Деловодна информация
01158Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
05-11-28 15/12/2016 (дд/мм/гггг)
не
01158-2016-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход 69
София BG411 1574 България
инж. Спас Вучев +359 28079999/+359 28079930
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://www.bgports.bg/bg/zop/175


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bgports.bg/bg/zop/175
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради, намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение
71600000      
Услуги

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради, намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение”.
При изпълнение на поръчката следва:
- да се извърши обследване за енергийна ефективност на сградите, включени в приложения Списък, по реда Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ);
- да се издадат сертификати за актуалното състояние на потреблението на енергия на всички сгради в Списъка;
- да се определят показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.
Детайлното обследване за енергийна ефективност включва следните етапи:
1.1. Подготвителен етап;
1.2. Етап на установяване на енeргийните характеристики на сградите;
1.3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
1.4. Заключителен етап.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341
BG331
BG312
BG323

пристанищата за обществен транспорт с национално значение Бургас, Варна, Лом и Русе

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради, намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение”.При изпълнение на поръчката следва:
- да се извърши обследване за енергийна ефективност на сградите, включени в приложения Списък, по реда Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ);
- да се издадат сертификати за актуалното състояние на потреблението на енергия на всички сгради в Списъка;
- да се определят показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.
Детайлното обследване за енергийна ефективност включва следните етапи:
1.1. Подготвителен етап;
1.2. Етап на установяване на енeргийните характеристики на сградите;
1.3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
1.4. Заключителен етап.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    10
Техническо предложение    30
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в публичния регистър на лицата по чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие съгласно чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ, извършващи обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания.
Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.
За доказване на годността за упражняване на професионална дейност участникът, определен за изпълнител, представя доказателства за актуалната си регистрация чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел А в ЕЕДОП.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участниците представят удостоверение за вписване в регистъра, издадено от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не са поставени такива изисквания

неприложимо
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
Под „идентични или сходни услуги” се разбира: извършване на обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с изискванията за енергийна ефективност на поне една нежилищна сграда с РЗП не по-малко от 500 м2 във всяка една от трите климатични области, в които попадат сградите, включени в обхвата на поръчката, а именно – 1, 3 и 5 климатични области.
За доказване на посоченото изискване по т.1 участниците представят списък на услугите с посочване на стойностите, датите и получателите чрез попълване Част IV Критерии за подбор, раздел „В” в ЕЕДОП.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя списък на услугите с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с доказателства за извършената услуга.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен екип от експерти, с определена професионална компетентност, за осигуряване пълното, точно, своевременно, качествено и компетентно изпълнението на поръчката.
За доказване на посоченото изискване по т.2 участниците представят списъци на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, в които е подробно е описана професионалната компетентност на лицата (вкл. са посочени документите, доказващи придобитата професионална компетентност с наименование, №, дата и орган, който ги е издал) чрез попълване Част IV Критерии за подбор, раздел „В” в ЕЕДОП.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя списъци на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, придружен с документи за професионалната компетентност на лицата.
3. Участниците следва да разполагат с внедрени системи за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентен.
За доказване на посочените изисквания по т.3 участниците попълват Част IV Критерии за подбор, раздел „Г” в ЕЕДОП като посочват издател, обхват и срок на валидност на сертификата или еквивалентните документи.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя валиден сертификат ЕN ISO 9001:2008, издаден от акредитирани лица с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни документи.


1. Изпълнените услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, да са за период най-много за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
2. Персоналът и ръководният екип от експерти да отговарят на следните минимални изисквания:
а. Ръководител на екипа - техническо образование, магистър или еквивалентни, да притежава удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по обследване за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради, да има поне 3 години опит в областта на обследване за енергийна ефективност и опит като ръководител екип в поне един проект за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на повече от 5 сгради;
б. Експерт в областта на строителните конструкции - магистър, инженер по специалността ПГС или ССС или еквивалентни, да притежава удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по обследване за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради, да има поне 1 година опит в областта на обследване за енергийна ефективност.
в. Експерт в областта на електроенергетиката и електрообзавеждането и/или електроснабдяване и електрообзавеждане -магистър, инженер по специалност Електроенергетиката и електрообзавеждане и/или Електроснабдяване и електрообзавеждане или еквивалентни, да притежава удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по обследване за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради, да има поне 1 година опит в областта на обследване за енергийна ефективност.
г. Експерт в областта на топлотехниката или топлоенергетиката - магистър, инженер по специалност Топлотехника или Топлоенергетика или еквивалентни, да притежава удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по обследване за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради, да има поне 1 година опит в областта на обследване за енергийна ефективност.
3. Сертификатът за съответствие със стандарт ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентните документи да са валидни, издадени от акредитирани лица с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора, в размер на 5% от неговата стойност без ДДС и в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;б) банкова гаранция в полза на Възложителя,в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Изпълнителят избира сам формата на гаранцията и е длъжен да поддържа валидността й за целия период на договора.
Изаскванията към различните форми на гаранцията са посочени в документацията, част I Указания за подготовка на офертите. Сроковете и условията за задържане, усвояване и осовбождаване на гаранцията са уредени в документацията, част IV Проект на договор.
III.1.7)
Плащанията ще се извършват по посочена от изпълнителя банкова сметка, както следва:
1. Междинно плащане в размер на 60% (шестдесет на сто) от стойността на договора - след предаване на изготвените доклади, резюмета и сертификати за всички сгради от Списъка и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Окончателно плащане в размер на 40% (четиридесет на сто) от стойността на договора - след подписване между страните без забележки на окончателния приемо-предавателен протокол по чл.21 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Всички плащания се извършват в български лева, по банков път, в срок до двадесет работни дни след представяне на съответните документи.
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договр с тях за изпълнението й. Договорът/Споразумението за създаване на обединение (представя се заверено копие) да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обедин-то; б) разпределението на отговорността м/у чл. на обединението; в) д-тите, които ще изпълнява всеки чл. В договора/споразумението страните: 1. Да определят партньор, който да представлява обед-то за целите на поръчката, 2. Да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 3. Да са уговорили че:а) срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; б) не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата и всички участващи в обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/01/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/01/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

заседателна зала в Главното управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" на адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участнците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП е основание за отстраняване. Доказва се с попълване на съответната информация в ЕЕДОП. При сключването на договора, участникът, определен за изпълнител, представя документите по чл. 58 ЗОП.
Отстранява се участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е предложил подизпълнител, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Участник - обединение, което не е юридическо лице, но в което участват лица, регистрирани или свързани с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, също ще бъде отстранен от участие.
За доказване на съответствие с изискванията към лично състояние на участници, последните попълват съответните раздели на Част III в ЕЕДОП.
Участник, който не е предложил срок за изпълнение, предложил е срок за изпълнение, който не е цяло число, по-дълъг е от максималния срок – 180 дни, посочен е в друга единица, различна от „календарни дни”, или не съответства на работната програма, ще бъде отстранен от участие.
Няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване предложения, в случаите, когато е налице едно от следните условия:
- липсва задължителна част на предложението за изпълнение на поръчката от посочените по-горе или задължителните части на предложението за изпълнение на поръчката само са изброени, без да съдържат конкретна информация;
- изложението не отговаря на изискванията на възложителя или на действащото законодателство;
- изложението не кореспондира със спецификата на съответните дейности, включени в предмета на поръчката и посочени в Техническата спецификация;
- изложението е вътрешно противоречиво.
Ценова оферта, надвишаваща общата максимална прогнозна стойност на поръчката, не се допуска до оценка. Участник с такова ценово предложение се отстранява от участие в процедурата.Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва