Деловодна информация
04666
01-01-2254 14/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
14/12/2018 (дд/мм/гггг)
04666-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДП Български спортен тотализатор 202766380
ул. Хайдушко изворче № 28
София BG411 1618 България
Десислава Стоянова +359 28181823
op@toto.bg +359 28181801

Интернет адрес/и

www.toto.bg

http://profile.toto.bg/431b7fd87c346be3e97acb449093e73a


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

хазарт

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Предоставяне на застрахователни услуги“, по обособени позиции
66510000      
Услуги

Настоящата поръчка включва възлагане по 4 обособени позиции, застрахователни услуги, чрез които се търси:
- Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 1 046 души /с възможност за тяхното намаляване и/или увеличаване/, по време на изпълнение на служебните им задължения, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служители за риска „трудова злополука”;
-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 861 броя обекта: имущество – сгради и тотопавилиони /с възможност за тяхното намаляване/увеличаване/;
-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на налични пари в каса на 702 броя обекта – тотопавилиони /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/;
-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на стопанисваните от ДП БСТ 111 броя автомобила /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/;
- Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
207874.09      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Застраховане срещу рискове, свързани със здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

- Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 1 046 души /с възможност за тяхното намаляване и/или увеличаване/, по време на изпълнение на служебните им задължения, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служители за риска „трудова злополука”.
– Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
да


По инициатива на ДП БСТ, избраният изпълнител се задължава да застрахова със същите застраховки, включени в съответна обособена позиция и други, посочени от ДП БСТ служители, при същите тарифи и условия, договорени в настоящата процедура. Застрахователните премии за новопосочените служители ще се определят при съответно приложение на тарифите предложени в офертата на избрания изпълнител. Стойностт
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 861 броя обекта: имущество – сгради и тотопавилиони /с възможност за тяхното намяляване/увеличаване/;
-Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Участие на възложителя в положителния финансов резултат УПФР /П2/    25
Допустимо самоучастие /П3/    25
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
да


По инициатива на ДП БСТ, избраният изпълнител се задължава да застрахова със същите застраховки, включени в обособена позиция 3 и други, посочени от ДП БСТ обекти, при същите тарифи и условия, договорени в настоящата процедура. Застрахователните премии за новопосочените обекти ще се определят при съответно приложение на тарифите предложени в офертата на избрания изпълнител. Стойността на опцията п
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на налични пари в каса на 702 броя обекта – тотопавилиони /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/;
- Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Допустимо самоучастие /П2/    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
да


По инициатива на ДП БСТ, избраният изпълнител се задължава да застрахова със същите застраховки, включени в обособена позиция 4 и други, посочени от ДП БСТ обекти, при същите тарифи и условия, договорени в настоящата процедура. Предвид техническите спецификации по обособена позиция № 4, стойност на опцията не е предвидена.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на стопанисваните от ДП БСТ 111 броя автомобила /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/;
- Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Участие на възложителя в положителния финансов резултат УПФР /П2/    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
да


По инициатива на ДП БСТ, избраният изпълнител се задължава да застрахова със същите застраховки, включени в обособена позиция 5 и други, посочени от ДП БСТ обекти при същите тарифи и условия, договорени в настоящата процедура. Застрахователните премии за новопосочените обекти ще се определят при съответно приложение на тарифите предложени в офертата на избрания изпълнител. Стойността на опцията по
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 155-356024 (напр. 2015/S 123-123456)   и  862139 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
156    1   "Предоставяне на застрахователни услуги", по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани с живота и здравето на служителите на ДП БСТ,в резултат на трудова злополука
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

30/11/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
7
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп 000694286
пл. Позитано № 5
София BG411 1000 България
public_tenders@bulstrad.bg +359 29856606
www.bulstrad.bg +359 29856606
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

16265.52      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
151    3   "Предоставяне на застрахователни услуги", по обособени позиции:Обособена позиция № 3: „Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

26/11/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
5
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЗАД Асет Иншурънс АД 203066057
ул. Шар Планина 35
София BG411 1303 България
office@assetins.bg +359 9047700
http://www.assetins.bg/ +359 9047711
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

87175.56      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
152    4   "Предоставяне на застрахователни услуги", по обособени позиции:Обособена позиция № 4: „Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

26/11/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЗАД Асет Иншурънс АД 203066057
ул. Шар Планина № 35
София BG411 1303 България
office@assetins.bg +359 29047700
http://www.assetins.bg/ +359 29047711
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

38101.78      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
155    5   "Предоставяне на застрахователни услуги", по обособени позиции:Обособена позиция № 5: „Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

29/11/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЗАД ОЗК-Застраховане АД 121265177
ул. Света София № 7, ет. 5
София BG411 1301 България
headoffice@ozk.bg +359 29813122
www.ozk.bg +359 29814351
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

66331.23      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/12/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва