Деловодна информация
00210
 
да
да
16/03/2018 (дд/мм/гггг)
00210-2017-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Централен орган за покупки, Министерство на финансите 000695406
ул. Г.С.Раковски № 102
София BG 1040 България
Иванина Белева, директор +359 298592772
cfcu@minfin.bg +359 298592773

Интернет адрес/и

www.minfin.bg

http://www.minfin.bg/bg/procurement/145


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
ДА

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации
30190000      
Доставки

Поръчката обхваща сключването на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации” по три обосособени позиции, за срок от 24 месеца.Рамковите споразумения за доставка на канцеларски материали,пликове и бланки, различни видове хартия, за органите на изпълнителната власт и техните администрации се сключват на основание чл.4, ал.1 от ПМС №385/2015 г.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
6900000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

"Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

София и страната

Обособената позиция обхваща доставки за възложителите по ПМС 385/2015 на принадлежности за офиса, офис оборудване, органайзери, класьори и аксесоари за тях, пишещи и чертожни принадлежности, табла, дребно офис оборудване, кутии, компютърни клавиатури, аксесоари за класьори или картотеки, компакт дискове и др. Количествата ще бъдат определени при сключването на всеки договор по чл.82 от ЗОП от страна на индивидуалните възложители.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката е възложена чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg. Съгласно чл.4, ал.6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право, по своя преценка да сключват договори въз основа на рамковото споразумение, финансирани със средства по програми или фондове на ЕС и др.

II.2) Описание 1

"Доставка на пощенски пликове и бланки за органите на изпълнителната власт и техните администрациии". 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

София и страната

Обособената позиция обхваща доставки за възложителите по ПМС 3858/2015 различни видове пощенски пликове, бланки, регистри, формуляри и др. подобни. Количествата ще бъдат определени при сключването на всеки договор по чл.82 от ЗОП от страна на индивидуалните възложители.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката е възложена чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg. Съгласно чл.4, ал.6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право, по своя преценка, да сключват договори въз основа на рамковото споразумение, финансирани със средства по програми или фондове на ЕС и др.

II.2) Описание 1

"Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др”. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22993000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

София и страната

Обособената позиция обхваща доставки за възложителите по ПМС 385/2015 на безконечна хартия за компютърни принтери, фоточувствителна, термочувствителна или термографична хартия, картон и други хартии за офис употреба. Количествата ще бъдат определяни при сключването на всеки договор по чл.82 от ЗОП от страна на индивидуалните възложители.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката е възложена чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg. Съгласно чл.4, ал.6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право по своя преценка да сключват договори въз основа на рамковото споразумение, финансирани със средства по програми или фондове на ЕС и др.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 195-399896 (напр. 2015/S 123-123456)   и  808788 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
СПОР-4    1   "Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации"
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/03/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
7
7 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
7
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

РОЕЛ-98 ООД 121798467
кв. Лозенец, бул. Христо Смирненски № 53
София BG 1164 България
roel-98@roel-98.com +359 70010377
http://www.roel-98.com +359 29461920
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

РОНОС ООД 831176328
бул. Ал. Стамболийски №84, ет. 7, офис 38-39
София BG 1303 България
zop@officemarket.bg +359 24893137
http://www.officemarket.bg +359 24893137
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД 131262158
ул. Ангел Кънчев №5
София BG 1000 България
viliev@plesio.bg +359 29397147
http://www.plesio.bg +359 29397147
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КООПЕРАЦИЯ ПАНДА 000885099
бул. Цариградско шосе № 139
София BG 1784 България
op@office1.bg +359 29766896
http://www.office1.bg +359 29766896
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
5700000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

5700000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
СПОР-5    2   "Доставка на пощенски пликове и бланки за органите на изпълнителната власт и техните администрации"
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/03/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
4 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
4
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

РОЕЛ-98 ООД 121798467
бул. Христо Смирненски № 53
София BG 1164 България
roel-98@roel-98.com +359 70010377
http://www.roel-98.com +359 9461920
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

РОНОС ООД 831176328
бул. Александър Стамболийски № 84, ет.7 офис 38-39
София BG 1303 България
zop@officemarket.bg +359 24893137
https://www.officemarket.bg +359 24893137
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД 131262158
ул. Ангел Кънчев №5
София BG 1000 България
viliev@plesio.bg +359 29397147
http://www.plesio.bg +359 280018200
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МУЛТИКО-92 ООД 040606358
ул.Шандор Петьофи № 25
София BG 1000 България
office@multico.bg +359 29718181
http://www.multico.bg +359 29718181
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1000000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
СПОР-6    3   "Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др”.
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/03/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
5
5 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
5
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МУЛТИКО-92 ООД 040606358
ул. Шандор Петьофи № 25
София BG 1606 България
office@multico.bg +359 29718181
www.multico.bg +359 29718181
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КООПЕРАЦИЯ ПАНДА 000885099
бул. Цариградско шосе № 139
София BG 1784 България
zop@office1.bg +359 29766896
www.office1.bg +359 29766896
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД 131262158
ул. Ангел Кънчев №5
София BG 1784 България
viliev@plesio.bg +359 29397147
www.plesio.bg +359 29397147
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

РОНОС ООД 831176328
бул. А.Стамболийски № 84
София BG 1303 България
zop@officemarket.bg +359 24893137
www.officemarket.bg +359 24893137
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

200000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Централизираната обществена поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки на Централния орган за покупки - СЕВОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалби в съответствие с чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/03/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва