Деловодна информация
02139ОУ Иван Вазов с. Голямо Враново
41 17/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
17/11/2017 (дд/мм/гггг)
02139-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОУ Иван Вазов с. Голямо Враново 000521786
с. Голямо Враново, ул. Хан Аспарух № 29, общ.Сливо поле, общ. Русе
Голямо Враново BG323 7065 България
Гюлшен Сарова +359 81372276
ou_g.vranovo@abv.bg +359 81372276

Интернет адрес/и

http://slivopole.bg/ou-g.-vranovo

http://slivopole.bg/ou-g.-vranovo


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“ДОСТАВКА на течно гориво за отопление за ОУ "Иван Вазов", село Голямо Враново за учебната 2017/2018 година и учебната 2018/2019 година”
09134210      FG04
Доставки

“ДОСТАВКА на течно гориво за отопление за ОУ "Иван Вазов", село Голямо Враново за учебната 2017/2018 година и учебната 2018/2019 година”. Вид на горивото - гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление с акцизна ставка, съгласно чл.33 ал.1 т.1 от Закон за акцизите и данъчните складове, пригоден за промишлено и комунално-битови горивни инсталации, с код по СРV 09135100-5 и с код по КН 27101943, 27101962, 27101964 , 27101968 и 27101947 – до 30000 литра за всеки от отоплителните сезони.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
93420      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09134210      FG04
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

село Голямо Враново, улица Хан Аспарух № 29

Прогнозно количество: До 60000 литра за двата отоплителни периода. За отоплителен сезон 2017/2018 година в максимални прогнозни количества до 30000 литра и за отоплителен сезон 2018/2019 година в максимални прогнозни количества също до 30000 литра. Количеството е прогнозно и не задължава Възложителя да го закупи в пълен обем. Доставките зависят от климатичните условия. Характеристика: гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление с акцизна ставка, съгласно чл.33 ал.1 т.1 от Закон за акцизите и данъчните складове, пригоден за промишлено и комунално-битови горивни инсталации, с код по СРV 09135100-5 и с код по КН 27101943, 27101962, 27101964 , 27101968 и 27101947.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
ЦЕНА    100 %
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  812413 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
296       ДОСТАВКА на течно гориво за отопление за ОУ "Иван Вазов", село Голямо Враново за учебната 2017/2018 година и учебната 2018/2019 година
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/11/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДМВ ЕООД 117679603
улица Воден № 14, вх.1, ет.2, ап.3
Русе BG323 7020 България
dmv.eood@gmail.com +359 81172200
+359 81172204
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
120000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

93420      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/11/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Съгласно чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки, чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоката, предмет на настоящата поръчка, а именно гориво - газьол, е включено в списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, съгласно постановление на МС. Сделката се извършва на "Българска стокова борса" АД, която е лицензирана стокова борса. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл.1 и чл.2 от ЗОП. В съответствие с чл.79, ал.4 от ЗОП договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва по правилата на съответната борса.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва