Деловодна информация
01075
РД-04-822 12/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
01075-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД 829053806
бул. Шести септември № 27
Сливен BG342 8800 България
Боряна Вълчева - Експерт обществени поръчки +359 044623465
viksliven@viksliven.com +359 044623413

Интернет адрес/и

http://vik.sliven..net

http://goo.gl/nzU259


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://goo.gl/nzU259
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на "ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен
79700000      
Услуги

"Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на "Вик - Сливен" ООД, гр. Сливен" и обхваща извършване на охранителна услуга при нормална и усложнена обстановка на сградния фонд, движимото имущество и прилежащите терени на обекти на "В и К - Сливен" ООД, гр. Сливен
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

Територията на Област Сливен

„Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на „ВиК-Сливен“, която включва физическа денонощна охрана и охрана с технически средства за сигурност на яз.”Асеновец”, хранителен водоем „Бункера”, хранителен водоем „Хамам баир”, Автобаза Сливен, ЦПС”Червенаково”, напорен водоем ”Крушаре”, бункерна помпена станция ”Гергевец- подем 1”, ЦПС ”Кермен”, помпена станция „Мечкарево-подем 1”, помпена станция „Мечкарево-подем 3”, помпена станция „Тунджа-подем 1”, хранителен водоем „Бършен”.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
540000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Доказателства за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на Участника, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.
1. Заверено копие на валиден към датата на подаване на офертата Лиценз за извършване на частна охранителна дейност за извършване на дейности по охрана на имуществото на физически или юридически лица по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2 и т.4 от ЗЧОД, издаден от директора на Главна дирекция „Национална полиция” или от упълномощени от него лица, който разрешава на Участника да извършва охранителна дейност на територията на цялата страна или еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата, в която Участникът е регистриран.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнявал сходни дейности по охрана, с общ обем, сходен на възлагания за последните три години от датата на подаване на офертата, съгласно чл. 63, ал.1, т. 1, б. „б“ от ЗОП.
Изисквано минимално ниво:
Участникът следва да е изпълнявал сходни дейности по охрана, с общ обем, сходен на възлагания, за последните три години от датата на подаване на офертата.
*Забележка:
Под „сходни дейности по охрана” следва да се разбира услуга по въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства за сигурност


III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Общата прогнозна стойност е в размер на 540 000 лв. (петстотин и четиридесет хиляди лева), без начислен ДДС.
Срокът, за който се възлага обществената поръчка е две години.
Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „икономически най-изгодна оферта”, с оглед на посочените в документацията за участие показатели.
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се предлага за изпълнител на обществената поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранция за изпълнение в размер на 3% от прогнозната стойност на поръчката.
III.1.7)
Плащането на дължимите суми се извършва ежемесечно по посочена от Изпълнителя банкова сметка в 30 (тридесет) дневен срок след представяне на оригинал на фактура, съдържаща всички реквизити по Закона за счетоводството и двустранен протокол за предоставената охрана. При непълен месец заплащането се извършва само за реално време, през което е осъществявана охраната на обекта, на база 1/30 част на ден от месечната цена за охрана на съответния обект.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

При изпълнение предмета на поръчката Изпълнителя да спазва разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Правилника за вътрешния ред на "В и К - Сливен" ООД, гр. Сливен и изискванията, заложени в настоящата документация.

Съгласно документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/08/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/08/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Административна сграда на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, етаж 2, гр. Сливен, бул. "Шести септември" № 27

При отварянето на офертите могат да присъстват официални представители на участниците или упълномощени от тях лица.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва