Деловодна информация
00104
ОП-62 11/12/2019 (дд/мм/гггг)
не
00104-2019-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на община Мадан 000614984
ул. Обединение № 14
Мадан BG424 4900 България
Росица Волевска- юрисконсулт-експерт OП +359 30898220
madanoba@gmail.com +359 30898277

Интернет адрес/и

http://www.madan.bg/

http://www.madan.bg/currentNews-3763-newitem.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” ПО ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“
45200000      
Строителство

Обект на обществената поръчка е „строителство” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с наименование:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” С АКРОНИМ „TERRA-MINE“ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“.
чието изпълнение е разделено на 5 /пет/ обособени позиции, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ В ГРАД МАДАН“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА” В ГРАД МАДАН“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ В РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КРИСТАЛНАТА ЗАЛА В ГРАД МАДАН“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ В ГРАД МАДАН“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45100000      
45260000      
45300000      
45400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

град Мадан - сграда на музея по минно дело и рудодобив

Предвижда се цялостна подмяна на пода на кота +0.00 и покривната конструкция на кота +3.15, както и покривно отводняване. Ще бъде изпълнен окачен таван от гипсокартонени плоскости, шпакловка и латексова боя. Стените също ще бъдат ремонтирани с плоскости от гипсокартон, шпакловани и боядисани. Всички дограми ще бъдат подменени с нови. Предвижда се и нова врата, водеща към парка и галерията за подземенния минен музей. Предвижда се изграждане на нова масивна стоманобетонна плоча, обхваща всички помещения на кота +0.00. Ще се обособят помещения за санитарен възел и изработка на сувенири (работилница). Предвижда се подмяна и изграждане на инсталации. Предвижда се да бъде изградена нова покривна конструкция и отводняване на покрива, топлоизолационна система по фасадите. Пред входа на музея се предвижда изграждането на стоманобетонова рампа за хора със затруднено придвижване, както и осветление.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение на строителството    30%
Цена
70%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” с акроним „Terra-Mine“ по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014-2020 г.

II.2) Описание 1

„ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА” В ГРАД МАДАН“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45254000      
45254100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

град Мадан - закрита минна изработка на участък „Сполука“

Обектът представлява изчерпана минна изработка с дължина 110 м. Минните изработки на участък „Сполука” включват: галерия с изход на повърхността, вертикална шахта с рудничен двор и вентилационен комин. В изпълнение на дейностите по поръчката се предвижда промяна на предназначението й в музей, като за целта минната галерия ще се укрепи чрез торкрет бетон. Предвидено е да се поставят анкери с дължина 1.5 м, да се положат два слоя торкрет бетон с дебелина по 2,5 см, както и да се монтира релсов път, ново ел. табло и осветителни тела. За да могат ефективно да се разположат експонатите в подземния музей, е предвидено допълнително да се прокарат изработки /камери/, да се извършат възстановителни и обезопасителни работи и да се изгради подходящо осветление. Цялото трасе на комплекса ще бъде оборудвано с релсов път.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение на строителството    30%
Цена
70%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” с акроним „Terra-Mine“ по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014-2020 г.

II.2) Описание 1

„ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ В РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45112711      
45236250      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

град Мадан - площта, предвидена за облагородяване, разположена в парковото пространство между сградите на музея по минно дело и рудодобив и подземен минен музей „Сполука” в град Мадан.

Площта, предвидена за облагородяване, е разположена между сградите на музея по минно дело и рудодобив и подземен минен музей „Сполука” в град Мадан. Представлява своеобразен парк, състоящ се от алеи със стълби и стълбищни площадки, които са неподдържани и в недобро състояние, неработеща чешма и тревна площ, в която са се развили саморасли дървесни, храстови и тревни видове. В площта, предвидена за облагородяване, е предвидено поставянето на перголи, пейки, парково осветление и озеленяване, подмяна на настилка по алей, изграждане на нова настилка, рехабилитация на съществуващите стълби, почистване на тревните площи и преоформяне на терена. Възстановява се съществуващата чешма.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение на строителството    30%
Цена
70%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” с акроним „Terra-Mine“ по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014-2020 г.

II.2) Описание 1

„РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КРИСТАЛНАТА ЗАЛА В ГРАД МАДАН“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

град Мадан - кристална зала „Родопски кристал“ на партерния етаж на сградата на бившата Главната Дирекция на Горубсо-Мадан.

Кристалната зала „Родопски кристал” е открита през 1984 година. Залата се намира в помещение на партерния етаж на сградата на бившата Главната Дирекция на Горубсо-Мадан. Помещенията не са ремонтирани и освежавани повече от двадесет години, което налага да се извърши реконструкция на кристалната зала, като експонатите се аранжират подходящо и се подбере подходящо за всеки експонат осветление. Строителните дейностите по поръчката най-общо включват очукване на вароциментова мазилка по стени и тавани, гипсова шпакловка по стени и тавани, почистване и шлайфане на мраморни настилки, грундиране с латекс и боядисване, полагане на външна мазилка.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение на строителството    30%
Цена
70%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” с акроним „Terra-Mine“ по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014-2020 г.

II.2) Описание 1

„РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45254000      
45254100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

пещера „Шаренка”, находяща се в землището на с. Шаренска, община Мадан, Област Смолян

Обектът представлява пещера в мраморна скала на територията на Община Мадан. Пещерата се намира на около 2 км от гр. Мадан и до нея се достига по планинска пътека. Надморската височина на входа на пещерата е 830 м., а отворът й е с диаметър 150 см. Входът на пещерата е разположен в мраморни скали и след 4-5 метра наклон стига до подземен коридор – галерия. Галерията води до малка зала, която има неправилна форма с приблизителна площ 100 кв. м и средна височина 5 м. От малката зала тръгват два по-тесни коридора. Единият хоризонтален, който след 10 метра става непроходим. Вторият коридор, по-къс и по-стръмен, се спуска в Голямата зала. На тавана на голямата зала има процеп, който като естествен комин. Проектът има за цел превръщането на пещерата в туристически обект. За целта ще се изпълни укрепване чрез торкрет бетон. Предвижда се да се поставят анкери с дължина 1.5 м и да се положат два слоя торкрет бетон с дебелина по 2,5 см.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение на строителството    30%
Цена
70%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” с акроним „Terra-Mine“ по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014-2020 г.

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  942481 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    1   „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ В ГРАД МАДАН“
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    2   „ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА” В ГРАД МАДАН“
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    3   „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ В РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН“
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    4   „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КРИСТАЛНАТА ЗАЛА В ГРАД МАДАН“
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    5   „РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/12/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва