Деловодна информация
738
78 10/01/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
10/01/2017 (дд/мм/гггг)
00738-2016-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Патентно ведомство на Република България 000695121
бул. Д-р Г. М. Димитров 52-Б
София BG411 1040 България
Ирина Николова +359 29701468
services@bpo.bg +359 28735258

Интернет адрес/и

www.bpo.bg

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Развитие на ИТ средата на Патентно ведомство с две обособени позиции
48000000      
Услуги

Изпълнението на обособена позиция № 1 включва следните дейности:
1. Общи дейности по поддръжката.
2. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на бек-офис системата IPAS.
3. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на фронт-офис приложенията.
Изпълнението по обособена позиция № 2 включва следните дейности:
1. Обработка на ebd download и заявленията за валидиране на европейски патенти.
2. Разработване на национален регистър на европейските патенти.
3. Разработване на програмен интерфейс към федеративния регистър.
Срокът за изпълнение поръчката по позиция № 1 е 1 (една) година, а по позиция № 2 е 5 (пет) месеца от датата на подписване на договорa между Възложителя и Изпълнителя.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
199600      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Софтуерна поддръжка и развитие на информационните системи на Патентно ведомство на Република България 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б

ПИзпълнението на обособена позиция № 1 включва следните дейности:
1. Общи дейности по поддръжката.
2. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на бек-офис системата IPAS.
3. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на фронт-офис приложенията.
в рамките на фронт-офис системите, така и в бек-офис частта и обхващат техническа поддръжка и развитие на:
• Бек-офис система:Специализираната администрираща с-ма IPAS;
• Фронт-офис системи:Портал за електронни услуги;Софтуерно приложение за електронно заявяване на марки;Софтуерно приложение за ел. заявяване на промишлени дизайни;23 електронни услуги по заявяване на вторични действия във връзка с марки и промишлени дизайни;4 електронни услуги заявяване на проучвания и справки за обектите на индустриалната собственост;Софтуерни приложения за обработка на ел. постъпилите заявки и прехвърлянето им в бек-офис с-мата IPAS;Софтуерни приложения за ръчно приемане на заявки,подадени на гише;Справочна с-ма BPO online.
* Двупосочна връзк
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническа оценка    70%
Цена
30%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доработка на съществуващи и разработка на нови софтуерни модули за интеграция на Патентно ведомство на Република България с Федеративен регистър на Европейските патенти, поддържан от Ев. ПВ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр, София, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б

Изпълнението по обособена позиция № 2 включва следните дейности:
1. Обработка на ebd download и заявленията за валидиране на европейски патенти.
2. Разработване на национален регистър на европейските патенти.
3. Разработване на програмен интерфейс към федеративния регистър.
Следва да се реализира софтуерен инструментариум, притежаващ следните функционалности:
• Сваляне на ежеседмичните EBD файлове от FTP сървър на ЕПВ, тяхната обработка, филтриране само на тези, които се отнасят за България, и съхраняването им в локално създадена база данни за Европейски патенти. Информация за формата на EBD файловете е публично достъпна на Интернет сайта на ЕПВ: http://docs.epoline.org/ebd/doc/ebdv3-25.pdf ;Механизъм за периодично изчистване на заявките, за които не е постъпило искане за валидиране и са изтекли всички законови срокове за подаване на такова заявление;Потребителски интерфейс за преглед и търсене на така съхранените данни за Европейски патенти,в които България е посочена страна и др
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническа оценка    70%
Цена
30%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
ДА

Капацитетът на сървъра за бази данни,отговорен за управлението на Ев. патенти е достигнал своя предел и към момента екипът на ведомството е в невъзможност да поддържа приложение Common Software, за да приема и обработва ежеседмично постъпващите от Ев. ПВ данни за заявени Ев. патенти.Това създава риск от невъзможност за валидиране в срок за територията на страната.Цитираният сървър и софтуерно приложение са изключително стари,възможностите за поддържането са силно ограничени.Налага се спешнa експертна помощ по разработка и имплемeнтиране на нови работни процеси.Под-проектът ECP2 - „Съществени подобрения във фронт-офис приложенията“ е водещ за подобряване качеството на предоставяните от ведомството ел. услуги и ще се внедри в началото на 2017г.,но ПВ няма софтуерен капацитет и квалифицирани Java програмисти.Технологичните проблеми,създават рискове от забавяне/спиране на работата по експертиза/регистрация на обектите на индустр. собств.и рефлектира директно върху гражданите и бизнеса.

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2016/S 221-402942 (напр. 2015/S 123-123456)   и  757712 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
90-00-43/13.12.2016    1   Софтуерна поддръжка и развитие на информационните системи на ПВ на РБ
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

12/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЖИ ДИ БИ СОЛ АД 175127767
гр. София, ж.к. Бели брези, ул. Нишава, бл.6, вх. Б, ет. 7, ап. 39
София BG411 1618 България
info@gdbsol.com +359 29628661
+359 29628661
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
141600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

141600      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
90-00-44/13.12.2016    2   Доработка на съществуващи и разработка на нови софтуерни модули за интеграция на ПВ на РБ с Федеративен регистър на Европейските патенти, поддържан от Европейското патентно ведомство
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

12/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЖИ ДИ БИ СОЛ АД 175127767
гр. София, ж.к. Бели брези, ул. Нишава, бл.6, вх. Б, ет. 7, ап. 39
София BG411 1618 България
info@gdbsol.com +359 29628661
+359 29628661
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
58000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

58000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/01/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва