Деловодна информация
00169
 
да
да
25/07/2019 (дд/мм/гггг)
00169-2019-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ловеч 000291591
ул. Търговска №22
Ловеч BG315 5500 България
Таня Иванова +359 68-688242
lovechrsk@gmail.com +359 68-688280

Интернет адрес/и

http://www.lovech.bg/

https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/viewprocurement.jsf?uuid=747ffc8a-fcde-467a-96c4-e86e15f429ed


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

местно самоуправление

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Актуализация на инвестиционен проект „Реконструкция на ВиК мрежа в ж.к. „Младост“ - гр. Ловеч
71322200      
Услуги

Предметът на настоящата обществена поръчка се изразява в следното: извършване на актуализация на инвестиционен проект за „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“ в частта отводняване зона около югозападен изход/вход ЖП подлез, гр. Ловеч.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
2200      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71322200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

град Ловеч

Актуализация на ИП „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“ в частта отводняване зона около югозападен изход/вход ЖП подлез, гр. Ловеч
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  905797 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ДВ-677       актуализация на инвестиционен проект за „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“ в частта отводняване зона около югозападен изход/вход ЖП подлез, гр. Ловеч.
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/07/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АКВАПАРТНЬОР ЕООД 130367512
район “Красно село”, ул. „Дамян Груев“ № 58
София BG411 1606 България
aquapartner@aquapartner.com +359 29520576
+359 29523926
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
2200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

2200      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/07/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


С Решение №148 от 15.10.2015 г. е открита обществена поръчка в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки под № 00169-2015-0031 от кмета на Община Ловеч в качеството си на Възложител - откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е с предмет: „Изработване на работен инвестиционен проект „Реконструкция на ВиК мрежа в ж.к. „Младост“ - гр. Ловеч“. На 20.04.2016 г. с Решение №026 кмета на Община Ловеч е определил за изпълнител на поръчката „АКВАПАРТНЬОР“ ЕООД. Сключен е Договор №ДВ-575 от 30.05.2016 г., който е изпълнен в срок - до 28.06.2017 г., като това е отразено в Обявление за приключване на договор за обществена поръчка под номер 793794, публикувано в РОП на 29.06.2017 г.
Към днешна дата е необходимо да се направи актуализация на инвестиционния проект „Реконструкция на ВиК мрежа в ж.к. „Младост“ - гр. Ловеч“ и по-конкретно да се актуализира количествено-стойностната сметка и да се изработят детайли за отводняване на зоната около югозападен изход/вход ЖП подлез, гр. Ловеч. Проектната разработка трябва да обхване ВиК мрежата в ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“ в частта отводняване зона около югозападен изход/вход ЖП подлез, гр. Ловеч. Предвидено е в чл. 7 от Договор №ДВ-575/30.05.2016 г. и в Документацията на първоначалната обществена поръчка на стр. 3 следното: „Изпълнителят поема ангажимент при покана от страна на Възложителя да сключи договор за упражняване на авторски надзор и да участва в приемателни комисии и извърши актуализация, доработки и поправки на определени части от проекта при необходимост.“
Предвид горепосоченото, сключването на договор за извършване на авторски надзор е неизменно свързано и с одобрени инвестиционни проекти №60/09.06.2017 г. и №61/12.06.2017 г. за „Реконструкция на ВиК мрежа в ЖК „Младост“, гр. Ловеч” – Водопровод и канализация, въз основа на които са издадени Разрешения за строеж №54/15.06.2017 г. и №58/21.06.2017 г. от главния архитект на Община Ловеч. С оглед ненакърняването на авторските права, гореспоменатият изпълнител следва да бъде поканен за провеждане на процедура на договаряне по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“от ЗОП във връзка с чл. 64-67 от ППЗОП. Изпълнението предмета на настоящата поръчка ще позволи успешното реализиране на инвестиционните намерения.
Предвид изложеното, най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката чрез договаряне без предварително обявление.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва