лице, преди започване реалното изпълнение на договора, следва да получи временна или еднократна регистрация в Централния професионален регистър на строителя по реда, съгласно Закона за Камарата на строителите.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставено изискване.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. Под „строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ се има предвид: строителство на ВиК съоръжения от техническата инфраструктура.
2. Участникът да разполага с персонал и с ръководен състав, с определена професионална компетентност, за осигуряване на пълното, точно, своевременно, качествено и компетентно изпълнение на поръчката, които да отговарят на следните минимални изисквания: - Технически ръководител на строежа, който: притежава диплома за завършено висше образование с професионална квалификация „строителен инженер“ или диплома за завършено средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация „строителен техник”, с опит като технически ръководител при изпълнението на поне 1 обект, сходен с предмета на настоящата поръчка; - Координатор по безопасност и здраве в строителството, който притежава актуално удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентно; - Отговорник по качеството, който е преминал обучение за осъществяване на контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти. 3. Участниците следва да разполагат със строителна техника (машини) и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. 4. Участниците да разполагат с въведени системи за управление на качеството и здравословни и безопасни условия на труд, съгласно съответните системи или еквивалентни, или въведени еквивалентни мерки: - ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 за внедрена система за управление на качеството с обхват, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентен, или еквивалентни мерки; - OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, еквивалентен или еквивалентни мерки. Сертификатите или еквивалентни документи, трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.


За доказване на посоченото изискване по т. 1 участниците представят списък на изпълненото строителство с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, обема и получателя чрез попълване на Част IV, Критерии за подбор, раздел „В“ от ЕЕДОП. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя удостоверения/ референции за добро изпълнение на строителството съгласно списъка, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, обема и получателя.
За доказване на посоченото изискване по т. 2 участниците представят списък на екипа, който ще изпълнява поръчката, в който списък е подробно описана професионалната компетентност на лицата (вкл. са посочени документите, доказващи придобитата професионална компетентност с наименование, №, дата и орган, който ги е издал) чрез попълване на Част IV, Критерии за подбор, раздел „В“ от ЕЕДОП. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя доказателства за съответствие на предложения екип с изискванията на възложителя. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя списък на експертите и съответните им специалности и правоспособност (с превод на български език), съгласно законодателството на държавата, където е установен и регистриран участникът.
За доказване на посоченото изискване по т. 3 участниците представят декларация за строителна техника (машини), инструментите, техническото оборудване и съоръженията, които ще бъдат използвани, чрез попълване на Част IV, Критерии за подбор, раздел „В“ от ЕЕДОП, като посочват конкретни технически и експлоатационни характеристики, производител, мощност, надеждност, сигурност, безопасност, екологосъобразност и др. подобни. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя доказателства за наличието на декларираните строителни машини и техническо оборудване. За доказване на посоченото изискване по т. 4 участниците попълват Част IV, Критерии за подбор, раздел „Г“ от ЕЕДОП, като посочват издател, обхват и срок на валидност на сертификатите или еквивалентните документи. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя заверено копие на сертификата/ еквивалентния документ.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се прилага.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) %, като преди сключване на договора се представя документ за гаранция в една от следните форми:
- неотменяема и безусловна банкова гаранция, учредена в полза на възложителя, със срок на валидност не по-кратък от срока за изпълнение на договора;
- парична сума, внесена по банковата сметка на възложителя;
- оригинал на валидна застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, издадена в полза на възложителя.
Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
III.1.7)
Първо междинно плащане в размер до 40 % от общата стойност на договора - след изпълнение на съответстващия по количествено-стойностната сметка обем работи, въз основа на съставени и подписани двустранни приемо-предавателни протоколи и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2. Второ междинно плащане в размер до 40 % от общата стойност на договора - след изпълнение на съответстващия по количествено-стойностната сметка обем работи, въз основа на съставени и подписани двустранни приемо-предавателни протоколи и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 3. Окончателно плащане в размер на остатъка от договорената стойност, след приспадане на платените суми – на база окончателния приемо-предавателен протокол за цялостното изпълнение на работите по договора и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Всички плащания се извършват в съответствие с проекта на договора, в български лева, по банков път в срок до 30 календарни дни след представяне на последния от изискуемите документи.
III.1.8)
Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.
Договорът за създаване на обединение трябва да съдържа най-малко следната информациявъв връзка с конкретната обществена поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
В договора/ споразумението за създаване на обединение, страните: да са уговорили, че съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата; да са уговорили, че обединението е създадено най-малко за времето, за което поръчката ще бъде окончателно изпълнена и за гаранционния срок; да са определили водещ партньор, който има право да представлява и задължава обединението за целите на обществената поръчка; да са уговорили, че всички членове на обединението са отговорни солидарно – заедно и поотделно, за изпълнението на договора.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/10/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява представителната си власт с изрично писмено пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Основания за отстраняване:
1. Наличие на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Изискванията за лично състояние се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член от обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 2. От участие в процедурата се отстранява участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е предложил подизпълнител, регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 3. От процедурата се отстранява участник, който не е предложил срок за изпълнение, предложил е срок, който не е цяло число, посочен е в друга мерна единица, различна от „календарни дни“, предложил е срок за изпълнение, надвишаващ 90 календарни дни, или бъде констатирано несъответствие между предложения срок, този в линейния график или показаните технологии, организация и изпълнение на предложените СМР. 4. От процедурата се отстранява участник, в чието ценово предложение е посочена обща крайна цена в лева, която надхвърля прогнозната стойност на поръчката. 5. Отстранява се участник, който е предложил по-кратък гаранционен срок от предвидения по чл. 20, ал. 4, т. 11 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 6. Други основания за отстраняване: съгласно чл. 107 от ЗОП.
Възложителят може да не отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените основания относно личното състояние, ако участникът представи предвидените в чл. 56, ал. 1 от ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност.
Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението на възложителя за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.
При подаване на оферта за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване по отношение на личното състояние чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава пред Комисия за защита на конкуренцията, в срока посочен в чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва