Деловодна информация
01804
12-04-34 05/09/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
05/09/2017 (дд/мм/гггг)
01804-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция за закрила на детето 130453541
ул. Триадица № 2
София BG411 1051 България
Мирослава Янева +359 9339033
Miroslava.Yaneva@sacp.government.bg +359 9802415

Интернет адрес/и

www.sacp.government.bg

http://sacp.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvena-porch/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Социална закрила

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Поддържане и управление на Националната телефонна линия за деца 116 111
85312300      
Услуги

Поддържане и управление на Националната телефонна линия за деца 116 111. Националната телефонна линия за деца, в съответствие с чл. 17а. т. 17 от Закона за закрила на детето, осигурява информиране, консултиране и помощ на деца. Телефонната линия функционира чрез поддържането на Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111 при Държавната агенция за закрила на детето. Линията работи 24 часа в денонощието и е с национално покритие, като връзката с нея е безплатна за потребителя. Това дава възможност за идентифициране на деца в риск и за своевременно предоставяне на закрила и кризисна интервенция.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
209988      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
85312300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

На територията на Република България

Предметът на настоящата поръчка е поддържане и управление на национална телефонна линия за деца 116 111.Избраният изпълнител следва да осигури екип на телефонната линия за 24 часово обезпечаване на функционирането на линията и управление на екипа за период от 12 месеца. Това включва изпълнение на следните основни дейности:
1. Управление на линията:
- административно поддържане на линията;
- финансово – счетоводно обслужване;
- материално и техническо обезпечаване на линията;
- администриране на лични данни и гарантиране на сигурността на информацията съгласно Закона за защита на личните данни;
- въвеждане на система от изпълнителя за оперирането и съхраняването на лични данни.
2. Обработване на обажданията
- Постъпващите обаждания се регистрират и обработват като за всяко едно обаждане се попълва досие в специализиран електронен регистър.
- Осигуряване на организация на работния процес, в който приети обаждания за в 70 процента от случаите на позвъняване.
3. Специфика на дейн
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА „Екип за изпълнение на поръчката“    30
"Организация за изпълнение на поръчката"    40
Цена
30
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят предвижда опция за удължаване срока на договора до 6 месеца съгласно условията, посочени в документацията за участие и проекта на договор.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 095-186927 (напр. 2015/S 123-123456)   и  787178 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РД-07-35       
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/08/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Фондация Асоциация Анимус 121452127
ул. Екзарх Йосиф № 85
София BG411 1000 България
animus@animusassociation.org +359 9835305
www.animusassociation.org +359 9835305
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
209988      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

209988      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/09/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва