Деловодна информация
00630
12-00-157 09/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
00630-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ситово 000565544
ул.Трети март №72
с.Ситово BG325 7583 България
Татяна Христова +359 8688-2213
sitovo@mail.bg +359 8688-2212

Интернет адрес/и

www.sitovo.bg

https://sop.bg/sitovo-527/proceduri-20-2-zop/a2-0005087.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на СМР за обекти общинска собственост на територията на Община Ситово по обособени позиции" 00630-2019-0005
45000000      
Строителство

Строително монтажни работи на обекти общинска собственост на теритотията на Община Ситово съгласно Техническите спецификации и Количествени сметки по обособени позиции.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Пристройка на асансьор към съществуваща административна сграда на Община Ситово 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Ситово, пощенски код 7583, община Ситово, област Силистра

Пристройка на асансьор към съществуваща административна сграда на Община Ситово
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция №1 се финансира със средства от Постановление №315 от 19 декември 2018г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. на Министерски съвет.

II.2) Описание 1

Кметство с.Гарван – освежаване 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45400000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

село Гарван, пощенски код 7589, община Ситово, област Силистра

Кметство с.Гарван – освежаване
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Читалище „Хр.Смирненски“ с.Ситово (довършване на танцова зала – ел.инсталация, огледала, боядисване и рисуване на тематични сюжети и картини от бита 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Ситово, пощенски код 7583, община Ситово, област Силистра

Читалище „Хр.Смирненски“ с.Ситово (довършване на танцова зала – ел.инсталация, огледала, боядисване и рисуване на тематични сюжети и картини от бита
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Младежки дом с.Ситово (текущ ремонт, покрив, ремонт на външни стени, ремонт на покрив – пристройка и освежаване на помещения 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Ситово, пощенски код 7583, община Ситово, област Силистра

Младежки дом с.Ситово (текущ ремонт, покрив, ремонт на външни стени, ремонт на покрив – пристройка и освежаване на помещения
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Читалище с.Слатина – ремонт и освежаване 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Слатина, пощенски код 7585, община Ситово, област Силистра

Читалище с.Слатина – ремонт и освежаване
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Читалище с.Искра – ремонт на покрив и освежаване 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Искра, пощенски код 7580, община Ситово, област Силистра

Читалище с.Искра – ремонт на покрив и освежаване
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Здравно заведение – пристройка на рампа за хора с увреждания в с.Искра 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Искра, пощенски код 7580, община Ситово, област Силистра

Здравно заведение – пристройка на рампа за хора с увреждания в с.Искра
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Административна сграда – Кметство Добротица – пристройка на рампа за хора с увреждания 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Добротица, пощенски код 7531, община Ситово, област Силистра

Административна сграда – Кметство Добротица – пристройка на рампа за хора с увреждания
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Читалище с.Ирник – прокарване на водопровод за питейна вода и изграждане на канализация 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Ирник, пощенски код 7532, община Ситово, област Силистра

Читалище с.Ирник – прокарване на водопровод за питейна вода и изграждане на канализация
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане на покрив и дострояване на християнски храм с.Поляна 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

-

Изграждане на покрив и дострояване на християнски храм с.Поляна
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  919215 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    1   Пристройка на асансьор към съществуваща административна сграда на Община Ситово
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцияъта
бул.Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/08/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва