Деловодна информация
00038
УР-01-03-73 03/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
00038-2019-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Габрово 000215630
пл.Възраждане №3
Габрово BG322 5300 България
Йоанна Иванова +359 66818382
poruchki@gabrovo.bg +359 66809371

Интернет адрес/и

http://www.gabrovo.bg/bg

http://op.gabrovo.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство на сграда за соц. дейности (част от корпус А и корпус В) за обособяване на ЦГВХНС и на ЦГЛРФД, в УПИ I-173 от кв.15 по плана на гр. Габрово
71200000      
Услуги

Упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство на сграда за социални дейности (част от корпус А и корпус В) за обособяване на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (ЦГВХНС) и на Център за грижа за лица с различна форма на деменция (ЦГЛРФД), в УПИ I-173 от кв. 15 по плана на гр. Габрово - Борово-Велчевци“ по части Архитектура, Конструкции, Електро, ОВК и Енергийна ефективност, ВиК, Геодезия и Вертикална планировка, Пожарна безопасност и Проекто-сметна документация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
14450      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

Упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство на сграда за социални дейности (част от корпус А и корпус В) за обособяване на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (ЦГВХНС) и на Център за грижа за лица с различна форма на деменция (ЦГЛРФД), в УПИ I-173 от кв. 15 по плана на гр. Габрово - Борово-Велчевци“ по части Архитектура, Конструкции, Електро, ОВК и Енергийна ефективност, ВиК, Геодезия и Вертикална планировка, Пожарна безопасност и Проекто-сметна документация.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP001-5.002-0022-C01 от 18.01.2019 г.

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
383-УР-19       Упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство на сграда за социални дейности (част от корпус А и корпус В) за обособяване на ЦГВХНС и на ЦГЛФД, в УПИ I-173 от кв.15 по плана на гр. Габрово
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

28/05/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

УЗУНОВ ПРОЕКТ ЕООД 107562605
гр.Габрово, бул. „Априлов“ № 46 ет. 7 офис 18
Габрово BG322 5300 България
arh_uzunov@abv.bg +359 887261838
+359 887261838
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
14450      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

14450      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/06/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възложителят има сключен и изпълнен договор № 110-УР-19/04.02.2019 г. с УЗУНОВ ПРОЕКТ ЕООД с ЕИК: 107562605 за изготвяне на раб. проект за обекта на настоящата процедура по части: Архитектура, Конструкции, Електро, ОВК и Енергийна ефективност, ВиК, Геодезия и Вертикална планировка, Пожарна безопасност и Проекто-сметна документация. Проектът е одобрен и приет от ОЕСУТ при Община Габрово с Протокол № 7/26.03.2019 г.Съгласно разпоредбата на чл.18, ал.2, т.9 във вр. с чл. 3, ал.1, т.8 от ЗАПСП проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съотв. проект, план, карта или схема. Ползвайки се от правото, регламентирано в чл.42, ал.1 от ЗАПСП, Изпълнителят на раб. проект е запазил авторското си право върху проекта.Предвид обстоятелството, че обект-„Преустройство на сграда за социални дейности (част от корпус А и корпус В) за обособяване на ЦГВХНС и на ЦГЛРФД, в УПИ I-173 от кв.15 по плана на гр. Габрово - Борово-Велчевци“ е IV-та категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ, за законосъобраз. осъществяване на строител. работи възниква необходимостта от упражняване на авт. надзор по вс. части на основание чл.162, ал.2 от ЗУТ.Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авт. права на УЗУНОВ ПРОЕКТ ЕООД с ЕИК: 107562605 по отношение на инвестиционния работен проект, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително-монтажни работи за обекта, е необходимо вменяване на Проектанта на задължението да извърши предвижданата услуга по упражняване на авт. надзор.Посочените по-горе обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл.182, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, защото безспорно в конкретния случай, възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване авт. права на Изпълнителя на инвестиционния проект.За да бъде изпълнено изискването на чл.162, ал.2 от ЗУТ за опред. условията и редът за осъщ. на авт. надзор по време на строителството чрез д-р между Възложителя и Проектанта е необх. избора на изпълнител да бъде осъществен именно по реда предвиден в чл.182, ал.1 във вр. с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП. Предвид изложеното най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката чрез пряко договаряне на същия изпълнител, осъществил проектирането.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва