Деловодна информация
00104
ОП-75 (6) 13/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
13/08/2019 (дд/мм/гггг)
00104-2018-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Мадан 000614984
ул. Обединение 14
Мадан BG424 4900 България
Росица Волевска - юрисконсулт - Дирекция Специализирана администрация +359 30898220
madanoba@gmail.com +359 30898277

Интернет адрес/и

http://www.madan.bg/

http://www.madan.bg/currentNews-3528-newitem.htm


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”
71521000      
Услуги

Упражняване на Строителен надзор по на строителството по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан", който предвижда изпълнението на: ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа, изграждане на водоем 175 куб.м.” в с.Бориново; реконстр. и рехаб. на с/ма от довеждащи водопроводи от група извори в м. „Хвойновица“ до съществ. помпена станция /ПС/, напорен водопровод от ПС до същ. водоем в с.Букова поляна“; реконстр. и рехаб. на с/ма от довеждащи водопроводи и от група извори в м.Полене, з-ще на с. Върбина до същест. водоем в мах. “Камберовска“; Външен водопровод за водоснабд. на с.Чурка и с.Ловци; Вътрешна водопроводна мрежа в с.Средногорци и Вътр. водопр. мрежа на с. Върбина-ІІ етап. В съотв. с чл.48,ал.1 от ЗОП, необх. характеристики на всеки обект и пълен обем по обекти, са подробно индивидуализирани в Техн. спецификации. При изпълнение се следват изискв. на чл. 168 от ЗУТ.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
55000.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

Територията на община Мадан.

Да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан” в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването на възложените СМР и останалите изисквания за изпълнение на Договора и въвеждане на Обектите в експлоатация, които са както следва;
1) Обект: "Водоснабдяване на с. Бориново - ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа, изграждане на водоем 175 куб.м ". Строежа е I категория, съгласно Разрешение за строеж № 43 от 29.09.2016 г.
2) Обект: „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Хвойневица“, до съществуваща Помпена станция, напорен водопровод от Помпена станция до съществуващ водоем в с. Букова Поляна". Строежа е I категория, съгласно Разрешение за строеж № 45 от 29.09.2016 г.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката    50%
Цена
50%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018г. по Мяркя 7 на ПРСР2014-2020г.

Плащанията ще се извършват, както следва:
Авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора, платима в срок от 10 дни, след получено авансово плащане в община Мадан от Държавен фонд „Земеделие“. Окончателно плащане в размер на 50% от от стойността на договора, платима в срок от 30 дни, след окончателно приемане на обектите, с издаване на разрешение за ползване.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 238-543848 (напр. 2015/S 123-123456)   и  882053 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
19-У-067/12.08.2019г.       Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан"
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

12/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
10
10 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД Рафаилов - Стройнорм 177375583
ул. Родопски извор № 54
София BG412 1680 България
info@rafailov-consult.com +359 24942412
+359 24942413
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

55000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/08/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва