Деловодна информация
717
К-759 04/04/2017 (дд/мм/гггг)
не
00717-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 000320566
ул.”Г.Генов” №2
БОЙЧИНОВЦИ BG312 3430 България
Петър Винешки +359 09513-2236
munb@mail.orbitel.bg +359 09513-2584

Интернет адрес/и

http://www.boychinovtsi.bg/

http://www.boychinovtsi.bg/section-150-profil_na_kupuvacha.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
45233200      
Строителство

Настоящата обществена поръчка е разделена на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:„Ремонт на общински път на територията на община Бойчиновци“.
Обособена позиция 2:„Ремонт на улици на територията на община Бойчиновци“.
Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай е целесъобразно и ще доведе до ефективност и качество на изпълнение на поръчката. Възлагането на поръчката, чрез разделянето й на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален резултат.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Ремонт на общински път на територията на община Бойчиновци“. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

община Бойчиновци

Ремонтните дейности предмета на поръчката, обхващат участъка от ПЪТ VRC 1067 / III-101, Криводол - Бойчиновци/ Ракево - Добруша - Градешница - Граница общ. (Криводол-Бойчиновци) - Громшин /III-101/ от км 14+100 до км 17+600.Същите се изразяват основно в полагане на 1 (един) пласт плътен асфалтобетон с дебелина 4 см и ширина на настилката съответстваща на съществуващата, но не по - малка от 6 м в границите участъка от цитираният по горе общински път.
Основната цел на настоящата обособена позиция е:•Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка, с оглед осигуряване безопасността на движението.Изискващите се съгласно настоящата спецификация, материали, проби и сертификати за качество на влаганите материали, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти ще се осигуряват за всеки материал от всеки източник, от и за сметка на Изпълнителя, преди влагането им в строителството или за други цели.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническа оценка на офертата (ТО)    60
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Ремонт на улици на територията на община Бойчиновци“. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

община Бойчиновци

Ремонтните дейности, предмета на поръчката, обхващат извършване на строително – монтажни работи на 5 (пет) обекта в границите на община Бойчиновци, както следва:
- Асфалтиране на ул. "Замфир Попов" от ОТ 69-84 в с. Владимирово
- Асфалтиране на ул. "Васил Левски" от ОТ 135-123 в с. Громшин
- Асфалтиране на ул. "Гео Милев " от ОТ 89-44 в с. Лехчево
- Асфалтиране на ул. "Двадесет и осма" с. Мърчево
- Изграждане на два броя изкуствени ограничители на скоростта на ул. "Първа" в с. Портитовци
Основната цел на настоящата обособена позиция е:
•Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка, с оглед осигуряване безопасността на движението.
Изискващите се съгласно настоящата спецификация, материали, проби и сертификати за качество на влаганите материали, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти ще се осигуряват за всеки материал от всеки източник, от и за сметка на Изпълнителя, преди влаг
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническа оценка на офертата (ТО)    60
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  777773 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    1   
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    2   
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Процедурата е прекратена с Решение № 130 от 23.03.2017г . на кмета на община Бойчиновци, публикувано в електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача на 23.03.2017 г. при условията на чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП. Решението е влязло в сила на 03.04.2017 г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/04/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва