Деловодна информация
01019
30-00-42 14/10/2016 (дд/мм/гггг)
не
01019-2016-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Неделино 000615043
улица Александър Стамболийски
Неделино BG424 4990 България
Добри Личев - гл. експерт ЗОП +359 030728801
oba_nedelino@abv.bg +359 030429224

Интернет адрес/и

www.nedelino.bg

www.nedelino.bg/2014-10-31-08-42-27


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Неделино и упражняване на авторски надзор при изпълнението им
71240000      
Услуги

Изработване на работни проекти с подробни количествени и количествено- стойностни сметки. Изготвянето на работни проекти се възлага на екип от правоспособни проектанти. Работните проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително- монтажните работи Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
261970.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Реконструкция на общински път SML 1171 от III 8652 - с.Средец - с. Бурево - с.Гърнати - с. Марамати, община Неделино 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71240000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

община Неделино

Изработване на работни проекти с подробни количествени и количествено- стойностни сметки за обект „Реконструкция на общински път SML 1171 от път III-8652 - с. Средец - с. Бурево - с. Гърнати - с. Марамати, Община Неделино". Изготвянето на работни проекти се възлага на екип от правоспособни проектанти.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Изпълнение на проектирането    35
Управление на риска    15
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

II.2) Описание 1

Рехабилитация и реконструкция на общински пътища в община Неделино 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71240000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

община Неделино

Изработване на работни проекти с подробни количествени и количествено- стойностни сметки за следните пътища:път SML3178 /SML3170,Крайна-Козарка/ - мах.Ангелови Колиби-Върлино - /SML3170" в участък с.Козарка - с.Върлино, с дължина 3323м.; път SML2103 /III-8652, Неделино - Златоград/ - Старцево - мах. Белите камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино) –Дуня, в участъка от отбивката за мах. Белите камъни при км 4+933 до село Дуня, с дължина 1660м.; „ Реконструкция на общински път SML 1171 от път III-8652 – с.Изгрев-с.Еленка-м.Фазлево, Община Неделино", с обща дължина приблизително 6300м.;„ Реконструкция на общински път SML 1171 от път III-8652 – Неделино-с.Еленка-м.Стамово, Община Неделино", с обща дължина приблизително 5000м.Изготвянето на работни проекти се възлага на екип от правоспособни проектанти.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Изпълнение на проектирането    35
Управление на риска    15
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  735987 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
74    1   Реконструкция на общински път SML 1171 от път III - 8652 с. Средец - с. Бурево - с.Гърнати - с. Марамати, община Неделино.
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

19/09/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Булпроект ООД 123734869
улица Българско опълчение № 5
Стара Загора BG344 6000 България
bul_project@abv.bg +359 0882402620
www.bulproject.com +359 0882402620
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
103970.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

103970.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
75    2   Рехабилитация и реконструкция на общински пътища в община Неделино
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

19/09/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Дин План ООД 203228210
улица Фритьорф Нансен № 9
София BG411 1142 България
n_nalbantova@mail.bg +359 0885598461
+359 0885598461
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
158000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

158000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/10/2016 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва