Деловодна информация
00566
ИЗХ-554 27/06/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
27/06/2017 (дд/мм/гггг)
00566-2016-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национална спортна академия Васил Левски 000670627
Студентски град, Ректорат НСА,
София BG411 1700 България
инж. Ивайло Филипов +359 896776608
nsa.filipov@gmail.com +359 24007505

Интернет адрес/и

http://www.nsa.bg

http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на обзавеждане и оборудване за модернизиранe на учебна сграда и нова спортна зала Национална спортна академия „Васил Левски“ на ул. Гургулят №1“
39100000      
Доставки

Поръчката има за цел да осигури изработката, доставката и монтажа на обзавеждане и оборудване за ремонтираните помещения и новата зала за спорт в сградата на НСА, на ул. "Гургулят" 1, което включва: ново обзавеждане и оборудване на учебни зали и кабинети; обзавеждане и оборудване на лекционни зали и кабинети, конферентна зала, библиотека, читалня и архив, обзавеждане за спортна зала и съблекални.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
237911.50      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Изработка, доставка и монтаж на мебелировка и спортни уреди 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
37440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на доставка и монтаж на обзавеждането и оборудването е сградата на Национална спортна академия „Васил Левски“ на адрес: гр. София ул. „Гургулят“ № 1

1.Учебни зали и кабинети: 1.1.Доставка и инсталиране на Стенна Дъска за учебна зала размер ? 120/ 240 -Бр.17; 1.2.Доставка на едноместна учебна маса за преподавател 100 х 50 х 75 см метална прахово боядисана рамка и ЛПДЧ плот-Бр.14; 1.3.Доставка на двуместна учебна маса 150 х 60 х 75 см метална прахово боядисана рамка и ЛПДЧ плот-Бр.156;1.4-Доставка на стол метална прахово боядисана рамка, седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани, протектори на краката за защита на подовите настилки-Бр.329; 2.Лекционни зали: 2.1.Доставка и сглобяване на комплект от два броя бюра, контейнер и надстройка за Лекционна катедра в аудиторна зала от ЛПДЧ 290 х 50 х 136 см.-Бр.4; 2.2.Доставка на стол метална прахово боядисана рамка, седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани, протектори на краката за защита на подовите настилки-Бр. 4;2. 3.Доставка и инсталиране на учебна банка със стол - размер на работно място 53см х 30см, метална прахово .. и др. съгласно II.2.4. на Обявлението
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Гаранционен срок    10 %
Цена
90 %
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG16RFOP001-3.003-0001- C01“Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София - сградата на ул. Гургулят 1“, ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана ЕС

II.2) Описание 1

Доставка и инсталиране на телевизионно и аудиовизуално, и оборудване за автоматизиране на работа на библиотека 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32320000      
30238000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на доставка и монтаж на обзавеждането и оборудването е сградата на Национална спортна академия „Васил Левски“ на адрес: гр. София ул. „Гургулят“ № 1.

Доставка и инсталиране на Цифров телевизор ? 55 инча - Монитор за визуализиране на учебния материал със стойка за монтаж на стена-Бр.14; 2. Доставка и инсталиране на мултимедия проектор със стойка за монтаж на таван-Бр.4; 3.Доставка и инсталиране на стена на прожекционен екран ? 270 х 150 см-Бр.4; 4. Доставка, включване и настройка на Tablet ?12,5 инчов Multi-Touch дисплей с LED подсветка и IPS технология или еквивалент безжично предаванена текст и графика към проектор/монитор-Бр.5; 5.Доставка и инсталиране на Цифрова дискусионна микрофонна система с 12 поста, включително контролен модул-комплект-1; 6. Доставка инсталиране и настройка на настолен компютър с цифров монитор, клавиатура и мишка -Бр.8; 7.Доставка инсталиране и настройка на Сървър локална мрежа, комплект с монитор и клавиатура-Бр.1; 8. Доставка инсталиране и настройка на мултифункционално устройство – принтер, скенер, А4 цветно-Бр.1; 9. Доставка, инсталиране и настройка на Кинект гейм Вид: Xbox One 500GB + Kinect Конзола ил
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Гаранционен срок    10 %
Цена
90 %
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG16RFOP001-3.003-0001- C01“Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София - сградата на ул. Гургулят 1“, ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана ЕС

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2016/S 236-429623 (напр. 2015/S 123-123456)   и  760707 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ОП-26/26.06.2017    1   Договор №BG16RFOP001-3.003-0001_ C01_D_01 за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №1 „Изработка, доставка и монтаж на мебелировка и спортни уреди”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

26/06/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
5
4 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АМО ЕООД 831589871
ж.к.Хиподрума, бл.128, ап.54
София BG411 1612 България
office@amo.bg +359 29761000
http://www.amo.bg/index.html +359 29761006
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
201208      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

178965.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ОП-27/26.06.2017    2   Договор № BG16RFOP001-3.003-0001_ C01_D_02 за възлагане на ОП по Обособена позиция №2 „Доставка и инсталиране на телевизионно и аудиовизуално, и оборудване за автоматизиране на работа на библиотека”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

26/06/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Индекс България ООД 121415869
жк.Младост 1, бл.54
София BG411 1784 България
ib@indexbg.bg +359 29034400
http://www.indexbg.bg/web/bg/index.html +359 29753681
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
64200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

58946.50      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/06/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва