Деловодна информация
01547
321 18/08/2017 (дд/мм/гггг)
не
01547-2017-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Пристанище Варна ЕАД 103061301
пл. Славейков 1
Варна BG331 9000 България
Петър Ивов Сеферов +359 052-692232
zop@port-varna.bg +359 052-632953

Интернет адрес/и

www.port-varna.bg

http://www.port-varna.bg/index.php?l=2&m=4&p=22


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://port-varna.bg/index.php?l=2&m=4&p=22&d=545
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на електрически преносни/разпределителни проводи/мрежи, разпределителни устройства и съоръженията към тях, част от пристанищната инфраструк ОП3-17
45300000      
Строителство

Сключване на рамково споразумение с до трима потрнциални изпълнители за строк от 3 (три) години за строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на електрически преносни/разпределителни проводи/мрежи, разпределителни устройства и съоръженията към тях, част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД по изпълнение на договор № 30/30.05.2006 г. с Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сметка на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Пристанище Варна - изток, Пристанище Варна - запад и Фериботен комплекс - Варна

Сключване на рамково споразумение с до трима потенциални изпълнители за срок до 3 (три) години за строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на електрически преносни/разпределителни проводи/мрежи, разпределителни устройства и съоръженията към тях, част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД”, съгласно Техническа документация, достъпна в Профила на Купувача. Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка ще се определят при всяко конкретно възлагане по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
4999999.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2018 (дд/мм/гггг) / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в Централен професионален регистър на строителя, трета група строежи от трета категория. В случай на участие от обединение, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците следва да притежават минимален общ оборот от 5 млн. лв. без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката от 2 млн. лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) години.
2. Застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съгл. изискванията на чл. 171 и чл. 172 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.


Участниците следва да притежават минимален общ оборот от 5 млн. лв. без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката от 2 млн. лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) години.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изпълнени обекти в строителството с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на Техническата документация на Възложителя, в пристанищна инфраструктура или в стратегически обекти, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
2. Въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, съгласно европейските стандарти или еквивалент.
3. Въведена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015, съгласно европейските стандарти или еквивалент.
4. Въведена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007, съгласно европейските стандарти или еквивалент.


Минимално изискване – наличие на поне 3 (три) изпълнени обекта в строителството с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на Техническата документация на Възложителя, в пристанищна инфраструктура или в стратегически обекти, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, удостоверени за добро изпълнение от съответните Възложители.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. Липса на основания за отстраняване от процедурата, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП или приложени доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност.
2. В случай че участник не представи документ или представи документ, който не отговаря на поставените изисквания, той ще бъде предложен за отстраняване, на основание чл. 107, т. 1 и/или т. 2 , буква „а“ от ЗОП, при спазване на изискванията на чл. 54, ал. 8 - ал. 13 от ППЗОП.
3. Участниците са изцяло отговорни за допуснати аритметични или други грешки в представените оферти. С подаването на офертата участниците се съгласяват и приемат комисията да извършва корекции, както следва:
а) когато има разминаване между сумите цифром и словом, се взема под внимание сумата, изписана словом;
б) когато има разминаване между единична цена и обща сума, меродавна е посочената единична цена, като всички разминавания могат да бъдат коригирани от комисията, на база на представените единични цени.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
III.1.7)
Финансирането на поръчката е със средства на „Пристанище Варна“ ЕАД, за сметка на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по изпълнение на Инвестиционната програма за съответната година, съгласно договор № 30/30.05.2006 г. с Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  3
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/09/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/09/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала на ет. 1 в Административна сграда Пристанище Варна ЕАД

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, могат да присъстват при отварянето на офертите на публичната част от заседанията на комисията.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В изпълнение на Инвестиционна програма на „Пристанище Варна“ ЕАД на пристанищна инфраструктура за съответната година, съгласно договор № 30/30.05.2006 г. и след възникване на конкретна необходимост от изпълнение на съответния обект, Възложителят провежда вътрешен конкурентен избор с потенциалните изпълнители по сключеното рамково споразумение.
Показателите и методиката за оценка в настоящата процедура за сключване на рамково споразумение се прилагат и при провеждане на вътрешния конкурентен избор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.1 ЗОП-в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва