Деловодна информация
00383
12-24-99 04/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
04/08/2017 (дд/мм/гггг)
00383-2016-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община град Добрич 000852932
ул.България №12
Добрич BG332 9300 България
Весела Димитрова, Николай Великов +359 58600001
dobrich@dobrich.bg +359 58600166

Интернет адрес/и

http://www.dobrich.bg

http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=84e596eb-dbcc-4112-9f4b-5cf0e852e8c1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на допълнително проектиране и реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич пo 3 ОП
45000000      
Строителство

„Извършване на допълнително проектиране и реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич по Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1“. Обществената поръчка включва 3 /три/ обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ 1“;Обособена позиция № 2 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 2“; Обособена позиция № 3 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3“. Изпълнението на поръчката включва: Допроектиране – съгласно приложените задания за проектиране; Авторски надзор и Изпълнение на СМР.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
13598438.27      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ 1“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

град Добрич

ОП1 вкл. Допроектиране и авторски надзор. СМР по ОП1 вкл.:реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 4;реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 11;реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 1;реконструкция на канализационни помпени станции – 3бр;канализационна помпена станция „Иглика” ;канализационна помпена станция „Югоизток” ;канализационна помпена станция „Свежест” ;изграждане на нова помпена станция за дъждовни води – 1бр; рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в участъците в които се предвижда реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Показател ТПИ "Техническо предложение" (подпоказател А "Проектно предложение"- 20 т.; подпоказател Б "Предложение за изпълнение на строителството" - 40 т.)    60
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДПБФП №Д-34-58/30.12.2016 г. по ОП "Околна среда 2014-2020", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз

ОП1 е прекратена с влязло в сила Решение №Р-2/27.01.2017 г. на Кмета на Община град Добрич на основание чл.39, ал.1, т.5 ЗОП (отм.)

II.2) Описание 1

„Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 2“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

град Добрич

ОП2 включва: Допълнително проектиране и съпътстващите го проектантски дейности, които не са включени в първоначалния Инвестиционен проект, в съответствие със Заданието за проектиране на Възложителя и изпълнение на дейностите по авторски надзор на изготвените проекти в резултат на допълнителното проектиране. Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвения Работен проект. Изпълнение на СМР съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката, Инвестиционния проект и Линейния график за изпълнение на ППР и СМР, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР. Строително монтажните работи заложени в обхвата на ЛОТ 2 обхващат и включват: - рехабилитация на водопроводната мрежа, която обхваща западната част на града спрямо булевард Русия, СМР на водопровод с обща дължина 45 576 м.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Показател ТПИ "Техническо предложение" (подпоказател А "Проектно предложение" - 20 т.; подпоказател Б "Предложение за изпълнение на строителството" - 40 т.)    60
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДПБФП №Д-34-58/30.12.2016 г. по ОП "Околна среда 2014-2020", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз

ОП2 е възложена с договор № ДОП-52/12.05.2017 г.

II.2) Описание 1

„Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

град Добрич

ОП3 вкл. Допроектиране, авторски надзор и СМР. СМР по ОП3 вкл:рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща източната част на града спрямо булевард Русия.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Показател ТПИ "Техническо предложение" (подпоказател А "Проектно предложение" - 20 т.; подпоказател Б "Предложение за изпълнение на строителството" - 40 т.)    60
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДПБФП №Д-34-58/30.12.2016 г. по ОП "Околна среда 2014-2020", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз

ОП 3 е възложена с Договор № ДОП-71/07.07.2017 г.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2016/S 076-133201 (напр. 2015/S 123-123456)   и  730253 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ДОП-71    3   Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

07/07/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
10
10 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД ДОБРОТИЦА 2016 177127926
ул. Александър Дякович 31
Варна BG331 9000 България
office@ingstroyvn.com +359 5266200
http://reports.bulstat.bg:8081/bulstat-ireports/report.jsf?x_rpt=rpt1 +359 52603020
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Инжстройинженеринг ЕООД 813103524
ул. Александър Дякович 31
Варна BG331 9000 България
office@ingstroyvn.com +359 5266200
http://ingstroyvarna.com +359 52603020
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Автомагистрали София ЕООД 103561146
ул. Московска №47, ет.3
София BG411 1000 България
office@highwaysf.com +359 24392253
https://public.brra.bg +359 000000
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
13748193.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

13598438.27      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
ул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/08/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва