Деловодна информация
00272
2737 07/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
07/08/2017 (дд/мм/гггг)
00272-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
С.РУЖИНЦИ BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/59-открита-процудура-00272-2017-0002


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "работни" и упражняване на авторски надзор, във връзка с подготовката на община Ружинци за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-
71410000      
Услуги

Предмет на обществената поръчка е проектиране и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дреновец в Община Ружинци”. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции за дейности: проектиране и авторски надзор е фактът, че съгласно чл. 162 от ЗУТ, авторският надзор се осъществява от проектанта, изготвил инвестиционния проект. Този факт обуславя наразривната връзка между двете дейности по изпълнение, като показва, че всеки обект следва да бъде изпълнен от един изпълнител и не е целесъобразно неговото разделяне на обособени позиции по дейности. Проектната документация да съдържа най-малко следните проектни части: част Водоснабдяване; част Геодезия; част Инженерна геология и хидрогеология (при необходимост); част Конструктивна (при необходимост); част ВОБД и възстановяване на пътна настилка; част ПБЗ; част ПБ; част ПУСО; част Количествени сметки, количествено-стойностни сметки..
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
204600      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дреновец в Община Ружинци 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71410000      
79121000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин

Предмет на обществената поръчка е проектиране и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дреновец в Община Ружинци”. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции за дейности: проектиране и авторски надзор е фактът, че съгласно чл. 162 от ЗУТ, авторският надзор се осъществява от проектанта, изготвил инвестиционния проект. Този факт обуславя наразривната връзка между двете дейности по изпълнение, като показва, че всеки обект следва да бъде изпълнен от един изпълнител и не е целесъобразно неговото разделяне на обособени позиции по дейности. Проектната документация да съдържа най-малко следните проектни части: част Водоснабдяване; част Геодезия; част Инженерна геология и хидрогеология (при необходимост); част Конструктивна (при необходимост); част ВОБД и възстановяване на пътна настилка; част ПБЗ; част ПБ; част ПУСО; част Количествени сметки, количествено-стойностни сметки с ор
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ПРСР 2014 - 2020г., по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2.

II.2) Описание 1

Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Плешивец в Община Ружинци 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71410000      
79121000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Плешивец, общ.Ружинци, обл. Видин

Предмет на обществената поръчка е проектиране и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Плешивец в Община Ружинци”. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции за дейности: проектиране и авторски надзор е фактът, че съгласно чл. 162 от ЗУТ, авторският надзор се осъществява от проектанта, изготвил инвестиционния проект. Този факт обуславя наразривната връзка между двете дейности по изпълнение, като показва, че всеки обект следва да бъде изпълнен от един изпълнител и не е целесъобразно неговото разделяне на обособени позиции по дейности. Проектната документация да съдържа най-малко следните проектни части: част Водоснабдяване; част Геодезия; част Инженерна геология и хидрогеология (при необходимост); част Конструктивна (при необходимост); част ВОБД и възстановяване на пътна настилка; част ПБЗ; част ПБ; част ПУСО; част Количествени сметки, количествено-стойностни сметки с ор
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ПРСР 2014 - 2020г., по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2.

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 050-091949 (напр. 2015/S 123-123456)   и  775558 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
136    1   Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дреновец в Община Ружинци
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/07/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
4 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„АР СИ ДИЗАЙН” ЕООД 131491257
гр. София, ж.к. Люлин, бул. Джавахарлал Неру No 29, Мини МОЛ Люлин, ет. 2, ап. офис 2
гр. София BG412 1336 България
rcdesign@rcdesign.bg +359 29277354
http://www.abv.bg +359 29277359
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
138000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

134000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
137    2   Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Плешивец в Община Ружинци
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/07/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„АР СИ ДИЗАЙН” ЕООД 131491257
гр. София, ж.к. Люлин, бул. Джавахарлал Неру No 29, Мини МОЛ Люлин, ет. 2, ап. офис 2
гр. София BG412 1336 България
rcdesign@rcdesign.bg +359 29277354
http://www.abv.bg +359 29277359
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
72000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

70600      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Чл. 197. (1) от ЗОП Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/08/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва