Деловодна информация
1666
ФС-18-112 20/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
01666-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Национална сигурност 129009710
бул. Черни връх № 45
гр. София BG411 1407 България
Василен Генчев +359 28147721
dans@dans.bg +359 28147753

Интернет адрес/и

www.dans.bg

www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Национална сигурност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност” за срок от 4 години“ по обособени позиции
41110000      
Доставки

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДАНС за срок от 4 години“ по обособени позиции (ОП), както следва: - ОП № 1 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДАНС, находящи се на територията на гр. София и гр. Банкя, за срок от 4 години”; - ОП № 2 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДАНС, находящи се на територията на община Горна Малина, за срок от 4 години; - ОП № 3 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДАНС, находящи се на територията на община Балчик, за срок от 4 години“; - ОП № 4 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДАНС, находящи се на територията на община Хасково, за срок от 4 години”; - ОП № 5 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДАНС, находящи се на територията на община Казанлък, за срок от 4 години“.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
215840.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София и гр. Банкя, за срок от 4 години” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
41110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията гр. София и гр. Банкя

Обособена позиция № 1: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София и гр. Банкя, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 214 000,00 (двеста и четиринадесет хиляди) лева без ДДС. Реалните стойности на договора ще бъдат определени от реалното потребление на обектите за периода на договора, като общата им стойност се формира на база цените определени от КЕВР.
Възложителят има право по време на действието на договора и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Горна Малина, за срок от 4 години” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
41110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Горна Малина.

Обособена позиция № 2: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Горна Малина, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 1 420,00 (хиляда четиристотин и двадесет) лева без ДДС. Реалните стойности на договора ще бъдат определени от реалното потребление на обектите за периода на договора, като общата им стойност се формира на база цените определени от КЕВР.
Възложителят има право по време на действието на договора и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Балчик, за срок от 4 години” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
41110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Балчик.

Обособена позиция № 3: 3 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Балчик, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 1 880,00 (хиляда осемстотин и осемдесет) лева без ДДС. Реалните стойности на договора ще бъдат определени от реалното потребление на обектите за периода на договора, като общата им стойност се формира на база цените определени от КЕВР.
Възложителят има право по време на действието на договора и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Хасково, за срок от 4 години” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
41110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Хасково.

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Хасково, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 1 440,00 (хиляда четиристотин и четиридесет) лева без ДДС. Реалните стойности на договора ще бъдат определени от реалното потребление на обектите за периода на договора, като общата им стойност се формира на база цените определени от КЕВР.
Възложителят има право по време на действието на договора и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Казанлък, за срок от 4 години” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
41110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Казанлък.

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Казанлък, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 400,00 (четиристотин) лева без ДДС. Реалните стойности на договора ще бъдат определени от реалното потребление на обектите за периода на договора, като общата им стойност се формира на база цените определени от КЕВР.
Възложителят има право по време на действието на договора и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  915186 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ФС-3837    1   „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София и гр. Банкя, за срок от 4 години”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

06/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Софийска вода АД 130175000
ж.к. Младост IV, Бизнес парк № 1, сграда 2А
гр. София BG411 1766 България
vkrasteva@sofiyskavoda.bg +359 080012121
www.sofiyskavoda.bg +359 080012121
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
214000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

214000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ФС-3838    4   „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Хасково, за срок от 4 години”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

07/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Водоснабдяване и канализация ЕООД - гр. Хасково 126004284
ул. Сакар № 2
гр. Хасково BG422 6300 България
office@vik.haskovo.com +359 38501624
www.vikhaskovo.bg +359 38665484
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
1440.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1440.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ФС-3847    5   „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Казанлък, за срок от 4 години”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

07/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Водоснабдяване и канализация ЕООД - гр. Стара Загора 833066300
ул. Христо Ботев № 62
гр. Стара Загора BG344 6000 България
eraleva@wik-stz.com +359 882024433
www.wik-stz.com +359 42601507
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

400.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 9884070
http://www.cpc.bg +359 9807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/08/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Съгласно чл. 193 от Закона за водите (ЗВ), обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) при спазване изискванията на ЗВ. Съгласно разпоредбата на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изграждането на В и К системи и за предоставянето на В и К услуги се разделя на обособени територии. На основание чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на този закон и ЗРВКУ, като ал. 2 посочва, че в границите на една обособена територия само един В и К оператор може да осъществява дейностите по ал. 1. В тази връзка с Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство са обявени обособените територии на действие на В и К операторите, техният обхват и граници. На основание горецитираното Решение и съобразно местоположението на имотите предоставени за управление и ползване на ДАНС, са формирани и обособените позиции, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. На електронната страница на КЕВР (http://www.dker.bg/PDOCS/vik-operatori-31dec2015.pdf) е налице публичен списък, съдържащ информация за В и К операторите към 31.12.2015 г., с данни за обособени територии на действие на В и К операторите с обхват и граници. Видно от посочения списък „Софийска вода“ АД, „В и К“ ЕООД - гр. София, „В и К“ АД - гр. Добрич, „В и К“ ЕООД - гр. Хасково и „В и К“ ЕООД - гр. Стара Загора, притежават изключителни права за предоставяне на В и К дейности по смисъла на чл. 198, ал. 1 и ал. 2 от ЗВ за обявените по обособените позиции територии, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. Предвид изложените обстоятелства, се обуславя и нуждата от провеждането на процедура на пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП, тъй като горепосочените дружества притежават изключителни права по смисъла на §2, т. 47 от ЗОП, за съответната територия по обособени позиции и възлагането им на други лица би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва