Деловодна информация
00038
УР-01-03-85 02/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00038-2019-0021 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Габрово 000215630
пл.Възраждане №3
Габрово BG322 5300 България
Йоанна Иванова +359 66818382
poruchki@gabrovo.bg +359 66809371

Интернет адрес/и

http://www.gabrovo.bg/bg

http://op.gabrovo.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“
71200000      
Услуги

Упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“ по части Геодезия, Конструктивна, Хидротехническа, Машинно - технологична, Електрическа, План за безопасност и здраве по време на строително-монтажните работи (включително пожарна безопасност), План за организация и изпълнение на строителството и Обобщена (генерална) количествено - стойностна сметка.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
2544.20      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

Упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“ по части Геодезия, Конструктивна, Хидротехническа, Машинно - технологична, Електрическа, План за безопасност и здраве по време на строително-монтажните работи (включително пожарна безопасност), План за организация и изпълнение на строителството и Обобщена (генерална) количествено - стойностна сметка.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор за безвъзмездна помощ BG16M1OP002-4.004-0001-C01

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
476-УР-19       „Упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

01/07/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СОНДЕКС ЕООД 204329803
гр.София, ул. „Кочо Честименски“ № 19 ет. 2
София BG412 1510 България
sondex.bg@yahoo.bg +359 885856546
+359 885856546
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
2544.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

2544.20      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/07/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възложителят има сключен и изпълнен Договор № 266-ИЕ-18/13.03.2018 г. със „СОНДЕКС“ ЕООД, ЕИК: 204329803 за изготвяне на раб. проект за обекта на настоящата процедура по части: Геодезия, Конструктивна, Хидротехническа, Машинно - технологична, Електрическа, План за безопасност и здраве по време на строително-монтажните работи (вкл. пожарна безопасност), План за организация и изпълнение на строителството и Обобщена (генерална) количествено – стойностна сметка. Проектът е одобрен от Община Габрово на 04.06.2018г. За услугата са представени фактури от „Сондекс“ ЕООД, които са разплатени. Съгл.разпоредбата на чл. 18, ал. 2, т. 9, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП проектите, картите, схемите, плановете и др., отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съотв. проект, план, карта или схема. Ползвайки се от правото, регламентирано в чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, Изпълнителят на раб. проект е запазил авт. си право върху проекта. Предвид обстоятелството, че обект -„Рехабилитация на яз. „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“ е I-ва категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, за законосъобр. осъщ. на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авт. надзор по всички части на осн. чл. 162 ал. 2 от ЗУТ.Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авт. права на „СОНДЕКС“ ЕООД, ЕИК: 204329803 по отношение на инвест. раб. проект, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително-монтажни работи за обекта, е необходимо вменяване на Проектанта на задълж. да извърши предвижданата услуга по упражняване на авт. надзор.Посочените обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към др. вид процедура, различна от предвидената в чл. 182, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, защото безспорно в конкретния случай, възлагането на общ. поръчка на др. лице би довело до нарушаване авт. права на изпълнителя на инвестиц. проект. За да бъде изпълнено изискването на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ за опред. условията и редът за осъщ. на авт. надзор по време на строителството чрез д-р между Възложителя и Проектанта е необх. избора на изпълнител да бъде осъщ. именно по реда, предвиден в чл. 182, ал.1 във вр. с чл. 79, ал.1, т.3 от ЗОП.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва