Деловодна информация
02711ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен
УС-02-561 25/10/2018 (дд/мм/гггг)
не
02711-2018-0131 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен 2016174120107
ул. Св.Св. Кирил и Методий № 10
Тервел BG332 9450 България
инж.Георги Ботев - Директор +359 57512271
dlstervel@gmail.com +359 57512024

Интернет адрес/и

http://http://dlstervel.sidp.bg/

http://dlstervel.sidp.bg/zop-2018-16/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско и ловно стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на хранителни продукти и напитки за дейностите по организирания ловен туризъм"
15000000      
Доставки

Доставка по заявки на следните прогнозни видове и количества хранителни продукти и напитки:
1. Зърнени храни и храни на зърнена основа, Хлебни и тестени изделия – 265 кг.;
2. Месо и месни продукти – 429 кг.
3. Риба, рибни продукти и други морски храни – 42 кг.
4. Мляко и млечни произведения – 215 кг./л.
5. Яйца и яйчни продукти – 300 бр.
6. Масла и мазнини – 75 л.
7. Пресни плодове – 139 кг.
8. Пресни и замразени зеленчуци, Консервирани зеленчуци, Сушени бобови и семена, Гъби – 502 кг./л.
9. Захар и захарни изделия – 65 кг.
10. Кафе, чай, какао – 12 кг.
11. Оцет, сол, подправки – 32 кг./л.
12. Безалкохолни напитки – 300 л.
13. Алкохолни напитки – 290 л.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
7759.10      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Тервел, ул. " Св. Св. Кирил и Методий"№ 10

Доставка по заявки на следните прогнозни видове и количества хранителни продукти и напитки:
1. Зърнени храни и храни на зърнена основа, Хлебни и тестени изделия – 265 кг.;
2. Месо и месни продукти – 429 кг.
3. Риба, рибни продукти и други морски храни – 42 кг.
4. Мляко и млечни произведения – 215 кг./л.
5. Яйца и яйчни продукти – 300 бр.
6. Масла и мазнини – 75 л.
7. Пресни плодове – 139 кг.
8. Пресни и замразени зеленчуци, Консервирани зеленчуци, Сушени бобови и семена, Гъби – 502 кг./л.
9. Захар и захарни изделия – 65 кг.
10. Кафе, чай, какао – 12 кг.
11. Оцет, сол, подправки – 32 кг./л.
12. Безалкохолни напитки – 300 л.
13. Алкохолни напитки – 290 л.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Договорът е за срок до изчерпване на одобрения финансов ресурс или сключване на нов договор за същата поръчка през 2019г., което настъпи по-рано, което настъпи по-рано.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  866294 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
041       "Доставка на хранителни продукти и напитки за дейностите по организирания ловен туризъм"
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/10/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Триада ООД 124596517
Тервел ,ул.Хан Аспарух №4
Тервел BG332 9450 България
triada_2002@abv.bg +359 057512051
+359 057512260
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
7999.05      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

7759.10      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/10/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва