Деловодна информация
01605"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
27 25/07/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
25/07/2017 (дд/мм/гггг)
01605-2017-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ - Пътнически превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов №3
София BG411 1080 България
Б.Николова; инж. Е.Христова +359 0887755390/+359 0889066493
bnikolova@bdz.bg +359 029800494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-akumulatorni-baterii-za-tiagov-podvijen-sustav-.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-akumulatorni-baterii-za-tiagov-podvijen-sustav-.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на акумулаторни батерии за тягов подвижен състав”
31400000      
Доставки

"Доставка на акумулаторни батерии за тягов подвижен състав", разделена на 5/пет/ обособени позиции:
- Обособена позиция №1 - "Доставка на акумулаторни батерии за дизелови локомотиви серия 52, 55, 07, 75 и 77""
- Обособена позиция №2 - "Доставка на акумулаторни батерии за електрически локомотиви серия 44 и 45"
- Обособена позиция №3 - "Доставка на акумулаторни батерии за електрически локомотиви серия 61"
- Обособена позиция №4 - "Доставка на акумулаторни батерии за ЕМВ серия 30 и 31"
- Обособена позиция №5 - "Доставка на акумулаторни батерии за ДМВ серия 10"
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Доставка на АБ за дизелови локомотивни серии 52, 55, 07, 75, и 77 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31421000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул."Заводска" №1, Лок.депо София

"Доставка на акумулаторни батерии за дизелови локомотиви серия 52, 55, 07, 75 и 77" - 12V/165Ah, стартерна - 250 броя;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
62625.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Доставка на акумулаторни батерии за електрически локомотимви серии 44 и 45" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул."Заводска" №1, Лок.депо София

"Доставка на акумулаторни батерии за електрически локомотиви серия 44 и 45" - 6V/160Ah, 8 касети/1 к-т, алкална, тип КMZ160Р със синтеровани плочи, количество - 38 комплекта;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
386472.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Доставка на акумулаторни батерии за електрически локомотиви серия 61" 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул."Заводска" №1, Лок. депо София

"Доставка на акумулаторни батерии за електрически локомотиви серия 61" - 48V/160Ah, 36 клетки, К. № 4024600013, тип 5КMZ160Р със синтеровани плочи - 2 комплекта;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17993.64      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Доставка на акумулаторни батерии за ЕМВ серия 30 и 31" 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул."Заводска" №1, Лок. депо София

"Доставка на акумулаторни батерии за ЕМВ серия 30 и 31" - 6V/240A, GF 06 240V Gel, тип VRLA - 24 броя;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18672.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Доставка на акумулаторни батерии за ДМВ серия 10" 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31421000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр.Варна, ул."Девня" №1, Локомотивен район Варна

- Обособена позиция №5 - "Доставка на акумулаторни батерии за ДМВ серия 10" - 12V/100Ah C5 RAIL POWER - 64 броя ;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28605.44      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът да е изпълнил дейности идентични или сходни* с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
* Под „сходни услуги” да се разбира „Доставка на акумулаторни батерии за транспортни средства ”.
1.1. При подаване на офертата участниците декларират в поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критерия за подбор по т. 4.3.1.
Забележка: Доказателствата за изпълнените дейности декларирани в ЕЕДОП се представят от участника, при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор под формата на удостоверение или друг документ, от който да е видно, че участникът е извършил услуга/и идентична/и или сходна с предмета на обществената поръчка, съгласно чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
1.2. Участникът да има успешно внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9000 или по-висок (или еквивалент)
1.2.1. При подаване на офертата участниците декларират в раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критериите за подбор по т. 1.2.
Забележка: Доказателството за успешно внедрена система за управление на качеството декларирано в ЕЕДОП, под формата на валиден сертификат по EN ISO 9001:2008 или еквивалент - заверено от участника копие, се представя при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определения за изпълнител участник, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.


1. Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителя не поставя изискване за обем.
2. Участникът следва да има успешно внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалент.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 107 във връзка с чл. 144, ал. 2 от ЗОП, чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП.
1.1. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал.1 от ЗОП.
2. Участниците не трябва да са дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или да са свързани лица по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранция за изпълнение, в размер на 5% от стойност на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:
- парична сума /депозит/ по банкова сметка на Възложителя „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД - ОББ клон Света София IBAN BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, BIC UBBSBGSF,
- безусловна и неотменяема банкова гаранция, със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора.
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора;
Гаранцията представена като парична сума или безусловна и неотменяема банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Условията за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор към документацията за участие.
III.1.7)
Плащането се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на представяне на изискуемите документи в т.4.2. от проекто-договора, от документацията за участие.
III.1.8)
В случай, че определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено, съгласно чл. 70 от ППЗОП.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/08/2017 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/08/2017 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Административната сграда на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен срок от обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва