Деловодна информация
01547
1309 30/09/2016 (дд/мм/гггг)
не
01547-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Пристанище Варна ЕАД 103061301
пл. Славейков 1
Варна BG331 9000 България
Ива Петкова +359 052-692457
iva.petkova@port-varna.bg +359 052-632953

Интернет адрес/и

www.port-varna.bg

http://port-varna.bg/index.php?l=2


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://port-varna.bg/index.php?l=2&m=4&p=22
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт на Магазия № 5, пристанище Варна - запад Д(И)-45-16
45260000      
Строителство

Строително-монтажни работи на самостоятелен обект част от пристанищната инфраструктура собственост на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ): „Ремонт на Магазия № 5, пристанище Варна - запад", в пълно съответствие с утвърдени от ДППИ Техническо задание и прогнозна Количествена сметка, достъпни в Профил на купувача.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45260000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Пристанище Варна - запад, гр. Девня

В пълно съответствие с утвърдени от ДППИ Техническо задание и прогнозна Количествена сметка, достъпни в Профил на купувача.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
1300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност - Централен професионален регистър на строителя, втора група строежи от първа категория или еквивалент.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Минимален общ оборот от 2 600 000 лв. без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката от 1 300 000 лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) години, съгласно справка - декларация по образец в приложение;
2. Застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката – копие на валидна застрахователна полица, съгл. изискванията на чл. 171 и чл. 172 от Закона за устройство на територията.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Описание на изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, съгласно изискванията на Техническото задание на Възложителя, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата по образец в приложение придружен с удостоверения за добро изпълнение;
2. Списък на технически лица, включени в структурата на участника, които отговарят за изпълнение на поръчката и за контрола по качеството, в който е посочена професионалната им компетентност и списък на техническите средства, съоръжения и оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съгласно декларация по образец в приложение;
3. Описание на мерките за опазване на околната среда. Доказателства за наличие на система за опазване на околната среда ISO 14001:2004, съгласно европейските стандарти или еквивалентен сертификат.
4. Описание на мерките за управление на качеството. Доказателства за наличие на система за управление на качеството ISO 9001:2008, съгласно европейските стандарти или еквивалентен сертификат;
5. Описание на мерките за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Доказателства за наличие на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007, съгласно европейските стандарти или еквивалентен сертификат.


III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. Предметът на поръчката е неделим и ще се възложи на един изпълнител;
2. Обща прогнозна стойност на поръчката е до 1300 000 лева без ДДС, съгласно Инвестиционна програма на „Пристанище Варна“ ЕАД за 2016 г., за сметка на ДППИ. В случай че участник оферира по-висока стойност, той ще бъде предложен за отстраняване от процедурата, на основание чл. 107, т. 1 и/или т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
3. Лично състояние: Липса на основания за отстраняване от процедурата, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП или приложени доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност;
4. В случай че участник не представи документ или представи документ, който не отговаря на поставените изисквания, той ще бъде предложен за отстраняване, на основание чл. 107, т. 1 и/или т. 2 , буква „а“ от ЗОП, при спазване на изискванията на чл. 54, ал. 8 - ал. 13 от ППЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора - копие от документ за внесена парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, или оригинал на банкова гаранция с минимален срок на валидност от 90 (деветдесет) календарни дни след подписване на окончателните приемно - предавателни протоколи за изпълнение.
III.1.7)
Условия на плащане – чрез директен банков превод в лева при схема за плащане, включваща следните възможни етапи:
- Авансово плащане в размер до 30 % в срок до 7 (седем) календарни дни след подписване на договора за изпълнение на поръчката;
- Окончателно плащане в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на окончателните приемно - предавателни протоколи за изпълнение и издадена фактура в оригинал.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/10/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 120

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/10/2016 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Заседателна зала на ет. 2 в Административна сграда Пристанище Варна ЕАД

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, могат да присъстват при действията на комисията по отварянето на офертите на публичната част от заседанията на комисята. Упълномощените представители трябва да представят нотариално заверено пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/09/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва