Деловодна информация
00627
2135 18/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
18/06/2018 (дд/мм/гггг)
00627-2018-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Смядово 000931657
пл. Княз Борис I №2
Смядово BG333 9820 България
димитрина Маринова +359 53512130
оbshtina_smiadovo@abv.bg +359 53512226

Интернет адрес/и

www.smyadovo.bg

http://op.smyadovo.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на мляко, млечни произведения, яйца и др. по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр.Смядово и в селата Риш и Янково,ДСП,обществена трапезария,ДВХПР-с.Черни връх,ЗЖЛПР с. Янко
15500000      
Доставки

Настоящата процедура е процедура, с която се цели да се избере изпълнител, който да доставя "Мляко, млечни произведения, яйца и др. по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр.Смядово и в селата Риш и Янково,ДСП,обществена трапезария, ДВХПР - с. Черни връх, ЗЖЛПР с. Янково, защитени жилища №1 и №2 в гр. Смядово, ЦНСТ с. Веселиново, ОП "ЧОБ" гр. Смядово, ДЦВХУ, ДЦСХ в гр. Смядово за бюджетните 2018 и 2019 година"
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
107998.90      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

община Смядово, област Шумен, Република България

Доставка на мляко, млечни произведения, яйца и др. по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр. Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с. Черни връх, ЗЖЛПР с. Янково, защитени жилища №1 и №2 в гр. Смядово, ЦНСТ с. Веселиново, ОП "ЧОБ" гр. Смядово, ДЦВХУ, ДЦСХ в гр. Смядово за бюджетните 2018 и 2019 година"
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Поръчката частично се финансира от проект BG05FMOP001-3.002-0014-C03 "Осигуряване на топъл обяд - 2016 в община Смядово" по Оперативна пограма за храни и/или основно материално подпомагане - Фонд за е

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  846743 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
22       Доставка на Мляко,млечни произведения,яйца и др. по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр.Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП,обществена трапезария,ДВХПР-с.Черни връх,ЗЖЛПР с.Янково,
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

04/06/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД 125504742
кв. Запад, бл. 54, ап. 16
Търговище BG334 7700 България
velikovi@mail.bg +359 60163888
+359 60163999
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
108000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

107998.90      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Поръчката частично се финансира от проект BG05FMOP001-3.002-0014-C03 "Осигуряване на топъл обяд - 2016 в община Смядово" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане - Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лицав България.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/06/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
ДА
 
открита процедура
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


С Решение номер 741 от дата 04.12.2017 г. Община Смядово е открила открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр.Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, ЗЖЛПР с. Янково, защитени жилища №1 и №2 в гр.Смядово, ЦНСТ с.Веселиново, ОП ”ЧОБ” гр. Смядово, ДЦВХУ, ДЦСХ в гр. Смядово за бюджетните 2018 и 2019 година”
Обществената поръчка включва е била раздела на 7 (седем) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 (ОП 1) – Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др. Обособена позиция 2 (ОП 2) – Мляко, млечни произведения, яйца и др. Обособена позиция 3 (ОП 3) – Месо, месни произведения, риба и др. Обособена позиция 4 (ОП 4) – Олио, оцет, варива, подправки, ориз и др. Обособена позиция 5 (ОП 5) – Плодове и зеленчуци /пресни / и др. Обособена позиция 6 (ОП 6) – Захар, захарни изделия и др. Обособена позиция 7 (ОП 7) – Плодове и зеленчуци / консервирани/ и др.
До изтича на срокът за подаване на оферти в частта на обособена позиция 2 – Мляко, млечни произведения, яйца и др. са подадени две на брой оферти.
Подадените оферти в процедурата по тази обособена позиция са отстранени от участие с Решение № 178 от 19.04.2018 г. на Кмета на Община Смядово, което решение е влязло в законна сила и е породило предписаните в него права.
Офертата на поканеният в настоящата процедура, участник е отговаряла на изискванията на възложителят, но е надхвърляла предвиденият в процедурата финансов ресурс.
Оптималният финансов ресурс за изпълнение на дейностите предмет на тази обособена позиция е бил в размер на 108000 лв. , без ДДС, а поканеният участник е предложил да изпълни дейностите в откритата по вид процедура по тази обособена позиция за сумата от 136224,10 лв., без ДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1 , т. 2 от ЗОП, Община Смядово разполага с правната възможност да проведе процедура на договаряне без предварително обявление, като покани участника предложил цена за изпълнение на дейностите предмет на поръчката надвишаващ предварително предвидения финансов ресурс.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва