Деловодна информация
00797
93-ОП19-21 23/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
23/04/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул. Александровска 26
Бургас BG341 8000 България
Иванка Баева +359 56907276
i.baeva@burgas.bg +359 56860912

Интернет адрес/и

https://www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37368


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Актуализация на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление 93-ОП19-21
30200000      
Услуги

Актуализация на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
41250.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

град Бургас

Отдалечена диагностика на всички полеви програмно-технически елементи на системата и актуализация на тяхното вградено програмно осигуряване. Лабораторна диагностика на полевите програмно-технически средства на системата с функционални отклонения и ремонт на същите в наш сервиз при условие, че са ремонтопригодни, ведно с актуализация на вграденото програмно осигуряване. Конфигуриране на полевите програмно-технически средства на системата за работа с новото актуализирано системно и приложно програмно осигуряване. Преструктуриране на системата и конфигуриране на системно и приложно програмните осигурявания на системата за работа с полевите ел. на системата. Въвеждане на допълнителни данни за осветителните точки по касети и осветителни стълбове по предоставени от Възложителя данни. Кол-вото на касетите за управление на уличното осветление (КУО), определено въз ознова на актуални данни, получени от намиращата се в експлоатация система за мониторинг и управление – 330 броя.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

ДА
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
93-ОП19-21/3/       Актуализация на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление, включваща разширяване на функционалните възможности на разработения специализиран софтуер, чрез разработване и добав
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

18/04/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

УНИКОМ МИКРОСИСТЕМИ ЕООД 831237852
ул. „Цар Иван Шишман“ № 19
София BG411 1000 България
info@unicom-bg.com +359 29814047
+359 29876035
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
41600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

41250.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/04/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Настоящата поръчка се възлага на основание предишно възлагане по реда на ЗОП на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на проект „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в град Бургас“ I-ви етап: Входно-изходни и главни градски артерии и ЦГЧ“. Договорът е сключен на 16.02.2012 г., като проектирането, разработването, първоначалното изграждане и въвеждане в експлоатация на автоматичната система за управление и контрол на уличното осветление е част от извършените дейности съгласно офертата на избрания изпълнител „ЕЛТЪР“ ЕООД. Доставената по договора система съдържа хардуерно осигуряване на автономни програмируеми контролери, свързани чрез комуникационен модем с централен сървър, както и специализирано приложно програмно осигуряване. Специализираният софтуер за управление, контрол и мониторинг на системата е разработен от Уником Микросистеми ЕООД, и е обект на авторско право, като от въвеждането до момента експлоатационната поддържка на софтуера се осъществява от УНИКОМ МИКРОСИСТЕМИ ЕООД. Изпълнителят по предходния договор "Елтър" ЕООД е предоставил удостоверение за това. Във връзка с активните комплексни дейности на Община Бургас за постигане на по-добра енерго-ефективност и намаляване на енергопотреблението, и по-конкретно обхвата на дейностите, касаещи системата за осветление на града, освен подмяна на осветители, подмяна на стълбове и ел. захранващи трасета и др., е налице и нуждата от подобряване на работата на сега действащата система за мониторинг и контрол на уличното осветление. Необходимо е да се осъществи разширяване на функционалните възможности на разработения специализиран софтуер чрез разработване и добавяне на нови допълнителни модули, както и изграждане и добавяне на нова база с данни за всеки осветителен стълб, а не само за контролерите, управляващи захранващите токови кръгове. Доработката на съществуващата система е обект на авторско право, носителят на което е УНИКОМ МИКРОСИСТЕМИ ЕООД. На това основание и на основание чл.79, ал.1, т.3 "в" от ЗОП актуализирането следва да се възложи на автора.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва